Acceptă suferinţa cu încredere în Dumnezeu


suferintaScopul lec?iei: S? în?elegem de ce trebuie s? ne încredem în Dumnezeu atunci când trecem prin suferin?e ?i necazuri ?i s? descoperim binecuvânt?rile de care este urmat? aceast? atitudine.

Contextul lec?iei: Dup? ce a ar?tat cauzele suferin?elor îndurate de credincio?ii din vremea lui ?i a ar?tat c? ace?tia tr?iau ca str?ini, împr??tia?i, întrista?i ?i încerca?i (1 Petru 1:1; 1:6-7; 4:12-13), apostolul Petru a prezentat atitudinea pe care ace?ti credincio?i au avut-o în mijlocul suferin?elor, men?ionând c? cei ale?i au primit suferin?a cu bucurie (1 Petru 1:6), în mijlocul suferin?elor s-au bucurat cu o bucurie negr?it? ?i str?lucit? (1 Petru 1:8) ?i au anticipat bucuria preg?tit? de Dumnezeu la ar?tarea Domnului Isus (1 Petru 4:12-13).

Pentru a le înt?ri aceast? bucurie ?i a ar?ta atitudinea pe care cel credincios (omul matur spiritual) trebuie s? o aib? în mijlocul suferin?elor, apostolul Petru ?i-a continuat epistola cu un ?ir de imperative. Prin imperativele pe care le întâlnim în cea de-a doua parte a capitolului întîi al epistolei pe care o studiem descoperim c? apostolul Petru  i-a chemat pe cei ce treceau prin suferin?e la statornicie (1 Petru 1:13-4), sfin?enie (1 Petru 1:16-21), ascultare de adev?r (1 Petru 1:22-25) ?i la o dragoste nepref?cut? (1 Petru 2:22/b).

Con?inutul lec?iei: În pasajul pe care îl studiem g?sim noi imperative pe care apostolul Petru le adreseaz? celor ce trec prin necazuri: lep?da?i orice r?utate (1 Petru 2:1), hr?ni?i-v? cu laptele duhovnicesc (1 Petru 2:2), apropia?i-v? de Hristos (1 Petru 4:4), aduce?i jertfe duhovnice?ti (1 Petru 2:5), încrede?i-v? în Hristos (1 Petru 2:6-7) ?i vesti?i lucr?rile lui Dumnezeu (1 Petru 2:9/b).

Continua pe misiune.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s