Conferința „Generația Iosua”


GENERA?IA IOSUA: În prezen?a slavei lui Dumnezeu

Biserica începe s? experimenteze lucruri mari, puternice, care prevestesc venirea Domnului. Cu to?ii tânjim dup? trezirea poporului lui Dumnezeu. Zvonuri ale trezirii ?i lucrarea ei au cuprins în special genera?ia tân?r?, Genera?ia Iosua (to?i cei n?scu?i începând cu anul 1967).

Privind la Istoria Bisericii, ceea ce a adus trezirea a fost doar prezen?a lui Dumnezeu, doar lucrarea direct? a Slavei puterii Sale. El ?i numai El este Cel care a transformat Biserica ?i vie?ile oamenilor. Aceast? sfânt? realitate este reconfirmat? în zilele noastre.

Tânjim s? venim în prezen?a Domnului, intrând în Locul Preasfânt cu laud? ?i închinare necurmat?, proclamând întregul Cuvânt al lui Dumnezeu în Camera de Sus ?i în?l?ând rug?ciuni sub c?l?uzirea profetic? a Duhului Sfânt.

Început: 20 mai 2010 la 12:00
Sfâr?it: 24 mai 2010 la 18:00
Loca?ie: Timi?oara

Mai multe informa?ii pute?i g?si la pagina:

http://www.bhop.ro/generatiaiosua

Simpozion de misiune: Toată Biserica ducând Toată Evanghelia la Toată Lumea


Vorbitorii invita?i s? sus?in? sesiunile simpozionului sunt: Dave Detwiler, pastor înv???tor la Biserica „Branch Creek Community” din Harshley Pennsilvanya – SUA, pastor Emil Me?tereag?, lector universitar la Institutul Teologic Penticostal din Bucure?ti, fratele Florin Iosif, profesor în cadrul Colegiului Biblic Est European Oradea.

Al?turi de ace?ti invita?i, abordând aceea?i tem?, studen?i ai Institutului Teologic Penticostal din Bucure?ti, Colegiului Biblic Est European din Oradea ?i Centrului Român de Studii Transculturale din Constan?a, vor sus?ine referate în care vor fi prezentate modalit??ile de implicarea a Bisericii în vestirea Evangheliei întregii Lumi.

Început: 21 mai 2010 la 14:20
Sfâr?it: 22 mai 2010 la 17:20
Loca?ie: Centrul Roman de Studii Transculturale

Sursa, Facebook sau pe http://www.crst-ct.ro

Ecouri de la evenimentul “Bonhoeffer” organizat la Timişoara


De?i amenin?at ini?ial de norul de cenu?? vulcanic?, evenimentul de la Timi?oara a avut loc conform program?rii, iar participarea a dep??it a?tept?rile. Peste 80 de persoane au venit la Centrul Cre?tin Areopagus, miercuri, 21 aprilie, la manifestarea intitulat? „Harul costisitor ?i ucenicia cre?tin? în teologia lui Dietrich Bonhoeffer”. Moderatorul evenimentului a fost Corneliu Constantineanu, iar vorbitorii au fost conf. univ. dr. Emil Barto? ?i subsemnatul.

M-am bucurat atât s?-i reîntâlnesc pe câ?iva dintre fo?tii colegii ?i studen?i ITP, cât ?i s?-i întâlnesc pentru prima dat?, în carne ?i oase, pe unii prieteni din spa?iul virtual (Alexandru N?d?ban, Natan Mladin, Daniel Bulzan).

Nu am r?gaz s? prezint mai multe comentarii despre eveniment. Postez mai jos câteva fotografii pe care le-am primit de la un prieten.

În dreapta: Corneliu Constantineanu, amfitrionul evenimentului. În centru: subsemnatul, primind ultimele indica?ii de regie. În stânga, pastorul Emil Barto?. Pe mas?, o selec?ie din c?r?ile lui Bonhoeffer, în limba englez?.

Continua pe blogul lui Emanuel Contac

Incursiuni apologetice cu Ravi Zacharias: Câteva impresii de la participanţi…


Nicu C?pu?an, Cluj Napoca: În preajma acestor oameni am sim?it o siguran?? neobi?nuit?, un fel de protec?ie spiritual?, de la cineva care, în sfâr?it, mi-a r?spuns unor întreb?ri care z?ceau în adâncurile sufletului meu înc? din copil?rie, întreb?ri de care am avut mereu re?inere s? m? ating, cu teama de a nu fi condamnat de cei din jur sau chiar de con?tiin?a mea.

Petric? Dr?gu?anu, Br?ila: Aceast? conferin?? a fost ca o oaz? de împrosp?tare spiritual?, a trezit „apologetul” din mine ?i m-a motivat puternic înspre a ap?ra ?i dovedi adev?rurile Scripturii în fa?a genra?iei actuale, atât de indiferent? ?i de ignorant? fa?? de Dumnezeu.

Virgil Achihai, Bucure?ti: În lumina a ceea ce am auzit în aceste zile, adev?rul este c? ne-am obi?nuit atât s? vestim cât ?i s? auzim f?râmituri de Evanghelie, dar ne mir?m de ce nu se mai întorc oamenii la Dumnezeu. C?ut?m justific?ri ?i motive la orcine ?i orice, în afar? de noi, iar r?spunsul este atât de simplu: Cuvântul nu s-a schimbat, oamenii sunt aceia?i, dar predic?m Evanghelia plini de noi în?ine, cunoscându-L prea pu?in pe D?t?torul Evangheliei.

Florin Mitra, Rupea: M? simt ca ?i cum am fost invitat la un osp?? preg?tit de robul Domnului Ravi, fiind hr?nit cu o în?elepciune n?scut? din Scriptur?, menit? a revela în spatele fiec?rui r?spuns un chip de Rege ?i de R?scump?r?tor.

Mircea Mândru??u, Arad: Conferin?a de Apologetic? de la Sinaia ne-a confruntat cu determinarea de a r?spunde oricui ne cere socoteal? de n?dejdea care este în noi. Am beneficiat de o abordare plin? de entuziasm precum ?i de un con?inut bogat în dovezi pentru ap?rarea credin?ei ?i pentru dovedirea adev?rurilor biblice.

Sursa, big-impact.ro

Incursiuni apologetice cu Ravi Zacharias


Un eveniment marcant al evanghelicilor români s-a petrecut între 26-29 aprilie la Sinaia, unde au conferen?iat doi dintre cei mai reputa?i apologe?i cre?tini, Ravi Zacharias ?i Michael Ramsden, sosi?i la invita?ia organiza?iei BIG Impact, a Bisericii Baptiste Metanoia din Arad ?i a filialei locale a RZIM (Ravi Zacharias International Ministries).

Ravi Zacharias, pre?edintele organiza?iei RZIM, cu sediul în Atlanta, s-a n?scut în India ?i a emigrat în Canada în 1966. A studiat la Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois ?i la Universitatea Cambridge din Anglia. Este autorul multor c?r?i de succes, unele traduse ?i în limba român?, distingându-se ca un polemist redutabil care a dezb?tut problema existen?ei lui Dumnezeu în multe universit??i din lume, inclusiv Harvard ?i Princeton. A conferen?iat în peste cincizeci de ??ri ?i emisiunea lui Let My People Think este difuzat? de peste 550 de posturi radio de pe glob.

Michael Ramsden este, de asemenea, unul dintre cei mai cunoscu?i apologe?i europeni, fiind directorul filialei RZIM din Oxford, Anglia.

Organizarea acestei conferin?e, planificat? în urm? cu peste un an de zile, nu s-a desf??urat f?r? obstacole. Interesul trezit a fost unul major, aproximativ 550 de persoane înscriindu-se pentru participare, de asemenea mul?i au optat pentru accesarea online a sesiunilor, un canal de webstreaming fiind închiriat în acest scop. Totu?i, doar cu câteva zile înainte de debut, nimeni nu ?tia dac? ea se va mai desf??ura. Norul de cenu?? vulcanic? întrerupsese transporturile aeriene ?i p?rea s? compromit? sosirea vorbitorilor principali. Am refuzat s? alc?tuim un plan B, trimi?ând un email participan?ilor, cu îndemn la rug?ciune pentru aceast? problem? ?i Dumnezeu a fost cu noi!

Sala oglinzilor din Cazino Sinaia era luni 26 aprilie asemenea unui furnicar. La prima or?, un grup mare de voluntari a sosit pentru realizarea scenei, a decorurilor, pentru instalarea echipamentelor de sunet ?i lumin?, cât ?i a camerelor video pentru transmisia live pe internet. În paralel, la punctele de recep?ie stabilite, au început s? soseasc? în valuri participan?ii. Un procentaj considerabil a fost reprezentat de pastori ?i lideri de lucrare, reprezentând toate confesiunile evanghelice din ?ar?, dar ?i participan?i din Republica Moldova, din Bulgaria ?i câ?iva misionari americani din România.

Înc? de la prima sesiune Ravi a cucerit asisten?a. Cu un mesaj bine fundamentat biblic a explicat ce înseamn? s?-?i aperi credin?a în aceste vremuri. Folosindu-se extrem de plastic de exemplul lui Neemia, a adresat o întrebare arz?toare, care nu s-a inten?ionat a fi retoric?: Este biserica ta gata?

Acesta a fost punctul de plecare prin care ascult?torii au fost aviza?i asupra a ceea ce avea s? urmeze. Sesiunile urm?toare s-au desf??urat pe acela?i tipar, având ca punct de plecare un exemplu biblic din care erau extrase aplica?ii extrem de profunde. De exemplu, într-o alt? sesiune Ravi a pornit de la confruntarea dintre Felix ?i Pavel, ar?tând c? argumentul moral este singurul care are putere. Adev?rata apologetic? este via?a tr?it? în Adev?r, v?zut? ?i auzit?, care leag? mintea de inim?.

Michael Ramsden l-a secondat cu cinste pe ilustrul s?u coleg, dovedind o putere de p?trundere remarcabil? în ce prive?te adev?rurile Scripturale, cu aplica?ii clare ?i s?n?toase pentru via?a celui care î?i propune s? fie un apologet contemporan, acolo unde l-a a?ezat Dumnezeu.

Un punct de atrac?ie l-au constituit cele dou? sesiuni speciale unde oaspe?ii au fost supu?i unui tir de întreb?ri sosite de la participan?i. De?i nu au fost menaja?i de loc, multe întreb?ri fiind de-a dreptul descump?nitoare, cei doi au oferit adev?rate mostre de în?elepciune, înarmând asisten?a cu argumente extrem de viabile pentru dialogul din teren cu scepticii.

Continua pe big-impact.ro