Crestini fara absoluturi morale?


12Dac? ar trebui s? caracterizez într-un singur cuvânt lumea în care tr?im cred c? a? alege cuvântulconfuzie. Relativismul moral a ajuns s? st?pâneasc? pretutindeni, f?când cas? bun? chiar în cetatea celor care cu arogan?? m?rturisesc un cre?tinism vechi de dou? mii de ani ?i care-si g?sesc identitatea spiritual? în valorile iudeo-cre?tine. Cum altfel a? putea s? interpretez demersurile Asocia?iei Accept, care a?a cum prezint? ziarul Adev?rul în edi?ia sa de Joi 27 Februarie 2003 propune m?suri de educare a popula?iei în cele ale p?catului, sus?inând ca disciplina „Educa?ie pentru s?n?tate”, care va fi introdus? din toamn? în programa ?colar?, ar putea cuprinde un capitol de ini?iere în homosexualitate. Da, exact acestea sunt cuvintele pe care le folose?te ziarul mai sus citat în articolul intitulat „Homosexualii vor s? intre în ?coli”. Or, în calitatea mea de p?rinte ?i de îndrum?tor spiritual, trebuie s? recunosc faptul c? fa?? în fa?? cu aceste demersuri f?cute de acesti deschiz?tori de drumuri spre p?cat în „cre?tina” noastr? ?ar?, r?mân absolut nedumerit ?i m? întreb dac? suntem în ?ara lui Foaie Verde, sau în ?ara pe care cu credin?? cre?tin? în suflet au ap?rat-o de du?manii lui Dumnezeu un ?tefan cel Mare, un Constantin Brâncoveanul ?i mul?i al?i eroi cre?tini ai neamului nostru. Nu numai nedumerirea ma cople?e?te, ci ?i mâhnirea, acum când v?d c? valorile cre?tine pe care români de suflet le-au ap?rat cu pre?ul sângelui lor, au ajuns s? fie considerate mai mult decît relative, chiar învechite ?i nefolositoare.

În calitate de p?rinte m? îngrijorez la gândul c? copiii mei vor fi pu?i într-o zi fa?? în fa?? cu lec?ii de ini?iere în homosexualitate. M? îngrijoreaz? s? ?tiu c? lec?iile de moral? cre?tin? pe care caut s? le pun în fa?a copiilor mei în casa noastr? sau în biserica noastr?, vor alterna într-o zi cu lec?iile de ini?iere în p?cat propuse spre a fi predate în ?colile publice române?ti.

Continua aici…/crestintotal.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s