Cum pot să mă rog astfel încât Dumnezeu să îmi răspundă pozitiv?


R?spuns: De ce sa ne rug?m? De ce s? ne mai rug?m când Dumnezeu de?ine deja controlul absolut al tuturor lucrurilor? rãspuns rugãciune când Dumnezeu ?tie deja ce urmeaz? s? Îi cerem?

(1) Rug?ciunea este modalitate prin care Îl slujim pe Dumnezeu (Luca 2:36-38). Ne rug?m pentru c? Dumnezeu ne porunce?te s? ne rug?m (Filipeni 4:6-7).

(2) Rug?ciunea este exemplificat? de Domnul Hristos ?i de biserica primar? ca fiind o practic? (Marcu 1:35; Faptele Apostolilor 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Dac? Iisus a înv??at c? merit? s? ne rug?m, noi trebuie s? facem asta.

(3) Dumnezeu a f?cut rug?ciunea ca modalitatea de a ob?ine solu?iile ?i rezolv?rile Sale atunci când ne afl?m într-o sumedenie de situa?ii, precum:

a) Preg?tirea pentru luarea unor decizii importante (Luca 6:12-13)
b) Dep??irea barierelor celui r?u în vie?ile noastre (Matei 17:14-21)
c) Strângerea lucr?torilor pentru seceri?ul spiritual (Luca 10:2)
d) Ob?inerea t?riei de a dep??i ispitele (Matei 26:41)
e) Ca modalitate de a îi înt?ri ?i încuraja spiritual pe al?ii (Efeseni 6:18-19)

(4) Avem promisiunea lui Dumnezeu c? rug?ciunile noastre nu sunt în van, chiar dac? nu vom primi exact ceea ce am cerut (Matei 6:6; Romani 8:26-27).

(5) El a promis c? atunci când Îi cerem lucrurile care sunt în acord cu voia Lui, ne va da ceea ce Îi cerem (1 Ioan 5:14-15).

Uneori El întârzie r?spunsurile Sale conform cu în?elepciunea Sa ?i în beneficiul nostru. În aceste situa?ii, nou? ni se cere s? fim supu?i ?i st?ruitori în rug?ciune (Matei 7:7; Luca 18:1-8). Nu trebuie s? vedem rug?ciunea ca pe modalitatea noastr? de a-L determina pe Dumnezeu s? ne ajute s? ne punem în aplicare planurile noastre pe p?mânt, ci mai degrab? ca modalitatea de a vedea pus în aplicare planul Lui cu privire la noi. ?i asta pentru c? în?elepciunea lui Dumnezeu o dep??e?te cu mult pe cea a noastr?.

În situa?iile în care nu ?tim în mod specific care este voia lui Dumnezeu, rug?ciunea este o modalitate de a o discerne, de a o afla. Dac? Petru nu I-ar fi cerut lui Iisus s? îl cheme s? coboare din barc? ?i s? mearg? pe ape, el ar fi pierdut acea oportunitate (Matei 14:28-29). Dac? femeria care avea fiica influen?at? demonic nu s-ar fi rugat de Hristos, fiica sa nu s-ar fi îns?n?to?it (Marcu 7:26-30). Dac? orbul din Ierihon nu L-ar fi strigat pe Hristos, ar fi r?mas orb în continuare (Luca 18:35-43). Dumnezeu a spus c? adesea mergem în via?? prin lipsuri pentru c? nu cerem (Iacov 4:2). Într-un fel, rug?ciunea este asem?n?toare cu r?spândirea Evangheliei printre oameni. Nu ?tim cine va r?spunde la mesajul Evangheliei pân? nu o prezent?m. Tot a?a este ?i cu rug?ciunea: nu vom vedea niciodat? rug?ciunile c?p?tând r?spuns pân? nu ne vom ruga.

Lipsa rug?ciunii demonstreaz? lipsa credin?ei ?i încrederii în Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rug?m pentru a demonstra c? ne încredem în Dumnezeu, c? El va împlini ceea ce promite în Cuvântul S?u ?i c? ne va binecuvânta mai mult decât noi am putea cere sau chiar spera (Efeseni 3:20). Rug?ciunea este principala noastr? modalitate de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vie?ile altora. Deoarece rug?ciunea este modalitatea de a ne conecta la puterea lui Dumnezeu, ea este ?i modalitatea de a învinge pe cel r?u ?i armatele sale (Satan ?i îngerii s?i), altfel am fi f?r? putere în a învinge de unii singuri. Prin urmare, fie ca Dumnezeu s? ne g?seasc? adesea înaintea tronului S?u, pentru c? avem un Mare Preot în ceruri care se identific? cu noi în toate lucrurile prin care trecem noi (Evrei 4:15-16). Avem promisiunea lui Dumnezeu c? rug?ciunea fierbinte a celui neprih?nit face mult (Iacov 5:16-18). Fie ca Dumnezeu s? Î?i glorifice Numele în vie?ile noastre pe m?sur? ce credem în El suficient ca s? venim înaintea Lui cât de des în rug?ciune.

Scris de Ciprian Luca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s