20 de ani de la căderea Zidului Berlinului: Păcatele tinereţii democraţiei est-europene


berlin wallÎn dou? decenii de libertate, nici unul dintre fostele state socialiste nu a ajuns m?car la 50% din PIB-ul pe cap de locuitor al Europei Occidentale, iar rata de aprobare a schimb?rilor economice ?i politice este în c?dere liber?.

În seara de 9 noiembrie 1989, Günter Schabowski, membru în biroul politic al Partidului Comunist Est-German, a anun?at c? toate c?l?toriile în str?in?tate ale est-germanilor vor fi permise f?r? a se mai prezenta justific?ri. A urmat imediat luarea cu asalt a Zidului Berlinului, iar dup? 20 de ani procesul s-a încheiat cu aderarea la UE ?i NATO a zece foste state socialiste, c?rora li s-au ad?ugat, în cadrul Alian?ei, Croa?ia ?i Albania. Dup? 20 de ani, intensitatea entuziasmului care a înso?it c?derea zidului s-a redus, nu îns? ?i clivajele imense care separau statele occidentale de cele ale fostului lag?r socialist, un fenomen pe care actuala criz? economic? îl amplific? ?i mai mult.

Nici unul dintre fostele state socialiste care au aderat la UE nu a reu?it, în 20 de ani, s? înregistreze un PIB pe cap de locuitor m?car peste 50% din media statelor Europei Occidentale.

Cehia ?i Slovacia conduc în acest top, cu un PIB de peste 10.500 de euro pe cap de locuitor, în timp ce România ?i Bulgaria se afl? la coada clasamentului, cu doar 5.200, respectiv 4.500 de euro pe cap de locuitor, potrivit „The Economist“.

Mai grav este c? în multe dintre aceste ??ri aprobarea schimb?rilor democratice este în sc?dere fa?? de cea înregistrat? imediat dup? c?derea Zidului Berlinului. „Cea mai mare dezam?gire ?ine de men?inerea la cârma economiei ?i a puterii politice a elitei vechiului sistem, care s-a dovedit mai priceput? în gestionarea capitalismului pe care îl hulea decât a socialismului pe care îl pream?rea. Cu sumele de?inute în conturile str?ine, ?efii partidului ?i membrii poli?iei politice au reu?it s? cumpere ac?iuni ieftine în haoticii ani ’90“, explic? „The Economist“ una dintre sursele aversiunii esticilor fa?? de noul sistem democratic.

Astfel, un recent sondaj Pew Global Attitudes, din care România lipse?te, arat? c? în Bulgaria rata de aprobare a schimb?rilor democratice a sc?zut cu 24% în 18 ani, mai mult chiar decât în Rusia. Evolu?ii similare s-au înregistrat ?i în Ungaria ?i Lituania, în timp ce în Cehia atitudinea popula?iei a r?mas identic?. În cazul capitalismului, criza economic? ?i-a spus cuvântul: în toate fostele state socialiste rata de aprobare a capitalismului este în c?dere liber?.

Clivajele sociale ?i economice au ap?rut îns? ?i în interiorul fostului lag?r socialist, iar statele cu o economie stabil? demonstreaz? un ata?ament mai mare al popula?iei fa?? de valorile democratice. Este cazul Poloniei, care „cu o industrie diversificat?, politici macroeconomice prudente va înregistra o cre?tere economic? în 2009. Un caz unic în ??rile dezvoltate! La polul opus se afl? statele baltice, în care se manifest? un pesimism nemaiîntâlnit în alte regiuni. (…) Cât despre Bulgaria ?i România, ele sunt outsidere, în recul fa?? de restul regiunii, atât din punct de vedere economic, cât ?i institu?ional“, scrie publica?ia economic? „Les Echos“, într-un articol dedicat fostelor state socialiste, la 20 de ani de la c?derea Zidului Berlinului.

Sursa, Cotidianul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s