Expresiile „cool“, la modă în gaşcă


Vorbitorii care folosesc  cel mai frecvent limbajul  „în tendin?e“  sunt adolescen?ii. Tinerii inventeaz? expresii, le folosesc pân? la epuizare, apoi le arunc?, a?a cum fac cu hainele, accesoriile sau gadgeturile ce nu se mai poart?.

Cuvântul „gen” ?i-a pierdut rostul de a face distinc?ia între masculin ?i feminin ?i a avut soarta englezescului „like”: s? încheie afirma?ii de orice fel, f?r? a avea vreo leg?tur? cu subiectul. „Ce ai f?cut în weekend? Am fost la film, gen”.

Pare o gre?eal?, dar nu este, spun lingvi?tii. S-a transformat într-o particul? ce are rol de aproxima?ie ?i înseamn?, în traducere „cam a?a ceva”. Iar dac? se ive?te ocazia combin?rii cu adjectivul „vie?ii”, efectul e chiar mai „trendy”: „Pân? am pornit de diminea?? ma?ina vie?ii, mi-a luat dou? ore, erau minus 100 de grade, gen.”

Exemplele îi apar?in lui Radu Mu?at, un economist de 25 de ani care a inventariat câteva dintre expresiile ?i cuvintele la mod? pe blogul s?u – bloggeranonim.wblog.ro.

„Maxim” a câ?tigat popularitate odat? cu Paul, eroul dintr-o serie de reclame la telefonia mobil?, care vrea s? scoat? „maxim din toate combina?iile”. Iar când eroina, Cristina, îl întreab? „care combina?ii”, decreteaz?: „maxim, am spus!”. Tot din reclame au ap?rut cuvinte ca „ie?eal?” ?i expresiile „ne mi?c?m mai cu talent”, „marmota care învelea ciocolat?”, „pentru c? merit” sau „puiu? irezistibil”.

Apelativele „frate”, „tovar??”, „prieten” sunt, de asemenea, la mod?. Un exemplu folosit de Radu Mu?at este al unui individ care se plimb? prin fa?a ecranului într-o sal? de cinema. „Atunci se aude o voce din sal?: «Alo, prietene, stai jos c? nu e?ti pe generic!»”

Continua articolul pe adevarul.ro

Fiule, te implor să mă asculți!


Cunoa?tem realitatea c? devien?a juvenil? ?i violen?? exsistent? în societate porne?te din familie. Tot în aceast? institu?ie putem g?si rezolvarea acestor tensiuni anormale. Pentru a combate acest virus distrug?tor trebuie s? ne întoarcem spre bazele biblice al unei familii ce pot fi g?site în Proverbe 1:8-9.

`Ascult?, fiule, înv???tura tat?lui tau, ?i nu lep?da îndrum?rile mamei tale! C?ci ele sunt o cunun? placut? pe capul t?u, ?i un lan? de aur la g?tul t?u.`

1. Exist? un cadru familial

Solomon ne prezint? în aceste dou? vereste faptul c? copilul trebuie s? asculte de p?rin?ii lui. Asta înseamn? c? în familie trebuie s? existe o baz? familial? pentru copil ?i pentru p?rin?i. Observ?m c? suntem aten?iona?i s? ne îngrijim de copiii no?tri. Mai mult, responsabilitatea noastr? este s? înv???m copiii no?tri pentru c? ace?tia s? nu p?c?tuiasc? împotriva lui Dumnezeu, împotriva acestuia (a copilului) ?i a celor din jurul s?u. Totu?i, dac? dorim s? ne asigur?m c? copilul ne va urma, ca ?i p?rin?i, trebuie s? ne asigur?m c? suntem modele demne de urmat. Pledoaria fa?? de copil este ca acesta s? asculte de înv??aturile ?i îndrum?rile p?rin?ilor lui. Dar dac? acestea nu exist?, copilul nu are ce s? urmeze sau s? înve?e. Astfel rezultatul devastator va fi ca copilul va accepta orice va g?si în preajma sa.

2. Copilul trebuie s? fie ascult?tor

În Scriptur? nu esxist? individualism sau afirma?ii precum `fac ce vreau`. Într-o zi m? afl?m la cump?r?turi ?i în timp ce caut?m produsele necesare, am fost deranjat de doi copii care se jucau cu anumite produse. V?zând acest lucru le-am sugerat acestora s? se opreasc?, îns? insist?rile mele i-au deranjat pe ace?tia. Ace?tia mi-au spus c? îl vor chema pe unchiul ?i asta pentru ca eu s? primesc o cafteal? pentru un lucru pe care ace?tia îl f?cuse incorect. De?i aveau doar 9 ani, cre?terea acestora deja scotea la suprafa?? agresiune ?i nerespect fa?? de cei din jur. Dac? dorim s? avem copii ascult?tori, trebuie s? ne asigur?m c? respect?m responsabilit??iile pe care le avem în cadru familial. O ignorare a responsabilit??iilor noastre va permite copilului s? devin? ceea ce îi permitem. Copilul va reprezenta p?rin?ii în societete ?i nu invers! Dac? copilul va asculta de p?rin?ii s?i, acesta se va bucura de cununa care este a?ezat? pe capul s?u. În alte cuvinte, acesta va fi un copil pre?uit. Alternativa unui copil neascult?tor este c? acesta nu va fi pre?uit de p?rin?ii s?i, deorece, acesta dispre?uie?te înv???tura ?i îndrum?rile p?rin?iilor lui. Un astfel de copil nu este doar un înc?p??ânat, dar ?i un nebun.

3. P?rin?ii trebuie s? fie modele demne de urmat

Îmi aduc aminte de un incident ce m-a uimit enorm de mult. Aceast? surpriz?, mai pu?in pl?cut?, a fost ac?iunea unui tat? ce dorea s?-?i loveasc? copilul datorit? faptului c? l-a l?sat singur s? fac? tr?zn?i în timpul unui serviciu Divin. Astfel de interven?i sunt devastatoare. Nu avem dreptul de a pedepsi un copil dac? nu ne asum?m responsabilitatea de al ?ine sub grija noastr?. O astfel de manier? va marca via?a oric?rui copil, care la rândul lui va apela la acea?i form? de disciplin?. Nu vreau s? în?elege?i c? sunt împotriva disciplinii p?rinte?ti. Dimpotriv?, cred c? disciplina corect? va fi întotdeauna respectat? ?i apreciat?, dar dac? disciplin?m incorect un copil, atunci trebuie s? suport?m consecin?ele de r?zvr?tire a copilului disciplinat pe nedrept. În versetele de fa?? observ?m c? p?rin?ii copilului sunt un model. Asta ne ajuta s? în?elegem c? p?rin?ii au resposabilitatea de a cre?te copiii lor într-o maniera condus? de principii ?i valori adev?rate. Acestea nu doar c? vor a?eza o cunun? deasupra capului al unui copil, dar ?i mai mult, aceast? cunun? va fi a?ezat? peste întreaga familie. Cununa prezentat? mai sus nu este doar un obiect, ci o parfum ce pulverizeaz? celor din jur binecuvânt?rile acestei familii.

`Ascult?, fiule, înv???tura tat?lui tau, ?i nu lep?da îndrum?rile mamei tale! C?ci ele sunt o cunun? placut? pe capul t?u, ?i un lan? de aur la g?tul t?u.`

Scris de Cosmin Pascu

Dragostea adevărată există!


O întrebare f?r? sens pentru c? fiecare fiin?? vrea asta. Vorbesc despre o dragoste sincer?, care nu caut? la folosul s?u, ci la folosul celuilalt. O dragoste în care î?i vezi iubitul sau iubita ca un reprezentant al absolutului. Dumnezeu a preg?tit a?a ceva înc? de la începutul lumii, dar prin felul nostru de a tr?i am pierdut acest frumos sentiment.

Am ajuns s? fim legali?ti, s? zîmbim ?i s? vorbim artificial, spunînd ceea ce îi place celuilalt s? aud?, dar f?r? s? avem vreun sentiment de sinceritate în aceasta. Tot mai mul?i tineri sunt dezam?gi?i de a?a numita „dragoste”, care se refer? doar la pl?cerile sexuale. Pu?ini care mai cred c? dragostea adev?rat? exist?, pentru ceilal?i nu este decît ceva ce ?ine de domeniul fantasticii.

De ce am pierdut acest minunat sentiment? De ce nu mai credem c? dragostea exist??

Pentru c? noi suntem fal?i. Pentru c? ne-am înv??at s? primim, nu s? oferim.

De ce nu ai fi tu persoana care ofer? o dragoste necondi?ionat?? De ce nu ai fi persoana care d? na?tere romantismului, ca s?-?i faci iubitul, iubita, logodnicul, logodnica, so?ul, so?ia, – cea mai fericit?.

Nu este greu, dac? hot?r??ti pentru tine s? iube?ti orice s-ar întîmpla.

Chiar dac? risc s? m? repet voi plasa „pasajul dragostei” din Biblie care v? poate ajut? s? iubi?i cu adev?rat.

Dragostea adev?rat? exist?!!!

1 Corinteni 13:4-8 Dragostea este îndelung r?bd?toare, este plin? de bun?tate: dragostea nu pizmuie?te; dragostea nu se laud?, nu se umfl? de mîndrie,  nu se poart? necuviincios, nu caut? folosul s?u, nu se mînie, nu se gînde?te la r?u,  nu se bucur? de neleguire, ci se bucur? de adev?r,  acopere totul, crede totul, n?d?jduie?te totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodat?”.

Imposibil să te sinucizi pe Facebook


Internetul este ca o jungl?. Dac? nu cuno?ti foarte bine pericolele ?i felul în care te po?i proteja ri?ti în orice moment s? fii atacat ?i s? mori. Din exterior totul pare foarte frumos ?i tentant dar abia când p?trunzi în interior descoperi c? lucrurile stau cu totul altfel.
De aceasta ?i-au dat seama în ultimul timp tot mai mul?i utilizatori de Internet, mai precis, utilizatorii re?elelor sociale Twitter, Facebook, MySpace, ca s? le amintim doar pe cele mai cunoscute.

Ce sunt acestea?
Sunt loca?ii în care po?i scrie ?i împ?rt??i cu al?ii, prin mesaje scurte, tot felul de lucruri care te intereseaz?, po?i comunica cu prietenii, familia, cunoscu?ii sau necunoscu?ii din lumea întreag?, po?i posta poze ?i imagini. Po?i scrie tot ce-?i trece prin cap f?r? nici un fel de cenzur?, î?i po?i da cu p?rerea asupra oric?rui subiect, po?i face cuno?tin?? cu persoane din toate col?urile p?mântului, pe scurt, po?i comunica f?r? nici un fel de restric?ii impuse de cineva, în afara spa?iului limitat de caractere folosite la scris.
Utilizatorii acestor re?ele sociale se num?r? cu sutele de milioane, semn c? oamenii au fost atra?i spre acest fel de comunicare.
Nu pu?ine îns? sunt m?rturiile celor ce, dup? ce s-au implicat în utilizarea acestor re?ele sociale, au realizat faptul c?, nu numai c? nu le sunt de folos, ci chiar le sunt d?un?toare. Un fost utilizator scria: „Pe vremuri eram ?i eu ca tine. Mereu online, chatting, poking… Lucrurile p?reau s? fie OK, dar îmi sc?pa ceva. Îmi lipsea via?a mea real?, nu v?zusem când mi-au crescut copii, îmi lipsea so?ia mea, nu mai aveam timp pentru ei.”

De?i promisiunea acestor re?ele sociale este c?, folosindu-le, vei fi mai împlinit prin leg?turile noi pe care le vei avea, prin posibilitatea de a fi în contact permanent cu cei cu care ai ceva în comun, prin posibilitatea de a te exprima, etc, se constat? c? de fapt se produce o înstr?inare fa?? de tot ceea ce înseamn? via?a real?.
Problema mare a Internetului tocmai aceasta este: te smulge din lumea adev?rat? ?i te arunc? într-o lume fals?, care atrage la început dar în final se dovede?te a fi o mare deziluzie.

Aceasta a fost problema omului înc? de la început. Adev?rul era Dumnezeu ?i oamenii trebuiau s? comunice cu El, în condi?iile ?i termenii stabili?i de El. Comunicarea cu El era o nevoie real? pentru-c? Biblia spune c? omul a fost creat dup? chipul ?i asem?narea lui Dumnezeu ?i c?, la început, înainte de c?derea în p?cat, Dumnezeu cobora în gr?din? ?i vorbea cu Adam, aveau o rela?ie foarte apropiat?. Dup? c?derea în p?cat îns? ?i dup? izgonirea omului din Eden ?i de la fa?a lui Dumnezeu omul nu a mai avut posibilitatea s? stea de vorb? cu Dumnezeu. Dar nevoia de comunicare a r?mas. ?i omul a inventat religia, adic? un fel de a se închina ?i de a comunica cu Dumnezeu. Cain a fost primul ?i apoi au urmat al?ii. Dar era o lume fals? care a condus c?tre idolatrie, lume condamnat? de Dumnezeu. V?zând dorin?a omului c?zut de a comunica cu Dumnezeu, Creatorul a ini?iat un nou contact cu omul ?i i-a dat repere prin care aceast? comunicare s? se poat? realiza în termenii lui Dumnezeu ?i s? fie eficace. De-a lungul timpului îns? lupta s-a dus pe aceast? direc?ie a falsei ?i a adev?ratei comunic?ri. Prima aducea omului dezastru ?i nenorocire iar a doua aducea binecuvântare.
Idolatria este atât de tare condamnat? de Dumnezeu pentru-c? duce omul într-o direc?ie gre?it?, într-o lume fals?, care îl înstr?ineaz? pe om tot mai mult de Dumnezeu. În loc s?-i apropie, singurul fel în care omul poate fi binecuvântat, îi desparte tot mai tare.

De-a lungul timpului, pe lâng? falsa închinare ?i comunicare cu Dumnezeu, au ap?rut tot felul de mijloace prin care omul a fost blocat s? comunice cu Dumnezeu, cu cei din lumea real?. Ocultismul, alcoolul, drogurile, muzica, felul în care î?i petreci timpul liber (aici putem include sportul, televizorul, cinematograful, c?l?toriile, etc) ?i în ultimul timp Internetul, au f?cut ca aceast? comunicare cu Dumnezeu s? fie practic inexistent?. Satan a folosit nevoia de comunicare a omului ducând-o pe o direc?ie gre?it?. În?el?toria mare tocmai în aceasta const?: s?-l faci pe om s? cread? c? o nevoie real? poate fi împlinit? într-un mod gre?it.

A?a cum am spus mul?i dintre utilizatorii acestor re?ele sociale realizeaz? c? au gre?it ?i c? nevoia lor de comunicare, de a interac?iona, nu le-a fost satisf?cut?, dimpotriv?, au pierdut chiar ?i ceea ce aveau înainte de a intra în aceste re?ele. ?i-au pierdut familia adev?rat? ?i prietenii adev?ra?i în schimbul unor discu?ii interminabile, f?r? rost care le-au consumat tot timpul ?i via?a, în schimbul unor promisiuni care nu s-au împlinit niciodat?. ?i încep s? renun?e la profilurile pe care ?i le-au format ?i s? ias? din re?ea. În acea re?ea ei ?i-au format un profil, ?i-au luat o alt? identitate, diferit? de cea real?, un alt nume. Era o via?? paralel? de la care au a?teptat mai mult decât de la cea real?. Acum mul?i au realizat c? au fost în?ela?i ?i c? nu numai c? nu au primit ceea ce doreau dar chiar au pierdut ?i ceea ce au avut. De obicei primii ?i cei mai afecta?i cand cineva se hot?r??te s?-?i creeze un astfel de profil ?i s? interac?ioneze în spa?iul virtual sunt cei de lâng? el: so?ul sau so?ia ?i copii. Se poate ajunge la situa?ia aberant?, hilar? ?i ridicol? ca to?i din cas? s? aib? un profil în aceste re?ele ?i s? comunice intens, dar s? fie str?ini între ei, ?i tot mai str?ini de Dumnezeu, dar cine se mai gânde?te la Dumnezeu?

Continua pe Radio Unison

Excesul de internet, un drog mortal la copii


P?rin?ii se afl? în fa?a a dou? pericole majore: prea mult internet le d?uneaz? copiilor, iar interzicerea lui îi face pe cei mici agresivi. Un copil de 13 ani din Timi? s-a sinucis ?i un b?iat de 15 ani din Dâmbovi?a ?i-a omorât mama. Tinerii au recurs la agresiuni extreme dup? ce p?rin?ii nu le-au mai dat voie pe internet.

Dorin Cri?an de numai 13 ani, din comuna Izvin, jude?ul Timi?, ?i-a pus ieri cap?t zilelor dup? ce p?rin?ii l-au certat pentru notele mici de la ?coal?. Drept pedeaps? i-au t?iat conexiunea la internet ?i i-au confiscat telefonul mobil.

B?iatul ?i-a pus ?treangul de gât chiar în atelierul din curtea casei p?rinte?ti. Dorin Cri?an era cunoscut în ?coala general? din Izvin ca fiind un elev inteligent. „Era o fire mai închis?, dar avea prieteni. Nu umbla în anturaje dubioase ?i notele lui nu erau foarte mari, dar nici corijent nu era”, a spus Nicolae Laitin, profesorul de matematic? al elevului.

Potrivit Anei Perianu, 42 de ani, m?tu?a lui Dorin, copilul era nefericit pentru c? p?rin?ii îl certau ?i îl pedepseau mereu.

Dependen?a nu apare brusc

Pe 15 ianuarie, Ionu? Savin, un alt adolescent, din Moreni, Dâmbovi?a, ?i-a înjunghiat mama adoptiv?. Motivul: femeia nu mai pl?tise factura de internet, iar b?iatul era dependent de calculator.

De mai mult timp se izolase în cas?, nu mai ie?ea cu prietenii, iar la ?coal? acumulase peste 200 de absen?e. Primul semn al dependen?ei de calculator este pierderea dorin?ei de socializare, avertizeaz? psihologii. Copiii se rup de lumea real? ?i devin zombi în cea virtual?.

Dependen?a copiilor de calculator a atins cote alarmante în România, avertizeaz? speciali?tii. Medicii de la Spitalul de psihiatrie „Alexandru Obregia” din Bucure?ti au propus chiar înfiin?area unor centre speciale de tratament, asem?n?toare celor în care sunt internate persoanele pentru dezalcoolizare.

Continua pe adevarul.ro