Teodor Popa – Misionara in Republica Niger


Dragi prieteni,

Salut?ri foarte c?lduroase din republica Niger!!!

Au trecut aproape trei luni de la reântoarcerea pe solul fierbinte african. De ast? dat? am venit împreun? cu patru tineri din România care au f?cut un stagiu de dou? luni în Niger: Iulia, Rebeca, Emanuel ?i Adrian. Timp de dou? luni am avut bucuria s? putem vorbit române?te în Niger. Nigerienii au avut ocazia s? aud? mai multe despre ?ara noastr? cu ocazia unei întâlniri speciale organizat? la C?minul Evanghelic Universitar de la Niamey, în cadrul unei prezent?ri de “Sear? româneasc?„. Iulia ?i Rebeca au f?cut prezentarea, îmbr?cate în costume tradi?ionale române?ti. Au fost servite apoi pr?jituri preg?tite de fete. Au fost foarte bune: to?i participan?ii le-au apreciat.

Aici în Niger sezonul ploilor este aproape de sfâr?it; a plouat pu?in ?i în acest an, ?i nigerienii se tem c? recolta va fi foarte slab? ?i de ast? dat?. La Agadez , un ora? din centrul ??rii, a avut loc un fenomen care se întâmpl? o dat? la multe zeci de ani în Niger: ploi toren?iale ?i inunda?ii catastrofale, care au distrus mii de case. Multe din aceste case erau construite pe nisip, din c?r?mid? nears?, f?r? nici o temelie… ?i în Ouagadougou, capitala statului Burkina-Faso, ?ara vecin? cu Nigerul, au fost inunda?ii care au l?sat f?r? ad?post sute de mii de persoane.

Ce-au f?cut ei… M? bucur c? cei patru tineri români s-au adaptat f?r? mari dificult??i la condi?iile din Niger. Iulia ?i Rebeca au mers la FEU (Foier Evangelique Universitaire – Caminul Evanghelic Universitar), un centru cre?tin unde vin studen?i musulmani pentru a urma cursuri de calculatoare. Aceasta este o ocazie de a intra în contact cu ei ?i a le vesti Evanghelia. Fetele au mers apoi la dou? orfelinate ?i au lucrat cu copiii. Am mers s? le v?d lucrând ?i am avut o mare surpriz?: Copiii africani cântând cu foc cânt?ri pentru copii în limba român? : “Am o inim? micu?? „ ?i “Isus iube?te pe fiecare…„ . Iat? c? nu numai noi putem înv??a limbi africane ci ?i africanii pot înv??a limba noastr?. Împreun? cu Adrian, Iulia ?i Rebeca au urmat timp de dou? s?pt?mâni ?i un curs de introducere în traducerea Bibliei.

Adrian este pentru a doua oar? în Niger. El a avut ocazia s? participe la verificarea traducerii unor capitole din Noul Testament în limba Fulfulde, o limb? vorbit? de nomazii din Estul Nigerului ?i apoi s? fac? verificarea unor capitole din Evanghelia dup? Luca în limba Tasaga, o limb? vorbit? în Estul Nigerului. Adrian a folosit cuno?tin?ele lui de limb? Greac? ?i Ebraic?. V? ve?i întreba probabil cum poate cineva s? verifice corectitudinea traducerii Bibliei într-o limb? pe care nu o cunoa?te? Se folose?te, ceeace numim traducerea invers?, adic? : O alt? persoan?, care n-a participat la traducerea textului, traduce textul din limba Fulfude, de exemplu, în Francez? sau Englez?, în func?ie de cuno?tin?ele sale. Apoi cel ce verific? corectitudinea traducerii, compar? textul din francez? cu cel original, din Ebraica pentru Vechiul Testament sau din Greac? pentru Noul Testament. Este o munc? anevoioas? care necesit? cuno?tin?e atât lingvistice cât ?i teologice, pentru a p?stra sensul original al Cuvântului lui Dumnezeu într-o alt? limb?…

Emanuel cel de-al patrulea stagiar, student la medicin?, care va sta în Niger pân? la sfâr?itul lunii septembrie, face un stagiu medical la spitalul misionar de la Galmi. (La 500 de kilometri Est de capital?). A f?cut practic? al?turi de al?i doi stagiari ?i de medici permanen?i. Ultima s?pt?mân? o petrece la spitalul misionar de la Danja, specializat în tratare bolilor de lepr?.

“Calea Neprih?nirii„ În limba Tadaksahak… Midit este un mulsuman Idaksahak, profesor într-un liceu Franco-Arab. El a fost de acord s? fac? traducerea celor 100 de mesaje de evanghelizare din seria “Calea neprih?nirii„ în limba lui matern? , limba Tadaksahak. El a participat ?i la cursul de introducere în traducerea Bibliei, a avut astfel ocazia s? intre în contact direct cu cre?tinii ?i cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Întâlnirea lucr?torilor printre tuaregi 1?. În luna August am participat la Tillabery, un ora? la 100 km de Niamey, la o întâlnire a lucr?torilor printre tuaregi. Mul?i dintre participan?i, care au m?rturisit întoarcerea lor la Dumnezeu, au istorisit cum Dumnezeu li s-a descoperit prin vise ?i vedenii… Mi-am reamintit c? tuareg înseamn? ?i “abandonat”… Ne rug?m ca Domnul nostru s?-?i arate îndurarea fa?? de acest popor care tr?ie?te în întunericul ignoran?ei, cei mai mul?i refuzând înc? s?-?i lase copii la ?coal?. Dorin?a celor ce-am participat la aceast? întâlnire este de a încuraja ?i ajuta lucr?torii printre Tuaregi, ?inând cont c? sunt foarte pu?ini cre?tini în acest popor ?i foarte pu?ini lucr?tori.

Proiectul de fântân? în comunitatea tuaregilor idaksahak. Acest proiect se dovede?te a fi mai complicat decât la prima vedere: avem nevoie de sfatul Domnului ?i în?elepciunea de sus. Cea mai mare dificultate este de a alege locul potrivit pentru plasarea fântânii, astfel încât s? nu se produc? tensiuni între familiile de nomazi. S? ne aducem aminte c? Avraam ?i Isaac aveau acela?i probleme cu fântânile…(Geneza 21:25 ?i Geneza 26:20). Aici, mai mult decât în alt? parte, apa înseamn? via?a dar mai înseamn? ?i putere. Cine controleaz? apa controleaz? zona… Chiar ast?zi m-am întâlnit cu Mahamad, ?eful satului din locul unde vom finan?a s?parea fântânii. Vor contribui ?i s?teni la construc?ia fântânii, cu mijloace de transport ?i munc?.

Împreun? cu Khamada, un cre?tin Tuareg, am început înregistrarea Evangheliei dup? Ioan în limba Tamasheq, pentru etnicii Tamasheq, în cea mai mare parte anafalbe?i. Am înregistrat primele zece capitole. Ei vor putea asculta de pe casete mesajul Cuvântului lui Dumnezeu. Traducerea Noului Testament în limba Tamasheq Tawallammat, limba Tuaregilor din vestul ?i centrul Nigerului,va fi gata de tipar, dac? Domnul va binevoi în anul 2012…

Iat? câteva subiecte de rug?ciune, dac? Domnul v? pune pe inim? s? sus?ine?i cauza înaint?rii Împ?r??iei Lui în Niger:

În primul rând sunt recunosc?tor sl?vitului nostru Domn Isus:

– Pentru r?spunsurile la rug?ciuni, uneori imediate, ca o mare încurajare…

– Pentru c? înregistr?rile de anul trecut sunt folosite la evanghelizare prin sta?iile radio din mai multe zone din Niger.

– Pentru c? stagiul celor patru a decurs foarte bine, ?i Domnul le-a pus pe inim? dorin?a de a reveni în Niger…

S? ne rug?m împreun?:

– Pentru ca proiectul cu fântâna s? poat? s? se înf?ptuiasc? ?i Domnul nostru s? ating? inima lui Mahamad, ?eful satului ca s? primeasc? în dar ?i Apa Vie…

– Ca Domnul nostru s? ating? inima lui Midit, profesorul musulman, ca în timp ce va traduce acele mesaje de evanghelizare în limba lui matern?, Duhul Sfânt s?-i str?pung? inima ?i s? în?eleag? Evanghelia.

– Pentru biserica Tamasheq din Niamey, care trece printr-o perioad? foarte grea din punct de vedere spiritual.

V? mul?umesc pentru înso?irea voastr? în aceast? lucrare.

Cu dragoste,

Pentru sus?inerea lucr?rii mele din Africa , pute?i face dona?ii la orice unitate Banc Post , în contul:

Titular cont : Teodor Popa
Num?r de cont (IBAN): RO60 BPOS 3000 2648 255R OL01
Cu men?iunea: “Dona?ie pentru Teodor Popa”
V? mul?umesc!

Adresa de contact în Niger:
Teodor Popa
SIM,
BP 10065 Niamey
Republica Niger

Cei care doresc s? m? sune, o pot face la num?rul meu de telefon portabil: 00227.97.53.13.21
Email: teodor.popa@gmail.com
Internet: wwwsim.org/
http://www.sim.ch/

Tuaregii sunt triburi nomade (p?stori) care umbl? cu turmele de oi, capre ?i c?mile pentru a g?si ap? ?i hrana necesar? animalelor.

Crestinul si Politica, prieteni sau dusmani? 1


faith-and-politicsPerceptia crestinului despre aspectul politic este similara (in etica acestuia) cu conceptia pacatului. Politica, sau tot ceea ce tine de politica, este considerata ca a fiind un pacat sau chiar un lucru impotrivitor cu invataturile Biblice. Considerand ca aceste concepte sunt, deseori, intelese intr-un mod gresit, cred ca suntem nevoiti sa stabilim o imagine corecta asupra responsabilitatii noastre de a considera ca politica nu trebuie sa fie separata de credinta pe care o avem in Cristos Isus. In mod special – intr-un context in care prezenta societate este infenluentata, in mare parte, de sistemul politic, fie el bisericesc sau guvernamental. Daca indraznim sa sustinem ca Biserica (ca si institutie) nu face politica, atunci trebuie sa ne readucem aminte de faptul ca Biserica este cunoscuta, inaintea societatii, ca a fiind o institutie religiosa/spirituala. Fiecare om este, inevitabil, implicat intr-un proces politic.

1. Crestinul si responsabilitatea sa

Irresponsabilitatea nu este o scuza sau un motiv prin care afirmam ca politica nu detine un rol important in viata crestinului. Fiecare crestin este afectat de deciziile politice, fie intr-un mod negativ sau unul pozitiv. Pentru a intelge cat de importanata este politica, sau implicarea crestinului in politica, trebuie sa construim o imagine autentica a ceea ce intelegem prin oficiul detinut de o persoana care este implicata in politica.

Politica, in esenta, are rolul de a guverna/administra o tara sau un grup de oameni. Important, in aceasta discutie, este realizarea faptului ca cei implicati in politica sunt oameni fac parte din aceasi comunitate. Politica (sau pozitia) in sine nu este una daunatoare, ci personajul care ocupa acea pozitie de responsabilitate. Daca un sistem politic este bazat pe principiile eterne ale Cuvantului lui Dumnezeu, o astfel de conducere va recunoaste prezenta si activitatea Creatorului in acest domeniu important. Este incorect sa asociem acest oficiu cu un sinonim negativ. Am stabilit mai sus ca nu pozitia in sine creaza o divergenta, ci persoana care ocupa aceasta pozitie. Observam aceasta imagine inca de pe primele pagini ale Vechiului Testament, unde oameni ca Moise, Avraam, Iacov, Iosif, Iosua, David, etc., sunt chemati in aceste poziti de guvernare a poporului lui Dumnezeu. Conceptia Vechiului Testament este clara, in acest oficiu de guvernare, Dumnezeu ne arata, prin chemarea acestor oameni, cat de importanta este pozitia acestora in fruntea unei tari. Atunci cand liderii poporului lui Dumnezeu se departeaza de principiile Cuvantului lui Dumnezeu, soarta acestora scoate la suprafata etica si mentalitatea imorala cu care conduc un anumit grup de oameni.

Datorita acestor situatii neplacute, cat si a contextului in care ne regasim, crestinul trebuie sa doreasca sa se implice in aceasta activitate, deoarece avem nevoie de oameni care sa guverneze/administreze aceasta tara (Roamnia) dupa voia lui Dumnezeu. Desi in Vechiul Testament Dumnezeu a fost indignat de dorinta omului de a conduce aspectul guvernamental al lumii antice, Dumnezeu a acceptat acest sistem, asezand in aceasta instanta anumite principii de guvernare. In Cartea Daniel, observam cum Dumnezeu este Cel care orchestreaza asezarea slujitorilor Sai in conducerea administrativa si guvernamentala a unui imperiul barbaric. Care este motivul pentru care Dumnezeu efectueaza un astfel de plan? Pentru as arata slava Sa prin slujitori Sai.

Crestinul are responsabilitatea de a-L reprezenta pe Dumnezeu, iar aceasta trebuie intrebuintata cu intelepciune si smerenie. A nu ne ipmlica in acest domeniu este ca si cum  `nu am fi de acord` cu planul lui Dumnezeu pentru lumea noastra. Cheia principala pentru crestini este de a nu separa o anumita vocatie (slujba/meserie/) de celelalte. Daca Dumnezeu este Suveran peste orice vocatie, atunci crestinul trebuie sa ceara intelepciune si pricepere pentru vocatia si pentru slujba la care a fost chemat.

Va continua / 2. Crestinul si slujirea autentica

Scris de Cosmin Pascu

Va continua …

India cu umbrele si stralucirile ei


india2Ucenicie într-o cultur? p?gân?…

Când am venit ca personal în ?coala de Ucenicie de aici, am v?zut 12 tineri frumo?i ?i dornici s? înve?e despre Dumnezeu, ca mai apoi s? slujeasc? la rândul lor printre indieni. Lucrurile nu sunt îns? atât de simple. Suntem totu?i în India ?i cultura p?gân?, atmosfera spiritual? în care au fost crescu?i î?i spune cuvântul.

Când ace?ti tineri de doar 18-19 ani început s?-?i deschid? inima, Domnul a scos la iveal? lucruri însp?imînt?toare: dincolo de gânduri de sinucidere, ur? tribal? sau de cast?, gânduri de a lovi sau a ucide pe cineva, gânduri de divor?, dispre? pentru ei în?i?i ?i pentru cei din jur, am realizat c? cei mai mul?i se raporteaz? la Dumnezeu ca la unul dintre multele spirite idole?ti locale. Ei cred c? poate fi cu ei doar când ?i când, iar in rest spiritele rele iau locul. Domin? frica, temeri de tot felul care îi împiedic? s? aib? rela?ii bune cu cei din jur ?i s? fac? lucrare eficient.

În s?pt?mâna în care li s-a predat despre” Blesteme genera?ionale” ?i lucruri care pot sta între ei ?i o imagine corect? despre Dumnezeu, una dintre studente a început s? se rostogoleasc? pe jos demonizat?. Ne-am rugat to?i ?i am postit pentru ca ea s? fie eliberat? dar tot are din când în când astfel de manifest?ri. Bunicul ei a fost vr?jitor ?i 6 fra?i ai ei au murit în urma blestemelor lui. Acum ea ?i p?rin?ii, înainte hindu?i, au acceptat pe Hristos dar legaturile spirituale din trecut nu sunt înc? rupte. Mai mul?i dintre studen?i au vazut oameni sau umbre negre prin camer? ?i au fost cuprin?i de fric?.

Am descoperit ca o alt? student? de fapt se închina ?i lui Dumnezeu dar ?inea ?i s?rb?torile hinduse cu familia, iar un student al nostru s-a botezat la îndemnul prietenilor, necrezând în Dumnezeu. Cred c? realiza?i c? din acest stadiu, pân? la a-i face s? cread? cu adev?rat în Domnul cre?tin ?i s? aplice principiile Biblice ca în final s? poat? sluji eficient, este un drum foarte lung. Cere mult? r?bdare, înv???tur?, exemplu personal, a-i înso?i zilnic veghind la fiecare pas bun al lor. Ruga?i-v? ca noi cei 3 români ?i personalul indian s? avem în?elepciune în toate ?i s? putem vedea rezultate la finalul acestei ?coli.

Rug?ciunea unui copil

Pentru c? nu am g?sit înc? s? închiriem ceva, m-am mutat ?i locuiesc o vreme la ”’orfelinatul”’ înfiin?at de misionara românc? Maria I. Aici ajut din când în când în lucrarea cu copiii, mai ales dând înv???tur? despre eroii biblici ?i modul în care trebuie s? studieze Biblia ?i s? înve?e de la ei lucruri pentru via?a lor.

Într-o sear? târziu, aproape de miezul nop?ii, am auzit u?a de la camera copiilor deschizându-se iar apoi vocea unui ”’copil rugându-se”’ pe teras?. A început incet, timid, apoi tare ?i cu putere multe minute în ?ir. Nu în?elegeam ce spunea pentru c? sunt încep?toare în Hindi dar am fost cutremurat?- era vocea unui luptator în rug?ciune! Am v?zut mul?i cre?tini maturi în multe locuri în lume ?i mul?i dintre ei nu se roag? nici pe departe ca acest copil orfan singur în noapte.

Anii investi?i în ace?ti micu?i, înv???tura cre?tin? zilnic? î?i spun cuvântul. Mul?i cred c? asisten?a social? nu este un mod de a descoperi oamenilor pe Domnul dar copii din acest orfelinat Îl iubesc pe Dumnezeu ?i Îl cunosc poate mai mult ca al?ii. Vin din familii idolatre, cu rude vr?jitori, cu p?rin?i deceda?i sau care i-au abandonat dar Dumnezeu a folosit aceast? misionar? ?i lucr?torii ei ca s?-i transforme în ”’rug?tori pentru ei ?i pentru India.”’ Ei sunt deja ?i evangheli?ti vorbind despre Isus copiilor din cartier, la ?coala ?i peste tot unde au ocazia. Ruga?i-v? ca ei s? devin? p?storii, evangheli?tii, închin?torii de mâine, care s? duc? la salvarea cât mai multor indieni.

În India parc? în fiecare zi este o s?rb?toare idoleasc?…

indiaMai ales în aceast? zon? din nord oamenii sunt mult mai „spirituali”?i au mul?i idoli care nu se s?rb?toresc în alte p?r?i ale ??rii. În septembrie a fost Durgha Puja care a ?inut 9 zile, a?a cum v-am povestit în scrisoarea trecut?. La nici o s?pt?mân? a început ”Diwali”, numit? ?i S?rbatoarea luminii când se aduce închinare zei?ei Laxmi. Oamenii ?i-au f?cut alte altare pe str?zi, iar 5-6 seri au aprins focuri ?i lumân?ri pe acoperi?uri ?i în case. Mai ceva ca la Cr?ciunul nostru, au alergat s? cumpere lucruri noi din pie?e ?i magazine iar nop?ile r?sunau în megafoane cântece de închinare, incanta?ii date la maxim, sute de petarde ?i artificii. Ei cred ca aceasta zei?? le poate aduce bun?stare ?i poate alunga r?ul din casele lor. Priveam trist? cum sear? de sear? ace?tia îl invitau pe satan în casele lor. Lumini str?lucitoare, instala?ii cu becule?e, altare super-decorate la intersec?ii, altare în miniatur? amenajate în fiecare cas?, bani arunca?i pe artificii ?i pocnitori s?rb?torind un alt zeu orb, mut ?i f?r? putere…

Copiii de la orfelinat s-au urcat ?i ei pe acoperi? ?i, privind str?lucirile artificiilor, au început s?-i cânte Domnului. M-am bucurat c? m?car câ?iva indieni ?tiu adev?rul ?i de unde vine ajutorul ?i m-am rugat ca num?rul lor s? fie din ce în ce mai mare.
Când însfâr?it credeam c? o s? pot dormi noaptea ?i c? s?rb?torile lor g?l?gioase au încetat, a venit ”Chot Puja”, o s?rb?toare dedicat? de data asta Soarelui. Femeile au postit câteva zile f?r? mâncare ?i ap? deloc apoi s-au dus cu muzican?i dup? ele, cu co?uri mari la temple. Când s-au întors au f?cut un ritual special sp?lându-se cu mult? ap? apoi s?rb?torind împreun? mai multe familii. Cei mai evlavio?i ?i mai boga?i au dat adev?rate petreceri care au durat ?i ele câteva zile la rând la fel cu muzic? ?i lumini, focuri. Într-o diminea?? la r?s?rit m-am trezit ca într-o zon? de r?zboi, cu sute de pocnotori ?i artificii îl întâmpinau pe zeul Soare.

V? povestesc toate acestea pentru a în?elege c? aici Vechiul Testament ?i povestirile despre idolatrie ?i s?rb?tori idole?ti sunt foarte reale ?i actuale. Este greu numai s? locuie?ti aici ca atmosfer? spiritual?, apoi s? faci ?i lucrare. Mai ales c? multe lucruri ciudate se întâmpl? cre?tinilor în timpul acestor s?rb?tori. La orfelinat, în mai pu?in de o lun? s-au stricat inexplicabil mai multe lucruri- 2 ma?ini de sp?lat, computer, geamul ma?inii de afar? a fost spart de cineva cu piatra etc. Dincolo de faptul c? g?l?gia nu m-a l?sat nop?i în ?ir s? m? odihnesc, m-am trezit de mai multe ori dup? ce ceva nev?zut m? lovea peste m?ini sau picioare. M? rugam ?i teama îmi disp?rea ?i puteam dormi iar??i. Mai mul?i dintre studen?ii ?i stafii no?tri au fost bolnavi în acest timp cu febr? sau dureri ciudate, f?r? cauze medicale. Continua?i s? ne purta?i în rug?ciunile dumneavoastr? pentru protec?ie.

Va veni ?i aici Cr?ciunul?

Nu mai e mult ?i vine Cr?ciunul. De?i aici alte s?rb?tori idole?ti sunt str?lucitoare, de Cr?ciun nu se întâmpl? nimic pentru c? num?rul cre?tinilor este foarte mic ?i majoritatea sunt s?raci. Ca ?i cre?tini pute?i ajuta personal sau prin biseric? ””’s? aducem pe Isus ?i bucuria Cr?ciunului””’ într-un mod nou:
*f? un dar copiilor de la orfelinat (25 de copii) sau celor din proiectele de evanghelizare din cartierele s?race (5-10 euro/copil)
*d?ruie?te 50 euro pentru ca unul dintre studen?ii no?tri s? poat? merge în misiunea de 2 luni care începe în decembrie.
*binecuvanteaz? unul dintre misionarii români sau indieni de aici (3 sunt cu familii cu 2-3 copii, 2 se c?s?toresc curând ?i nu au înc? nici un ban pentru nunt?)

Motive de rug?ciune:
– pentru prelungirea vizei-trebuie s? merg luna asta în Nepal s? aplic pentru înc? 3 luni; pentru cei aproximativ 400 de euro cât am nevoie pt asta
– protec?ie spiritual? pt mine ?i to?i misionarii români ?i indieni de aici
– protec?ie în trafic- am v?zut c? unii indieni înva?? s? conduc? în trafic din mers, unii de la al?ii ?i pun pietonii ?i c?l?torii în pericol
– ca s? înv?? cât mai mult limba hindi
– protec?ie fizic?- contra îmbolnavirilor aduse de acest timp în r?cire; de asemenea la ?tirile locale vedem cum trupe de rebeli sau bande politice ori religioase pun în fiecare s?pt?mân? aproape bombe în locuri publice sau pe calea ferat?
– pentru cei 12 studen?i- to?i s? creasc? în cunoa?terea lui Dumnezeu, s? fie elibera?i de lucrurile pe care le duc cu ei din trecut.
– c?l?uzire ?i în?elepciune în toate.

Dac? dori?i sa binecuvânta?i cu o dona?ie lucrarea de aici sau s? d?rui?i pentru motivele enumerate mai sus, pute?i folosi contul RO 27 RYBR 0000 0060 0877 4590 (Raiffeisen Bank) precizând la depunere scopul dona?ie sau pe emailul danaindia@yahoo.com.

Activitatea de misionariat ar putea fi restrânsă în Rusia


baptist_russia_nov112009

Baptistul Volodia Kuzne?ov explic? pasaje ale Noului Testament în timpul unei întâlniri casnice lâng? Ijevsk, Rusia. Liderii bapti?ti ru?i spun c? formularea din propunerea legislativ? de restrângere a activit??ii de misionariat nu face deosebire între misionarii de profesie ?i credincio?ii de rând. „Practic, to?i credincio?ii vor fi susceptibili de sanc?iuni penale”, a spus Yuri Sipko, pre?edintele Uniunii Ruse a Cre?tinilor Bapti?ti Evangheli?ti.

Colectivul redac?ional

MOSCOVA (BP) – Noua legisla?ie supus? aten?iei de c?tre legislativul rus ar putea restric?iona în mod drastic activitatea misionar? dac? va intra în vigoare. Restric?iile ar putea include cerin?a, pentru misionari ?i cre?tinii ru?i, de a ob?ine permisiunea s? se angajeze în activitatea misionar? ?i ar putea limita loca?iile ?i participan?ii la aceste activit??i, cum ar fi cazul turi?tilor ?i al minorilor.

În timp ce propunerile sunt actualmente în stadiul de proiecte, formul?rile folosite de Ministerul Justi?iei din Rusia pe 12 octombrie indic? faptul c?, dac? aceste legi intr? în vigoare, ele vor restric?iona puternic libertatea religioas?.

Oficialii bapti?ti ru?i spun c? ei cred c? aceste noi propuneri vizeaz? în principal romano-catolicii ?i protestan?ii ?i se crede c? deja sunt favorabil v?zute de lideri ai ortodoxiei ruse, ai islami?tilor, iudai?tilor ?i budi?tilor ru?i – cele mai r?spândite patru religii ale Rusiei.

„Desigur, când se iau în discu?ie m?suri de acest fel, suntem întotdeauna îngrijora?i ?i ar trebui s? le privim cu o anumit? doz? de seriozitate”, a spus Ed Tarleton, un lider al lucr?rilor IMB din Rusia. „Evangheli?tii s-au bucurat de o perioad? de deschidere ?i libertate, a?a c? atunci când legiuitorii încep s? discute despre ini?iative care sunt contrare acestor lucruri, noi devenim îngrijora?i”.

Schimb?rile propuse includ acordarea permisiunii doar pentru grup?rile care au fost luate în eviden?? în Rusia în ultimii 15 ani de a aplica pentru angajarea în activit??i de misionariat. Str?inii din Rusia cu viz? temporar?, precum viza turistic?, vor fi exclu?i de la angajarea în activitatea misionar?.

Continua pe Vox Vocis

Disciplina un obiect nepretuit?


8227_136135223642_668608642_2420615_4166362_nDisciplina este un proces de preg?tire ?i înv??are care va rezulta în formarea moral? a copilului. Cuvântul este derivat din acela?i cuvânt care înseamn? “discipol”, adic? cel ce înva??. Nici un copil nu este d?ruit de la na?tere cu st?pânire de sine (autocontrol) ?i nici nu are o suficient? experien?? de via?? încât s? ?tie cum s? se disciplineze singur (Prov.29:15b). P?rin?ii sunt cei ce îndeplinesc acel rol de înv???tori în timp ce copiii sunt discipolii (ucenicii) care deprind de la ei un fel de via?? (Prov.1:8-9).

Metodele de disciplinare sunt foarte schimb?toare în zilele noastre. În ultimii ani a avut loc o destindere general? a metodelor trecându-se la metodele permisive ?i democratice populare în vremea rebeliunii tineretului din anii ‘70. Parte a acestei schimb?ri se datoreaz? accept?rii de c?tre teoreticienii seculari a idei c? purtarea rebel? nu este rezultatul unui educa?ii p?rinte?ti deficiente ci ea rezult? din ceva mult mai elementar, ?i anume din natura copilului. Cu certitudine c? o educa?ie p?rinteasc? deficient? încurajeaz? înclina?ia copilului spre o autonomie rebel?, dar nu o ?i creeaz? (Prov.22:15a).

Din moment ce rostul principal al disciplinei este de a insufla un comportament responsabil din punct de vedere moral, o bun? cre?tere sau corectitudine, disciplina (educa?ia p?rinteasc?) biblic? va atinge acel scop cu un mult mai mare succes decât stilurile educa?ionale permisive (deci, tolerante) ?i autoritare. Aspectele pozitive ale disciplinei biblice sunt sinonime cu educa?ia ?i îndrumarea prin aceea c? ea accentueaz? dezvoltarea interioar? (l?untric?, sufleteasc?), responsabilitatea personal? ?i autocontrolul. Toate aceste calit??i conduc la un comportament a c?rui motiva?ie vine din inima copilului (Prov.2:1-9; 4:23).

Mul?i p?rin?i consider? disciplina ca fiind un mijloc de control al ac?iunilor de moment ale copilului. Lucrul acesta este adev?rat, dar numai par?ial. Obiectivul principal al disciplinei prive?te viitorul ?i este de durat?. Orice ac?iuni expediente care sunt luate pentru moment trebuie s? se armonizeze cu obiectivul ei principal. Scopul lui Dumnezeu în aplicarea disciplinei este precis. ?i anume de a aduce roada d?t?toare de pace a neprih?nirii. Evrei 12:11 afirm? clar acest fapt: “Este adev?rat c? orice pedeaps?, deocamdat? pare o pricin? de întristare, ?i nu de bucurie; dar mai pe urm? aduce celor ce au trecut prin ?coala ei, roada d?t?toare de pace a neprih?nirii”.

Disciplina biblic? const? dintr-un num?r de principii esen?iale ?i de fapte (ac?iuni), unele încurajatoare iar altele corective. Partea de încurajare include: afirmare, premii (sau, stimulente), laude ?i r?spl??i. Partea corectiv? const? din: repro?ul verbal, consecin?ele naturale, izolarea, restric?iile, pierderea privilegiilor ?i pedeapsa. Fiecare ac?iune are un scop, un sens ?i ocup? un loc legitim în procesul general al disciplinei.

Continua aici
Scris de G. Zoltan