Atentie slujitori: Dumnezeu nu se lasa batjocorit


Dup? ce a interpretat cu credincio?ie visul, Daniel l-a îndemnat pe monarhul cel îngâmfat s? se poc?iasc? ?i s? se întoarc? la Dumnezeu ca printr-o via?? curat? s? îndep?rteze nenorocirea care-l amenin?a. “De aceea, împ?rate”, l-a rugat proorocul, “plac?-?i sfatul meu! Pune cap?t p?catelor tale, ?i tr?ie?te în neprih?nire, rupe-o cu nelegiuirile tale, ?i ai mil? de cei nenoroci?i, ?i poate c? ?i se va prelungi fericirea!”

Pentru o vreme impresia avertiz?rii ?i sfatul proorocului au fost puternice asupra lui Nebucadne?ar; dar inima care nu este schimbat? prin harul lui Dumnezeu pierde repede impresiile Duhului Sfânt. Îng?duin?a de sine ?i ambi?ia nu fuseser? eradicate din inima împ?ratului, iar mai târziu aceste tr?s?turi au ap?rut iar??i. În ciuda îndrum?rilor date cu atâta îndurare ?i a avertiz?rilor cu privire la experien?a trecut?, Nebucadne?ar a îng?duit iar??i ca spiritul de invidie împotriva împ?r??iilor care aveau s? urmeze, s?-l ia în st?pânire. Conducerea lui, care pân? atunci fusese într-o mare m?sur? dreapt? ?i îng?duitoare, a devenit ap?s?toare. Împietrindu-?i inima, a folosit capacit??ile date de Dumnezeu pentru prosl?virea de sine în?l?ându-se mai presus de Dumnezeu care-i d?duse via?a ?i puterea.

Timp de luni de zile judecata lui Dumnezeu a întârziat. Dar în loc s? fie condus la poc?in?? prin aceast? îng?duin??, împ?ratul a dat frâu liber mândriei pân? acolo încât a pierdut încrederea în interpretarea visului ?i ?i-a dispre?uit anii lui de mai înainte.

La un an dup? ce a primit avertizarea, Nebucadne?ar, plimbându-se în palatul lui ?i cugetând cu mândrie la puterea lui de conduc?tor, cât ?i la reu?itele lui de constructor, a exclamat: “Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ?edere împ?r?teasc?, prin puterea bog??iei mele ?i spre slava m?re?iei mele?”

Chiar când trufia îngâmfat? era înc? pe buzele împ?ratului, un glas din cer a f?cut cunoscut c? timpul de judecat? rânduit de Dumnezeu venise. În auzul lui s-a auzit hot?rârea lui Iehova: “Afl?, împ?rate Nebucadne?ar, c? ?i s-a luat împ?r??ia! Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, ?i vei locui la un loc cu fiarele câmpului; î?i vor da s? m?nânci iarb? ca la boi, ?i vor trece peste tine ?apte vremi, pân? vei recunoa?te c? Cel Prea Înalt st?pâne?te peste împ?r??ia oamenilor ?i c? o d? cui vrea”.

Într-o clip? ra?iunea pe care Dumnezeu i-o d?duse i-a fost luat?; judecata pe care împ?ratul o socotea des?vâr?it?, în?elepciunea cu care se mândrea i-au fost luate, iar acela care odinioar? fusese un conduc?tor puternic, a devenit un maniac. Mâna lui nu mai putea ?ine sceptrul. Soliile de avertizare nu fuseser? luate în seam?; acum, lipsit de puterea pe care Creatorul i-o d?duse ?i alungat dintre oameni, Nebucadne?ar “a mâncat iarb? ca boii, trupul i-a fost udat cu roua cerului, pân? i-a crescut p?rul ca penele vulturului ?i unghiile ca ghearele p?s?rilor”.

Timp de ?apte ani, Nebucadne?ar a fost o uimire pentru supu?ii lui; timp de ?apte ani a fost umilit înaintea lumii întregi. Apoi judecata i-a fost reabilitat?, ?i ridicându-?i ochii în umilin?? c?tre Dumnezeul cerului a recunoscut mâna divin? în pedepsirea lui. Într-o proclama?ie public? ?i-a recunoscut vinov??ia ?i mila cea mare a lui Dumnezeu în vindecarea lui. “Dup? trecerea vremii sorocite”, a declarat el, “eu, Nebucadne?ar, am ridicat ochii spre cer, ?i mi-a venit iar??i mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Prea Înalt, am l?udat ?i sl?vit pe Cel ce tr?ie?te ve?nic, Acela a c?rui st?pânire este ve?nic?, ?i a c?rui împ?r??ie d?inuie?te din neam în neam. To?i locuitorii p?mântului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor ?i cu locuitorii p?mântului, ?i nimeni nu poate s? stea împotriva mâniei Lui, nici s?-l zic?: ‘Ce faci?’

În vremea aceea, mi-a venit mintea înapoi; ?i slava împ?r??iei mele, m?re?ia ?i str?lucirea mea mi s-au dat înapoi; sfetnicii ?i mai marii mei din nou m-au c?utat; am fost pus iar??i peste împ?r??ia mea, ?i puterea mea a crescut”.

Monarhul atât de mândru odinioar? a devenit copilul umil al lui Dumnezeu; conduc?torul tiran ?i arogant a devenit un împ?rat în?elept ?i îndur?tor. Acela care sfidase ?i hulise pe Dumnezeul cerului, a recunoscut acum puterea Celui Prea Înalt ?i cu seriozitate a c?utat s? promoveze temerea de Iehova ?i fericirea supu?ilor lui. Sub mustrarea Aceluia care este Împ?ratul împ?ra?ilor ?i Domnul domnilor, Nebucadne?ar a înv??at în cele din urm?, lec?ia pe care to?i conduc?torii trebuie s? o înve?e, ?i anume c? adev?rata m?re?ie const? într-o bun?tate adev?rat?. L-a recunoscut pe Iehova ca Dumnezeul cel viu, zicând: “Acum eu, Nebucadne?ar, laud, înal? ?i sl?vesc pe împ?ratul cerurilor, c?ci toate lucr?rile Lui sunt adev?rate, ?i El poate s? smereasc? pe cei ce umbl? cu mândrie”.

Planul lui Dumnezeu ca cea mai mare împ?r??ie a lumii s? dea pe fa?? lauda Sa a fost împlinit. Aceast? proclama?ie public? în care Nebucadne?ar a recunoscut mila, bun?tatea ?i autoritatea lui Dumnezeu a fost ultimul act al vie?ii lui raportat în istoria sfânt?.

Scris de Alexandru I.

Vezi blogul autorului.

Turcia- o imensa provocare – scrie Daniel Bujenita


Protoistoria ne duce în perioada men?ionat? în cartea Genezei, care prezint? detalii despre teritoriul Turciei de azi:

– aici a fost parte din gr?dina Edenului (Tigru ?i Eufrat).

– aici a coborât Noe cu familia dup? potop (muntele Ararat).

– tot de pe aici, Avraam a fost chemat s? plece în Canaan (Urfa).

Istoria Bisericii, deasemeni este starns legat? de teritoriul Turciei de azi:

– aici a fost prima Biseric? Misionar? (Antakya)

– pe acest teritoriu au fost cele 7 Biserici prezentate în cartea Apocalipsa.

Sunt câteva zile, de cand sunt în Istanbul, vechiul Constantinopol, capitala imperiului Bizantin. Un ora? care se îndinde pe dou? continente cu o poula?ie de 12 milioane de locuitori oficial, de?i, se estimeas? ca sunt în jur de 20 de milioane. Dac? ?inem cont c? întreaga ?ar? are aproximativ 75 de milioane de locuituri, este u?or de observat c? un procent semnificativ din popula?ie ??rii se afl? în Istanbul.

Nu scriu de pe o plaj? a Turciei, stând la relaxare, sau din alt loc frumos din aceasta ?ar?, care merit? vizitat?. Scriu de aici, de unde provoc?rile sunt imense pentru noi cre?tinii.

A?a cum am notat, câteva zile în urm?, Turcia este ?ara cea mai putin evanghelizat?, chiar dac? secole la rând a fost zona cu cei mai mul?i cre?tini. O ?ar? Islamic?, care are nevoie de Isus Hristos, ?tiind c? nu exist? mântuire în nici un alt nume, iar aici cei mai multi sunt departe de Adevar. Provocarea pe care Turcia o aduce, se accentuaz?, când realizezi ca sunt aproximativ 3.000 de cre?tini în toata ?ara.

Nu pot s? spun c? am f?cut ceva mare? de când sunt aici, dar ?tiu c?, zeci ?i sute de oameni cu care am intrat în contact, au putut afla despre Isus Hristos. Am fost provocat ?i de slujirea pe care o fac aici cei de la BCC, http://www.bccturkey.org/ ?i la care am fost parte. S? împachetezi ?i s? expediezi, Biblii ?i materiale cre?tine pentru sute de oameni.

Este nevoie de rug?ciune pentru Turcia:

– ca flac?ra Evangheliei care a ars în primiul mileniu s? se reaprind?, iar Turcia s? devin? o ?ar? cre?tin?.

– ca mi?c?rile ce urm?resc o restric?ionare a libert??ilor religioase s? fie împiedicate.

– pentru pre?edintele, guvernul ?i parlamentul Turciei, ca Dumnezeu s? le dea în?elepciune s? promoveze legi impar?iele.

– ca tensiunea ?i ura care, de cateva zile este între Turcia si Israel s? nu se intesifice ci s? fie rezolvat? cu pace.

– pentru mass-media din aceast? ?ar?, care transmite informa?ii neadev?rate ?i tenden?ioase despre cre?tini. Acest fapt însp?imânt? popula?ia ?i-i opre?te pe cre?tini s?-?i m?rturiseasc? credin?a, de teama pedepselor la care ar putea fi supu?i. Deasemeni rugati-v? pentru televiziunile ?i radiourile cre?tine din aceast? ?ar?, s? fie folosite de Dumnezeu si mai mult pentru ca oameni de aici s? aud? despre Domnul Isus Hristos.

Continua pe plogul lui Daniel Bujenita

Frânturi din viața de misionar – misiune China 2010


Dup? o lun? petrecut? în  Regatul de Mijloc., ne-am întors s?n?to?i ?i cu bagajele pline de ve?ti bune. Am pornit cu mult entuziasm ?i multe a?tept?ri ?i Dumnezeu a fost credincios în promisiunile Lui. I-am cerut s? ne dea posibilitatea s? întâlnim cre?tini chinezi pe care s?-i încuraj?m ?i de la care s? afl?m modul în care ei î?i tr?iesc credin?a, s? întâlnim tineri care  au inima deschis? spre Hristos ?i c?rora s? le vorbim despre dragostea Lui, s? ajungem în familii de chinezi necre?tini pentru ai binecuvânta cu rug?ciunii ?i alte lucruri, s? înt?lnim o persoan? flamand? c?reia s?-i  d?ruim o biblie în chinez? (singura pe care o aveam).

Acum la întoarcere putem striga în gura mare ca Dumnezeu ne-a ajutat ?i c? tot ceea ce i-am cerut s? fac? a f?cut.

Am fost caza?i pentru câteva zile într-o familie de cre?tini chinezi, timp în care am fost binecuvânta?i de ei. ?i noi am fost o binecuvântare pentru ei ?i un r?spuns la rug?ciunile lor; se rugau ca Dumnezeu s? le aduc? misionari în familie. Ne-am rugat împreun? cu ei, i-am încurajat ?i am tr?it împreun? minunea g?sirii unui loc de munc? pentru Du, tat?l familiei (din cauza corup?iei la care era supus, dup? ce s-a poc?it Du a renun?at la locul de munc? ?i î?i c?uta un nou loc de munc?).

Întâlnirile cu studen?ii, întâlniri în care am discutat mult despre diferen?ele dintre budism ?i cre?tinism au fost cu adev?rat momente în care am sem?nat s?mân?a Cuvântului divin. La sfâr?itul unei astfel de discu?ii unul dintre tineri a recunoscut c? budismul nu are r?spuns la întreb?rile vie?ii a?a cum cre?tinismul are (acel tân?r deja a început s? citeasc? povestiri biblice ?i a primit ?i un Nou Testament).

Doar a te împrietenii cu un om ?i al face s? se simt? valoros e ceva ce în Regatul de Mijloc deschide cu adev?rat u?a Evangheliei. Aceasta s-a întâmplat în rela?ia noastr? cu un tân?r buc?tar-chelner. Nu am f?cut altceva decât l-am tratat ca pe o fiin?? creat? dup? chipul lui Dumnezeu, dar pentru el, un locuitor al unei ??ri ateiste unde omul nu e mai mult decât o ma?in?, a fost un gest de prietenie, un gest ce l-a f?cut ca, în momentul desp?r?irii când noi i-am f?cut cadou o biblie, el s? ne mul?umeasc? din toat? inima.

Am mai avut parte de astfel de ocazii în care s? putem ar?ta dragostea lui Dumnezeu prin simplul fapt de a da valoare omului, de al trata ca o fiin?? uman?. Am descoperit c? e  a?a u?or s?-l ar??i pe Dumnezeu în China prin a ar?ta dragoste oamenilor, a le da valoarea pe care ei o au (din cultur? ei nu pun valoare unii pe al?i ?i din cauza ateismului sau budismului, dar ?i din cauza num?rului mare de locuitori – ”unul în plus sau în minus tot una e”).

Vrem s? ne întoarcem pe termen mai lung în China, pentru a ajuta astfel de tineri s?-l g?seasc?  pe Isus ?i în El s?-?i g?seasc? identitatea ?i valoarea lor ca fiin?e umane create pentru a fii cu Dumnezeu în rai. Mutarea o preconiz?m pe anul 2012 (în func?ie de modul în care rezolv?m problemele legate de viz?, cazare, suport financiar ?i altele de acest fel).

Vrem s? v? mul?umim pentru tot suportul pe care ni l-a?i dat în aceast? perioad?, fie c? este vorba de suport spiritual (rug?ciune), financiar sau moral (încurajare).

Dac? dor?i s? afla?i mai multe depre modul în care Dumnezeu a lucrat ?i lucreaz? în C_hin_a intra?i pe: www.ganduridemisionar.wordpress.com sau contacta?i-ne prin e-mail (pdani5@yahoo.com) sau telefon (0765449737). Suntem la dispozi?ia d-voastr? dac? dori?i s? facem o prezentare în biseric?, întâlniri de tineret sau alte locuri.

“Amagire” sau povestea unui cantec


Sambata trecuta am avut concert la Bistrita. A fost inaugurarea unui club, “Moralia” iar initiatorii au facut din asta un eveniment. Atmosfera calda, intima, publicul fiind alcatuit in cea mai mare parte din liceeni. Inca suparat pe situatia incerta privind viza mea pentru Australia, ( la ora aceea ar fi trebuit sa fiu deja in tara cangurilor), am incercat sa ma detasez si sa construiesc o seara din care sa ramana ceva pentru fiecare. Am cantat cantece mai vechi si mai noi, compozitii proprii si cateva cover-uri. Avand in vedere ca a trebuit sa acopar doua ore, mi-am scos aproape tot “arsenalul” de piese la bataie.
Am incercat, ca de fiecare data, sa fiu atent la reactia audientei la anumite piese. Cele dinamice au avut mare trecere, asta datorita si mediei de varsta a celor din sala, cred; atmosfera de inchinare a fost atinsa doar partial, o mare parte din cei prezenti acolo, asa cum am spus, erau elevi de liceu, probabil multi dintre ei nu au trecut niciodata pe la o biserica evanghelica, deci nefiind familiarizati cu asa ceva. Dintre toate, punctul culminant, dupa parerea mea, a fost prezentarea cantecului “amagire”. La final, au venit mai multe persoane sa-mi spuna: “cantecul acesta a fost pentru mine” , sau “l-am ascultat de multe ori dar niciodata nu l-am <> in felul acesta”, sau “de fiecare data cand il ascult, ceva ma misca” , sau ” intotdeauna, versurile lui au un ecou in sufletul meu”…
Stau si ma intreb: care sa fie secretul acestui cantec, mi-as dori sa mai scriu unul care sa aiba, in timp, acelasi impact. Atunci cand l-am compus, cu multi ani in urma, nici prin gand nu-mi trecea ca il voi canta vreodata in fata oamenilor. Pur si simplu mi-am eliberat emotia si framantarea, cantandu-l.
Imi amintesc perfect, era vara lui 1993, eram la Costinesti (am lucrat toata vara aceea acolo, din mai pana in septembrie), si cred ca stiti si voi cum e Costinestiul in timpul verii. Ai impresia ca toti tinerii patriei se aduna acolo sa-traiasca viata la maxim. Avizi de distractie, aglomeratie, zgomot, bautura si … absolut orice, fara nici o restrictie, in Costinesti nimic nu te impiedica sa faci ce vrei. Si fiecare profita, ca si cand acolo ar fi singurul loc unde fericirea exista, ca si cand timpul nu ar mai avea aceeasi ”intensitate” dupa ce ai plecat de acolo. Acolo relatiile sunt de o saptamana, de o noapte sau chiar mai putin. Acolo muzica bubuie din discoteci pana dimineata. Acolo singurele momente de relativa liniste sunt undeva inainte de amiaza. Acolo, sintagma “traieste-ti clipa” e mai valabila decat oriunde in alt loc. Si orice ti-ar trece prin cap, ai voie sa experimentezi.

Continua pe blogul lui Chris

Propaganda grupurilor homosexuale


Omul modern este constient de propaganda grupurilor homosexuale existente in societatea postmoderna. Intr-o lume in care pluralismul si postmodernismul ne-au robit de adevaruriile absolute si de principiile Biblice (ce pasesc dincolo de intentiile personale) este important sa ne intoarcem priviriea spre Scriptura pentru a invata ceea ce Dumnezeu doreste sa ne comunice prin apostolul Pavel in ceea ce priveste identitatea sexuala a lumii in care am fost chemati sa traim pentru Cristos.

In Romani 1: 26-29 Pavel scrie urmatoarele: „Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lasat in voia unor patimi scarboase; caci femeile lor au schimbat intrebuintarea fireasca a lor intr-una care este impotriva firii; tot astfel si barbatii, au parasit intrebuintarea fireasc? a femeii, s-au aprins in poftele lor unii pentru altii, au savarsit parte barbateasca cu parte barbateasca lucruri scarboase, si au primit in ei insisi plata cuvenita pentru ratacirea lor. Fiindca n-au cautat sa pastreze pe Dumnezeu in cunostinta lor, Dumnezeu i-a lasat in voia mintii lor blestemate, ca sa faca lucruri neingaduite.” Romani 1:26-29

1. O schimbare a identitatii originale

In versetele 26-27 observam ca atat femeile cat si barbatii sunt motivati de propriile intentii de a-si schimba indentitatea sexuala in schimbul unui conflict cu planul original al Creatorului. Pentru Pavel, o astfel de actiune este de neinchipuit, considerand contextul acestor activitati ca a fiind o caracteristica ce nu face parte din planul cosmic creat de Dumnezeu. Faptul ca versetul 26 incepe cu o actiune din partea lui Dumnezeu ne ajuta sa intelegem ca Dumnezeu este este de acrod cu o astfel de identitate. Fiind constient ca in 2010 discutam enorm de mult de egalitate si confromism, este necesar sa ne aducem aminte ca inaintea lui Dumnezeu orice act sexual imoral este asociat cu placerile omului senzational.

2. Schimbarile identitatii sexuale si placeri personale

Cuvantului lui Dumnezeu ofera omului posibilitatea de cunoaste planul si scopul lui Dumnezeu. In cadrul subiectului dezbatut in acest articol, observam ca identitatea originala (creata de Dumnezeu) este schimbata sau modificata de bazele subiective ale omului, care fiind constinent de aceasta realitate, a ales sa se departeze de invataturile Biblice ale Cuvantului lui Dumnezeu. Ca si rezultat, nu este surprinzator sa observam – in versetul 27- ca astfel de oameni „s-au aprins in poftele lor unii pentru altii, au savarsit parte barbateasca cu parte barbateasca lucruri scarboase …”. In schimbul standardelor asezate de Dumnezeu, omul isi formeza o platforma cu ajutorul careia sa-si satisfaca propriile placeri.

A sustine ca anumite persoane s-au nascut `gay` poate fi un aspect exceptional insa asta nu inseamna ca afrimatia acestora este credibila sau corecta inaintea lui Dumnezeu. Identitatea sexuala a omului nu este determinata de o structura a DNA-ului uman (sau mai bine spus de genetica umana) si nici de idea ca omul a fost creat de Dumnezeu sa fie `gay` sau `lesbian`. Dumnezeu nu se contrazice in obiectivul creatiei Sale! Dimpotriva, Dumnezeu ne-a comunicat foarte clar ca El a creat femeia si barbatul, oferandu-le o identitate sexuala distincta si ne-schimbatoare (Geneza 2). Faptul ca omul alaege sa-si schimbe identiatea sexuala nu inseamna ca Dumnezeu si-a schimat pozitia Sa (fata de aceasta modificare), ci mai degraba, omul este cel care s-a departat de pozitie originala. In aceasta situatie, subiectivismul moral ne indreapta privirea spre un act imoral si bizar (Lucuri scarboase sunt practicate in jurul celor care au ales sa respinga identitatea originala creata de Dumnezeu). Desigur, o astfel de identitate imorala nu este promovata de Dumnezeu. Pavel doreste sa intelegem acest aspect cu maxima seriozitate.

3. Deciziile imorale duc la ratacirea celor care traiesc in imoralitate

Sunt constient ca pentru cei care sunt practicantii si adeptii actelor sexuale imorale (homosexualitate) nu vor fi de acord cu aceste puncte de vedere. Totusi, este necesar sa intelegem ca in Romani 1, Pavel doreste sa realizam gravitatea acestui stil de viata imoral, si asta datorita faptului ca astfel de oameni se ratacesc in propria identitate. In loc de a se aparopria de Dumnezeu (care este sfant si pur) acestia se departeaza de El prin faptul ca se aproprie de iad. In alte cuvinte, faptele acestora va conduce astfel de persoane la moarte, deoarece o astfel de viata nu este acceptata sau promovata de Dumnezeu. Dumnezeu nu iubeste pe oameni care resping Cuvantul Sau. Dumnezeu nu este alaturi de cei care nu se supun autoritatii Sale (Cuvantului Sau). Astfel de oameni sunt in conflict cu Dumnezeu nu pentru ca Dumnezeu doreste sa fie in conflict cu acestia. Dimpotriva, acestia au ales sa se impotriveasca fata de Cuvantul lui Dumnezeu. Raspunsul final pentru cei care resping Cuvantului lui Dumnezeu „si-au primit in ei insisi plata cuvenita pentru ratacirea lor. Fiindca n-au cautat sa pastreze pe Dumnezeu in cunostinta lor, Dumnezeu i-a lasat in voia mintii lor blestemate, ca sa faca lucruri neingaduite”.

4. Dumnezeu si Cuvantul Sau este ignorat

Este cu adevarat suprinzator sa observam in Romani 1:28, cum Dumnezeu ii lasa pe acestia se se adanceasca in propria exterminare. „Fiindca n-au cautat sa pastreze pe Dumnezeu in cunostinta lor, Dumnezeu i-a lasat in voia mintii lor blestemate, ca sa faca lucruri neingaduite”. Rezultatul neascultarii Cuvantului lui Dumnezeu si neglijenta (sau ignoranta) de a fi responsabili fata de Dumnezeu (prin a-L pastra in centrul vietii lor) este sine un act decisiv. Observati ca Dumnezeu le ofera (celor care practica acte indecente) oportunitatea de a se indeparta de imoralitate. Totusi, in ciuda acestei realitati, adeptii sau activistii societatii homosexuale trebuie sa rescunoasca ca ei insusi sunt responsabil pentru propria pierzare. Totodata, acestia trebuia sa recunoasca ca atitudinea lor este blestemata datorita deciziilor efectuate in contextul lucrurilor neingaduite. In Romani 1:26-29, Pavel ne ajuta sa intelegem ca omul este judecat pe baza propriilor actiuni. Dumnezeu respecta deciza acestra, iar ei la randul lor, sunt provocati sa respecte decizia lui Dumnezeu (ie ei sunt condamnati la moarte).

Scris de Cosmin Pascu