Ce ascund românii?


Speciali?ti în psihologie, sociologie ?i teologie explic? faptul c? nu suntem cu nimic inferiori occidentalilor, îns? vindecarea „r?nilor“ din mentalul colectiv necesit? timp. R?bdarea, h?rnicia ?i ospitalitatea în opozi?ie cu egoismul, superficialitatea ?i lipsa de ini?iativ? contureaz? spiritul românesc.

Indiferent de categoria social? din care fac parte, cona?ionalii no?tri sunt nemul?umi?i de mediul în care înva??, muncesc sau se relaxeaz?.

Cu toate acestea, majoritatea nemul?umi?ilor pare incapabil? s? ia atitudine sau s? încerce s? genereze schimbarea în bine de la propriul nivel. Sentimentul este c? to?i a?tept?m un personaj providen?ial, care s? aduc? România „acolo unde îi este locul”.

Adic? mult mai sus decât pozi?ia pe care ne plas?m ?ara noi în?ine, atunci când r?mânem bloca?i în trafic ore în ?ir sau când suntem prost trata?i la magazin, la restaurant sau la hotel.

Ce spun b?trânii

Tendin?a multora este de a se raporta idilic la perioada de dinainte de 1947, adic? la aceea premerg?toare instaur?rii comunismului în România. Tinerii care au privilegiul de a mai avea bunici în via?? povestesc fascina?i de „lumea de alt?dat?”, de chelnerii „de mod? veche” ?i de filosofii interbelici (orice asem?nare cu recentele alega?ii ale pre?edintelui Traian B?sescu pe tema produselor ?colii române?ti de azi este pur întâmpl?toare).

Oricum, chiar ?i aceia care s-au format înainte de 1989 resimt negativ schimb?rile produse în ultimii 20 de ani.De pild?, nu sunt pu?ini românii trecu?i bine de prima tinere?e care acuz? lipsa reperelor culturale pentru noile genera?ii, nerespectarea cuvântului dat sau amatorismul în rezolvarea unor probleme cotidiene – de la renovarea corespunz?toare a unui apartament pân? la preg?tirea profesional? a absolven?ilor de facultate.

„Greaua mo?tenire“ ?i „?apul isp??itor“

Românii sunt în criz? de peste 300 de ani, de când le-a fost adus? pe cap administra?ia fanariot?, spune etnologul Marian Munteanu, fost lider al studen?ilor în anii `90, actualmente profesor universitar. El sus?ine, îns?, c? la scala istoriei aceast? criz? nu înseamn? mare lucru, dat fiind faptul c? poporul ?i-a urmat propriul drum întotdeauna, supravie?uind vremurilor tulburi prin care a trecut.

Oarecum pe aceea?i linie, sociologul Dan Dungaciu afirm? c? este riscant ?i neproductiv s?-i judec?m pe români în cheia a?a-zisei „psihologii a popoarelor”, respectiv a unor ?abloane comportamentale. El ofer? dovada precarit??ii unui asemenea ra?ionament, aducând în discu?ie elemente ale matricei identitare a germanilor – cine este mai reprezentativ pentru ace?tia, Goethe sau Hitler? ?i psihologii Daniel David ?i Victor Badea au explicat cititorilor „Adev?rului” motivele pentru care românii sunt angoasa?i de transform?rile produse dup? 1989 în structura social?.

Primul dintre speciali?ti afirm? c? ethos-ul poporului c?ruia îi apar?inem este în concordan?? cu acela al na?iunilor conectate la civiliza?ia european?. Perturb?rile comportamentale intervenite în evolu?ia noastr? sunt efectul unor factori externi, care au disp?rut de fiecare dat? ?i nu au l?sat urme foarte adânci. O contribu?ie decisiv? în acest sens a avut ?i setul de valori cre?tine, p?strat în familiile românilor de la o genera?ie la alta.

Psihologia românilor a suscitat o suit? de studii filosofico-antropologice, semnate de mari gânditori români, ale c?ror observa?ii sunt cât se poate de actuale: individualismul, tradi?ionalismul, lipsa spiritului comercial, neperseveren?a, indisciplina, munca în salturi, dar ?i r?bdarea, ospitalitatea ?i spiritualitatea.

Continua acest articol …
Sursa, adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s