Ofensiva Bisericii – un joc organizat sau o realitate subtila?


biserica ofensiva copy

„Încolo fra?ilor, înt?ri?i-v? în Domnul ?i în puterea t?riei Lui.” – (Efes. 6.10)

Neîn?elese vremuri. Cre?tinismul îngenuncheaz?, dar nu în fa?a Atotputernicului, ci în fa?a neop?gânismului. În acest secol pe care înc? nu ?tim cum s?-l numim, Biserica lui Hristos este ?inta multor atacuri. De la ignora?a sfid?toare (vezi atitudinea mass-media fa?? de martirajul cre?tin contemporan), pân? la strategia diabolic? ?esut? în str?funduri (vezi con?inutul homosexual al filmelor nominalizate la Oscar), cre?tinismul prime?te lovituri grele. Nu ?tim dac? acest lucru s-a mai întâmplat în istorie, dar ?tim c? r?ul se propag? azi mult mai facil decât ieri.

„Tr?im într-o lume în care normele morale ?i standardele adev?rului au fost zguduite într-o asemenea m?sur? încât oamenii de toate categoriile sunt disponibili la orice (s.m.) credin??” – spunea profesorul româno-american Virgil Nemoianu. Dar oare nu tocmai în acest context ar trebui s? str?lucim „ca ni?te lumini în lume”? Oare este Biserica lipsit? de resurse ?i motiva?ie pentru a pierde unele b?b?lii prin abandon iar altele prin sânger?ri dureroase? Oare putem dep??i „izvodirile min?ii” moderne care î?i refuz? principiile ultime, elogiind cunoa?terea cantitativist? ?i individualismul amorf? Noi credem c? solu?iile exist?, doar c? nu sunt la noi. Putem învinge atâta vreme cât lu?m armura pus? la dispozi?ie de Domnul O?tirilor sau Comandantul nostru suprem.

Dac? în lumea secularizat? se s?rb?tore?te anul Darwin, trebuie s? aducem aminte c? într-un vast spa?iu cre?tin (Biserica Catolic?) se s?rb?tore?te anul Apostoluui Pavel. Mergând pe mâna celui de al doilea „s?rb?torit” s? ne aducem aminte cum prezint? el imaginea Bisercii lui Hristos (Efes. 6.12-17). Astfel, în locul relativismului care ia orice judecat? de valoare drept adev?r, el ne propune brâul adev?rului. Acesta din urm? este unic, este cel iudeo-cre?tin, este cel primit prin întruparea lui Hristos ?i pus în lumin? de scrierile canonice. Nu unul dintre miile de adev?ruri concurente, ci singurul ?i de neschimbat.

În locul disculp?rii predicate tot mai abitir pân? ?i de unii colegi de amvon, el ne propune plato?a neprih?nirii. Iar aici sintagma trece dincolo de moralitatea personal? ?i ?inte?te în acea neprih?nire imputat?, ce se mai nume?te justificare/îndrept??ire prin credin??. A?adar, nu extirparea sentimentului de vina este solu?ia, ci recunoa?terea lui în fa?a crucii lui Hristos ?i plânsul „cu amar”. Apoi în locul fanatismelor ?i a libertinajelor de tot felul, el propune înc?l??mintea râvnei. S? nu tres?lt?m înainte de a în?elege: nu o râvn? ideologic? ?i confesional?, ci una pentru Evanghelie. Acea Evanghelie în?eleasc? ca Veste Bun?, acea Evanghelie care poate atinge omul ?i-l poate schimba radical, ontologic.

Ei bine, pe deasupra, „s?rb?toritul” Pavel ne recomand? scutul credin?ei. ?i iar??i, nu de o credin?? folosit? ca arm? demonstrativ? în b?talia cu ocultismul e vorba, ci de acea credin??-scut, în spatele c?reia te po?i sim?i în siguran??. O credin?? care însumeaz? marile adev?ruri revelate prin Hristos ?i pe care o asumi con?tient ?i declarat la botez. S?ge?ile înro?ite ale du?manului rico?eaz?, iar apoi credin?a care mut? mun?ii î?i poate face lucrarea.

În locul unui ecumenism tot mai sincretic, apostolul ne invit? s? lu?m coiful mântuirii. „Nu – ne zgâl?âie s?rb?toritul nostru – nu po?i merge pe orice drum pentru c?, în definitiv, toate duc pe vârful muntelui. Calea este una singur?, aceea prin care Dumnezeu a coborât, kenotic, la noi: prin Hristos.” În fine, s? nu uit?m de sabia Duhului. Nu este sabia pe care am fi tenta?i s-o îndrept?m, petrin, spre urechea lui Malhu, nici aceea a puterii institu?ionale (tot mai atrag?toare azi pentru confesiunile neoprotestante), ci sabia Cuvântului lui Dumnezeu. Asemenea heruvimilor edenici, chema?i „s? învârteasc? o sabie înv?p?iat?” (Gen. 3.24), Biserica lui Hristos este chemat? s? mânuiasc? Scriptura cu foc. De fapt, Duhul ?i Cuvântul ne salveaz?. A?a a fost ?i când ne-am întors la Dumnezeu, a?a e ?i azi. S? le punem, ofensiv, la lucru. Mult succes!

Scris de Ghita Mocan

One thought on “Ofensiva Bisericii – un joc organizat sau o realitate subtila?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s