Invierea pe care unii n-au cunoscut-o


Încercând s?-L prezint pe Isus înviat, într-una din zile, un profesor respectabil din ora?ul meu m-a apostrofat în mijlocul d?sc?limii: „Domnule, dumneata e?ti un om de cultur?, cum po?i s? crezi în legende !?”. Apropos, a fost învierea Lui un mit? Evenimentul cel mai de pre? al omenirii s? fie o fars?? A fost Isus o legend?? Îl cunoa?tem noi pe Cel de la na?terea c?ruia s-a desp?r?it istoria în dou?? Pe Cel în Numele c?ruia cerem binecuvântare, cerem vindecare, cerem mil? ?i-ndurare? În Numele c?ruia întind mâna cer?etorii, suntem boteza?i ?i cununa?i, ni se face slujba la cimitir? Îl cunoa?tem pe Acela despre care s-au scris cele mai multe c?r?i ?i s-au compus cele mai multe imnuri din întrega civiliza?ie? Pe singura Persoan? de sub ceruri „în Numele c?ruia putem fi mântui?i” (F.A. 4:12) ?

În diminea?a învierii, Maria Magdalena L-a-ntâlnit pe Domnul Isus, dar nu L-a cunoscut. „A crezut c? e gr?dinarul”. În dup? amiaza acelea?i zile, doi dintre ucenicii S?i care se refugiau la Emaus, s-au întâlnit pe drum cu Cel Înviat. Au mers câteva mile cu El ?i nu L-au cunoscut. „Pentru c? ochii lor erau împiedica?i s?-L cunoasc?”. Cu trei zile în urm?, evreii, pu?i în fa?a celei mai importante alegeri din istorie (între Isus ?i Baraba), nu-L cunoscuser? pe Împ?ratul lor. Preo?ii ?i c?rturarii, saducheii ?i fariseii, nu L-au cunoscut pe Mesia. ?i, au hot?rât s?-L r?stigneasc? pe-o cruce. Acolo I-au b?tut piroane în mâini, I-au pus o cunun? de spini pe cap, I-au str?puns coasta c-o suli??. ?i toate acestea pentru c? Isus „a venit la ai S?i, ?i ai S?i nu L-au primit”. În aceea?i diminea?? în care ucenicii au plecat speria?i de la mormânt, l?sând-o acolo pe Maria cu ochii plini de lacrimi, îngrozi?i de vestea pe care î?i doreau din toat? inima s? n-o fi auzit, marii preo?i ?i fariseii au hot?rât s? însceneze o minciun? colosal? prin care s? justifice mormântul gol: “Isus n-a înviat, I-au furat trupul ucenicii”(Matei 28:13) !

Învierea, aceast? „dovedire” a Lui Hristos c? este Dumnezeu (Rom. 1:4), este ceea ce-L separ? pe Domnul Isus de orice pretin?i mântuitori ai lumii. „Nu evangheliile explic? învierea din mor?i a lui Hristos, ci aceasta (învierea) le explic? pe ele” (John S. Whale). C?ci, credin?a cre?tin? începe ?i continu? de la mormântul gol. Toat? istoria s-a îndreptat într-acolo ?i se deruleaz? de acolo. De la mormântul Lui, unde a treia zi de la r?stignire Dumnezeu a ar?tat omenirii c? Isus din Nazaret este Fiul S?u, prin faptul c? „L-a înviat din mor?i”(F.A. 13:30). Acolo, unde Dumnezeu a contrazis diavolul ?i pe omul p?c?tos, care dup? ce-L r?stignise pe Domnul vie?ii, I-au sigilat mormântul s? nu evadeze! Dar „piatra de la intrarea în mormânt nu a fost decât o f?râm? de nisip pentru Stânca Veacurilor aflat? în?untru !” (Fred Beck). C?ci, Preaiubitului Lui Dumnezeu „nu i-a fost îng?duit s? vad? putrezirea” (Ps. 16:10). „El nu a oprit r?stignirea. A înviat din mor?i” (Dorothy Sayers). Învierea din mor?i pare mai degrab? s? creeze dificult??i credin?ei decât s-o-ncurajeze. ?i totu?i, este evenimentul care constituie cea mai mare piedic? în calea neg?rii ?i nimicirii credin?ei cre?tine. A fost subiectul central al propov?duirii lui Pavel, al apostolilor ?i-al martirilor, este secretul cre?terii miraculoase a bisericii primare, este for?a mobilizatoare a r?spândirii Evangheliei pe întregul p?mânt. Datorit? învierii, Biserica d?inuie?te, persist? în timp ?i înc? se r?spânde?te. Este vie, pentru c? Hristos este viu !

Continua pe resursecrestine.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s