Viața artificială nu a fost creată în laborator


Sigur c? titlul „A fost creat? via?? artificial? în laborator” este mult mai atractiv decât titlul „Nu a fost creat? via?? artificial? în laborator”. Cei care doresc ca via?a artificial? s? fie creat? sunt fascina?i, iar cei care nu doresc acest lucru sunt intriga?i: îns? ?i unii ?i al?ii vor citi o ?tire care sus?ine (cel pu?in în titlu) c? via?a artificial? a fost creat? în laborator. În urm? cu pu?ine zile, titlul „Nu a fost creat? via?a artificial? în laborator” nu era de fapt o ?tire, ci era un fapt cunoscut de toat? lumea. Acum îns? dup? ce a fost lansat? ?tirea c? via?a artificial? a fost creat? în laborator, propozi?ia „Nu a fost creat? via?a artificial? în laborator” se transform? de la sine în ?tire. Aproape toate canalele media, timp de câteva zile, au luat parte la dezinformare. Motivul nu a fost acela de a informa cât mai corect publicul larg, ci acela de a pune laolalt? ni?te cuvinte în a?a fel încât s? câ?tige audien??. ?i se pare c? acest obiectiv a fost atins.

Ce s-a întâmplat în fapt:

 • A fost luat genomul unei bacterii (Mycoplasma genitalium) ?i copiat
 • Ansamblarea noului genom (copiat) a fost realizat? în celule vii ?i de c?tre celule vii (Escherichia coli ?i Saccharomyces cerevisiae)
 • Genomul rezultat a fost introdus într-o celul? a c?rui genom a fost îndep?rtat
 • Celula care a „acceptat” genomul a fost o celu? cu totul format? ?i natural? (cu excep?ia faptului c? i s-a îndep?rtat genomul), ea nu a fost creat? în laborator

Acest scenariu nu are nici cel pu?in meritul de a se asem?na cu ceea ce am putea numi „crearea vie?ii în laborator”. Pe lâng? faptul c? sinteza genomului în sine a avut loc în celule vii (în mod natural, nu artificial), avem ?i elementul c? celula care a accepta respectivul genom era o celul? (cu totul natural?, dar al c?rui genom a fost îndep?rtat) care avea toate structurile formate ?i gata s?-?i îndeplineasc? func?iile în mod natural (nu artificial).

Acest fel de „creare” a vie?ii se aseam?n? foarte mult cu a spune c? ai avut doi iepuri în laborator. Peste o vreme a mai ap?rut un iepure (din pântecele iepuroaicei). ?i pentru c? toate lucrurile acestea au avut loc în laborator, unii vor trage concluzia c? a fost creat? via?? în laborator. Sigur c? a fost creat? via?? în laborator odat? ce-ai închis iepurii în c?lduri în cu?ca din laborator.

Mai mult de atât, noi ?tim din punct de vedere ?tiin?ific c? dac? am reu?i s? ansambl?m o celul? pornind de la elementele ei componente ?i s? o ansambl?m în a?a fel încât s?-?i duc? la îndeplinire func?iile metabolice ?i de reproducere, atunci respectiva celul? ar fi pe bun? dreptate o celul? vie. Problema noastr? este pur ?i simplu de natur? tehnic?. ?i nu este greu de crezut c? odat? ce experimentele noastre în domeniul ingineriei genetice ?i în cel al biochimiei vor evolua, acest lucru ar putea fi atins cândva în viitor. Faptul c? acest fel de experimente ?i eventualele lor consecin?e asupra viitorului constituie o problem? etic? bun? de discutat este un lucru la fel de cunoscut.

Dac? abord?m problema crea?iei, atunci mai avem o problem? pe care trebuie s? o abord?m. Crea?ia este diferit? de copiere. Dac? ai o tem? la limba român?, una este s? copiezi compunerea scris? de colega Mycoplasma genitalium ?i cu totul alta s? compui propria-?i compunere. Dac? profesorul este atent, va descoperi destul de repede c? nu ai compus vreo compunere, dar ai copiat una. Exist? totu?i o cale de a-l convinge c? po?i fi creativ. S? copiezi de la Mycoplasma genitalium doar introducerea, doar regulile de baz? ale func?ion?rii vie?ii, ?i de la celelalte colege de-ale tale, cum ar fi Cyanobacteria ?i altele, s? copiezi întreg cuprinsul ?i încheierea (func?ii specifice ale vie?ii). Acum ai reu?it s? faci o combina?ie de compuneri ?i chiar s? în?eli vigilen?a profesorului. Îns? ai r?mas acela?i ?colar care nu face mai mult decât s? copieze. Nu ai jucat câtu?i de pu?in rolul „creatorului”, ai jucat îns? cu brio rolul „copiatorului”.

Înainte de toate, ar trebui s? ne imagin?m cel pu?in ce ar însemna acest? creare a vie?ii în laborator. Eu nu m? simt în stare s? dau un astfel de r?spuns. În primul rând pentru c? nu cred c? putem crea cu adev?rat via??. În schimb putem copia via?? ?i transfera func?ii de la un organism la altul. Îns? acest lucru îl ?tim deja ?i a fost realizat ?i în trecut. Bacteriile produc?toare de insulin? sau copierea materialului genetic nu sunt nout??i pentru lumea ?tiin?ific?: sunt ?tiri vechi.

Marius Fersigan (Blogul Big Bang)

Informatorii de alaltăieri (nazişti) şi de ieri (comunişti)


Cei care au citit note informative din dosarele de urm?rire ale Securit??ii ?tiu cât de agrama?i sunt îndeob?te informatorii sau membrii aparatului de represiune. S-ar putea afirma, strict dup? acest criteriu, c? umanioarele nu prea fac cas? bun? cu dezumanizarea. Dar s? nu ne îmb?t?m cu ap? umanist?: printre informatorii care au sus?inut regimul represiv în România s-au num?rat destui intelectuali rasa?i, de forma?ie umanist? (vezi cazul lui A. Marino, care a turnat cu spor timp de 20 de ani). Dovada c? erudi?ia ?i cultura nu mântuie (dup? cum nici ignoran?a nu e mare atu salvator).

Citind ieri din volumul 16 al seriei Dietrich Bonhoeffer Works, am dat peste un raport f?cut de biroul regional al Securit??ii germane din Königsberg (Prusia) ?i trimis Biroului Central al Securit??ii Reichului (care l-a primit pe 20 iulie 1940).

Pe scurt spus, întâlnirile studen?e?ti la care participa Bonhoeffer sunt „turnate” ca la carte de un informator din interiorul acestui grup – Heinz Bracks. Fiind preveni?i cu privire la aceast? întâlnire, câ?iva agen?i ai poli?iei au intervenit pentru a-i împr??tia pe cei aduna?i la retreat-ul programat pentru zilele de 13 ?i 14 iulie 1940.

Potrivit raportului trimis, unul dintre participan?i a fost pastorul Bonhöffer (sic!) al c?rui nume apare scris în acest fel peste tot în text. N-ar fi asta singura gre?eal?, dac? îl punem la socoteal? ?i pe arhiepiscopul de Centerbury (sic!), men?ionat ?i el în acela?i document.

Raportul maiorului Gritschke este urmat de dou? note informative ale agentului Heinz Bracks, folosit de SS ca surs? cu privire la desf??urarea întâlnirii studen?e?ti.

Unul dintre subiectele discutate de Bonhoeffer a fost statutul prizonierilor polonezi. Foarte interesant, pastorul luteran critica nu doar atitudinea statului german fa?? de ace?tia, ci ?i convingerile naziste cu privire la munc?. Potrivit lui Bonhoeffer, munca este o necesitate, deci ea nu trebuie transformat? într-o virtute (cum vor autorit??ile). Tinerii trebuie s? fie con?tientiza?i c? nu munca, ci credin?a în Hristos este cea care îi face fiin?e umane complete. Biserica M?rturisitoare, spunea Bonhoeffer, trebuie s? se asigure c? statul îi las? individului suficient timp liber pentru ca el s?-?i poat? tr?i convingerile cre?tine. (V? aduce?i aminte de politica statului comunist, în aceast? privin???)

A doua zi a întâlnirii este ?i ea „raportat?” în detaliu. Întâlnirea a fost întrerupt? de apari?ia unor membri Gestapo, care i-au interogat pe participan?i. Dup? încheierea formalit??ilor, cei ancheta?i au fost liberi s? plece ?i au mers la conacul unui baron din Kuggen, unde Bonhoeffer a ?inut un studiu despre moarte din perspectiv? biblic?. Fiindc? i se interzisese s? mai ?in? prelegeri (chiar ?i în spa?iul privat), avocatul Bunke (prezent la întâlnire) a propus ca prezentarea s? aib? loc sub forma unei conversa?ii. Din discu?ii a rezultat c? perspectiva nazist? despre moarte ca m?re?ie eroic? este fals?. Potrivit concep?iei cre?tine, moartea este du?manul omului.

Continua pe blogul lui Emanuel Contac

Iti place sa citesti? Descarca gratuit cartile lui D. A. Carson


Descarca cartile scrise de Don Carson doar pe bisericata.com

 • Letters Along the Way: A Novel of the Christian Life (Crossway, 1993)
 • Holy Sonnets of the Twentieth Century (Baker, 1994)
 • For the Love of God: A Daily Companion for Discovering the Riches of God’s Word, Vol. 1. (Crossway,1998)
 • For the Love of God: A Daily Companion for Discovering the Riches of God’s Word, Vol. 2. (Crossway,1999)
 • The Difficult Doctrine of the Love of God (Crossway,2000)
 • Love in Hard Places (Crossway,2002)
 • Memoirs of an Ordinary Pastor: The Life and Reflections of Tom Carson (Crossway,2008)
 • Incursiuni apologetice cu Ravi Zacharias


  Un eveniment marcant al evanghelicilor români s-a petrecut între 26-29 aprilie la Sinaia, unde au conferen?iat doi dintre cei mai reputa?i apologe?i cre?tini, Ravi Zacharias ?i Michael Ramsden, sosi?i la invita?ia organiza?iei BIG Impact, a Bisericii Baptiste Metanoia din Arad ?i a filialei locale a RZIM (Ravi Zacharias International Ministries).

  Ravi Zacharias, pre?edintele organiza?iei RZIM, cu sediul în Atlanta, s-a n?scut în India ?i a emigrat în Canada în 1966. A studiat la Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois ?i la Universitatea Cambridge din Anglia. Este autorul multor c?r?i de succes, unele traduse ?i în limba român?, distingându-se ca un polemist redutabil care a dezb?tut problema existen?ei lui Dumnezeu în multe universit??i din lume, inclusiv Harvard ?i Princeton. A conferen?iat în peste cincizeci de ??ri ?i emisiunea lui Let My People Think este difuzat? de peste 550 de posturi radio de pe glob.

  Michael Ramsden este, de asemenea, unul dintre cei mai cunoscu?i apologe?i europeni, fiind directorul filialei RZIM din Oxford, Anglia.

  Organizarea acestei conferin?e, planificat? în urm? cu peste un an de zile, nu s-a desf??urat f?r? obstacole. Interesul trezit a fost unul major, aproximativ 550 de persoane înscriindu-se pentru participare, de asemenea mul?i au optat pentru accesarea online a sesiunilor, un canal de webstreaming fiind închiriat în acest scop. Totu?i, doar cu câteva zile înainte de debut, nimeni nu ?tia dac? ea se va mai desf??ura. Norul de cenu?? vulcanic? întrerupsese transporturile aeriene ?i p?rea s? compromit? sosirea vorbitorilor principali. Am refuzat s? alc?tuim un plan B, trimi?ând un email participan?ilor, cu îndemn la rug?ciune pentru aceast? problem? ?i Dumnezeu a fost cu noi!

  Sala oglinzilor din Cazino Sinaia era luni 26 aprilie asemenea unui furnicar. La prima or?, un grup mare de voluntari a sosit pentru realizarea scenei, a decorurilor, pentru instalarea echipamentelor de sunet ?i lumin?, cât ?i a camerelor video pentru transmisia live pe internet. În paralel, la punctele de recep?ie stabilite, au început s? soseasc? în valuri participan?ii. Un procentaj considerabil a fost reprezentat de pastori ?i lideri de lucrare, reprezentând toate confesiunile evanghelice din ?ar?, dar ?i participan?i din Republica Moldova, din Bulgaria ?i câ?iva misionari americani din România.

  Înc? de la prima sesiune Ravi a cucerit asisten?a. Cu un mesaj bine fundamentat biblic a explicat ce înseamn? s?-?i aperi credin?a în aceste vremuri. Folosindu-se extrem de plastic de exemplul lui Neemia, a adresat o întrebare arz?toare, care nu s-a inten?ionat a fi retoric?: Este biserica ta gata?

  Acesta a fost punctul de plecare prin care ascult?torii au fost aviza?i asupra a ceea ce avea s? urmeze. Sesiunile urm?toare s-au desf??urat pe acela?i tipar, având ca punct de plecare un exemplu biblic din care erau extrase aplica?ii extrem de profunde. De exemplu, într-o alt? sesiune Ravi a pornit de la confruntarea dintre Felix ?i Pavel, ar?tând c? argumentul moral este singurul care are putere. Adev?rata apologetic? este via?a tr?it? în Adev?r, v?zut? ?i auzit?, care leag? mintea de inim?.

  Michael Ramsden l-a secondat cu cinste pe ilustrul s?u coleg, dovedind o putere de p?trundere remarcabil? în ce prive?te adev?rurile Scripturale, cu aplica?ii clare ?i s?n?toase pentru via?a celui care î?i propune s? fie un apologet contemporan, acolo unde l-a a?ezat Dumnezeu.

  Un punct de atrac?ie l-au constituit cele dou? sesiuni speciale unde oaspe?ii au fost supu?i unui tir de întreb?ri sosite de la participan?i. De?i nu au fost menaja?i de loc, multe întreb?ri fiind de-a dreptul descump?nitoare, cei doi au oferit adev?rate mostre de în?elepciune, înarmând asisten?a cu argumente extrem de viabile pentru dialogul din teren cu scepticii.

  Continua pe big-impact.ro

  O baie de apologetică cu Ravi Zacharias!


  Întotdeauna ultima pr?jitur? pare a fi mai bun? decât precedenta, dar conferin?a de la Sinaia cu Ravi Zacharias ?i Michael Ramsden a dep??it orice a?teptare. Cineva m?rturisea c? s-a sim?it ca la un osp?? îmbel?ugat… ?i a?a a ?i fost. Atmosfera a fost deosebit?, cum putea s? fie altfel când cred c? peste jum?tate dintre cei 550 de participan?i erau pastori, nu trebuia suflat mult ca focul s? ard?!

  Ravi a dovedit c? este un titan al credin?ei cre?tine, unul dintre acei oameni care se nasc rar ?i care ne marcheaz? existen?a atunci când ne intersect?m cu ei, fie ?i pentru pu?in? vreme. Cine nu crede, poate s? se înscrie pentru accesul la lucr?rile conferin?ei prin canalul de webstreaming de pe internet. Va mai fi disponibil doar pân? la finalul lunii mai. Între timp sper?m s? apar? DVD-urile cu toate cele nou? sesiuni – dac? b?ie?ii care le realizeaz? sunt la fel de profesioni?ti precum camerele pe care le-au etalat la înregistr?ri, va fi un produs de înalt? clas?.

  Continua pe blogul lui Marius Ciuca