Neil T. Anderson in Romania


Dragii no?tri,


Ne face pl?cere s? v? anun??m c? în perioada 4 – 12 Iunie 2010, în parteneriat cu BIG Impact, cunoscutul scriitor cre?tin Neil T. Anderson, autor a peste 40 de c?rti, dintre care amintim The Bondage Breaker (Cel ce sf?râm? lan?urile robiei), Victory over the Darkness (Biruin?? asupra Intunericului) ?i Released from Bondage (Eliberat din robie), va conferen?ia în România, pe tema Matur ?i Liber in Hristos.


Conferin?ele vor avea loc la:

TIMI?OARA: 4 – 6 Iunie (Biserica “Vox Domini”, B-dul Liviu Rebreanu 106)

– contact – Dana Jibetean, 0721.554.164, dana.jibetean@gmail.com
– înscrierile pentru Timi?oara se realizeaz? online, la
http://www.big-impact.ro/inscriere-la-conferinthe/formular-de-inscriere/
– costul este de 50 lei (pauz? cafea, manual, prânz, cheltuieli administrative, ecuson) ?i se pl?te?te LA FA?A LOCULUI
– programul detaliat poate fi viziualizat printr-un click aici.

SIBIU: 8 – 10 Iunie (Biserica Baptist? “Betania” Sibiu, Str.Pielarilor nr.6-8, tel. 0269.217.837).

– întâlnirile de la Sibiu vor avea loc doar seara, în fiecare dintre cele trei zile, între orele 17:00 ?i 21:00.
– contacte: Radu Câmpean (tel. 0745.599.899) seminarist@yahoo.com, Ilie Jinar (0730.014.575) iliejinar@gmail.com
– costul pentru Sibiu este de 10 lei ?i acoper? doar manualul.
– înscrierile pentru SIBIU NU se fac online, ci local – cei interesati sunt ruga?i s? ia leg?tura cu persoanele de contact.

Echipa BIG Impact

Familia în perioadă de criză I – cu Viorel Iuga


Faptul c? am intrat în vremuri de criz? este indiscutabil. La fel de adev?rat este c? nu to?i oamenii traverseaz? criza în acela?i fel. Unii famili?ti trec cu bine prin vremuri de criz? ?i ies biruitori; al?ii, din diferite motive, sunt doborâ?i fizic, material ?i spiritual. Sunt b?rba?i sau femei, care, din cauza greut??ilor, intr? în disperare ?i î?i pierd cump?tul, caracterul, prietenii sau familia.

Din mul?imea aspectelor care pot fi discutate, am ales s? ne oprim doar la pericolele pe care le poate implica o perioad? de criz?, urmând s? dezvolt?m subiectul în numerele urm?toare când vom vorbi despre oportunit??i ?i decizii în perioade de criz? ?i vom oferi modele de biruitori în contexte-limit?.

Pericolele vremurilor de criz?
Ne place sau nu, vremurile de criz? material? ne pot afecta pe multe planuri. Ele pot afecta modul în care gândim. Ca în orice situa?ie, prima schimbare apare la nivelul gândurilor. În multe ocazii, din cauza crizei, putem s? devenim mai îngrijora?i, mai zgârci?i, mai profitori, mai tem?tori, mai egoi?ti, mai invidio?i…
Sunt persoane care, din cauza vremurilor de criz?, privesc altfel la trecut. Unii ajung s? regrete c? s-au c?s?torit la o anumit? vârst?, cu o anumit? persoan?, al?ii ajung s? regrete un anume mod de via??. Pot ap?rea ?i situa?ii în care famili?tii regret? num?rul copiilor sau risipele anterioare; al?ii, de?i nu regret? trecutul, se gândesc cu mult? îngrijorare spre viitor. Ei ar dori s? cunoasc? direc?ia în care se vor îndrepta lucrurile, ar fi mul?umi?i dac? ar putea s? fac? anumite planuri, dar sunt reali?ti ?i realizeaz? c? nu se mai poate acest lucru.
Criza poate afecta rela?iile noastre. Dac? gândirea s-a schimbat, este normal s? se schimbe ?i rela?iile. Este ciudat s? spunem, dar criza ne poate sl?bi rela?ia noastr? cu Dumnezeu. Când rela?ia noastr? cu Creatorul este afectat?, pierdem în toate domeniile. Pot ap?rea disfunc?ii ?i în rela?iile pe orizontal?, ?i în principal în rela?iile cu cei din casa noastr?.
În perioade critice, trebuie s? ne protej?m rela?ia cu partenerul de via??. Vremurile de criz? pot aduce mai mult? nemul?umire ?i mai multe acuza?ii. So?ii î?i pot repro?a c? nu aduc suficien?i bani în cas? sau c? sunt prea risipitori.
Îngrijorarea, critica ?i nemul?umirea pot afecta ?i rela?iile cu copiii. Probabil vom fi nevoi?i s? ajust?m bugetul la noile condi?ii economice, ceea ce ne va pune într-o situa?ie dificil? în rela?ia cu copiii. Nu în pu?ine situa?ii pot ap?rea probleme în rela?iile dintre fra?i, pentru c? se simt dezavantaja?i ?i nedrept??i?i unul fa?? de altul. Trebuie evitat s? le d?m motive care s? nasc? gelozie ?i s? dezamors?m la timp orice conflict.
Criza este o perioad? de sensibilitate ?i în rela?iile cu p?rin?ii. Poate din dorin?a de a trece mai u?or peste greut??i, tinerii se simt justifica?i s? emit? preten?ii financiare p?rin?ilor lor. Presiunea adus? de criza financiar? este amplificat? de critica adus? de copii fa?? de modul în care ei î?i gestioneaz? banii. Copiii vor mai mult, mai repede, iar p?rin?ii vor s? fie siguri c? trec cu bine peste perioada de criz?.
Întregul spectru rela?ional este pus la încercare: rela?iile cu vecinii, cu prietenii, cu colegii de munc?… Dac? nu suntem aten?i, vremurile de criz? pot determina o schimbare în conduita noastr?.
Din cauza vremurilor de criz? se schimb? ?i nivelul nostru de trai. Acesta va determina felul în care ne facem investi?iile, felul în care ne petrecem concediile ?i modul în care ne folosim timpul liber. Sunt ?i din aceia care, din cauza crizei, trebuie s? î?i schimbe locul de munc?, locuin?a, anturajul, ?ara etc.
În anumite situa?ii, vremurile de criz? pot aduce schimb?ri ?i în domeniul s?n?t??ii. Unora ne albe?te p?rul, facem ulcer, devenim stresa?i, îngrijora?i. Al?ii experimenteaz? depresia, îngrijorarea, teama sau alte st?ri afective nepl?cute.
Dac? nu ne încredem în Dumnezeu ?i dac? nu ne rea?ez?m în Mâna Lui, criza poate determina o schimbare în caracterul nostru, ?i aceasta ar fi un adev?rat dezastru.

Continua pe viatadefamilie.ro

Propaganda grupurilor homosexuale


Omul modern este constient de propaganda grupurilor homosexuale existente in societatea postmoderna. Intr-o lume in care pluralismul si postmodernismul ne-au robit de adevaruriile absolute si de principiile Biblice (ce pasesc dincolo de intentiile personale) este important sa ne intoarcem priviriea spre Scriptura pentru a invata ceea ce Dumnezeu doreste sa ne comunice prin apostolul Pavel in ceea ce priveste identitatea sexuala a lumii in care am fost chemati sa traim pentru Cristos.

In Romani 1: 26-29 Pavel scrie urmatoarele: „Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lasat in voia unor patimi scarboase; caci femeile lor au schimbat intrebuintarea fireasca a lor intr-una care este impotriva firii; tot astfel si barbatii, au parasit intrebuintarea firească a femeii, s-au aprins in poftele lor unii pentru altii, au savarsit parte barbateasca cu parte barbateasca lucruri scarboase, si au primit in ei insisi plata cuvenita pentru ratacirea lor. Fiindca n-au cautat sa pastreze pe Dumnezeu in cunostinta lor, Dumnezeu i-a lasat in voia mintii lor blestemate, ca sa faca lucruri neingaduite.” Romani 1:26-29

1. O schimbare a identitatii originale

In versetele 26-27 observam ca atat femeile cat si barbatii sunt motivati de propriile intentii de a-si schimba indentitatea sexuala in schimbul unui conflict cu planul original al Creatorului. Pentru Pavel, o astfel de actiune este de neinchipuit, considerand contextul acestor activitati ca a fiind o caracteristica ce nu face parte din planul cosmic creat de Dumnezeu. Faptul ca versetul 26 incepe cu o actiune din partea lui Dumnezeu ne ajuta sa intelegem ca Dumnezeu este este de acrod cu o astfel de identitate. Fiind constient ca in 2010 discutam enorm de mult de egalitate si confromism, este necesar sa ne aducem aminte ca inaintea lui Dumnezeu orice act sexual imoral este asociat cu placerile omului senzational.

2. Schimbarile identitatii sexuale si placeri personale
Continue reading

Cum îi afectează pe copii «minciunelele» părinţilor


Dac? obi?nuie?ti s?-?i p?c?le?ti copilul ?i s? evi?i explica?iile reale, afl? c? ceea ce pare a fi o solu?ie rapid? de a rezolva o problem? de moment poate l?sa urme de durat?.

Dac? nu e?ti cuminte, te m?nânc? Bau-Bau!” Mai exist? vreun p?rinte care folose?te aceast? metod? de cumin?ire a copilului? Un studiu britanic realizat la sfâr?itul anului 2009 arat? c? 80 la sut? din p?rin?i î?i mint la un moment dat copiii, printre ei num?rându-se ?i acei p?rin?i care î?i sf?tuiesc micu?ii s? spun? întotdeauna adev?rul. Este foarte probabil c? res-tul de 20 la sut? uit? minciunile nevinovate pe care le folosesc, uneori, în rela?ia cu cei mici.

Fiecare dintre noi avem o p?rere despre cum ar trebui crescut un copil, bazat? ?i pe experien?a propriei copil?rii. Mul?i nu ne amintim p?c?lelile p?rin?ilor ?i nu ne d?m seama dac? au avut sau nu urm?ri asupra noastr?. La vârste mai mari, am folosit acelea?i trucuri în rela?ia cu fra?ii mai pu?in ?tiutori. ?i exist? persoane care, ?i la anii adolescen?ei, sunt convinse c? pisica preferat? a fugit de acas?.

Creeaz? confuzie

Speciali?tii spun c? p?rin?ii trebuie s? aib? grij? cum folosesc minciunile nevinovate, pentru c? pot transmite copilului mesaje contradictorii, la vârsta la care acesta înva?? cum s? func?ioneze în societate.

Astfel, Bau-Bau nu exist?, iar Mo? Cr?ciun vine, pân? la urm?, ?i la copilul care nu a fost cuminte, chiar dac? p?rin?ii i-au spus altceva neastâmp?ratului. „Fii cuminte sau te ia nenea poli?istul” este un exemplu de p?c?leal? care poate avea consecin?e grave dac? cel mic se pierde de tine, de exemplu.

De asemenea, speciali?tii spun c?, în cazul în care suntem într-un magazin ?i cel mic nu se opre?te din plâns, este de preferat s? plec?m, decât s? îl amenin??m cu „te ceart? tanti” sau cu „vine nenea cu sacul”.

Continua pe adevarul.ro

Semne clare că vă îndreptaţi către o despărţire


Tu spui c?-i alb?, partenerul spune c? e neagr? ?i parc? sunte?i într-o spiral? nesfâr?it? a disputelor? Dac? da, linia în care impasul putea fi dep??it probabil c? a fost trecut? de mult. Fie c? sunte?i c?s?tori?i, fie c? nu, acestea sunt semnele clare ale unei desp?r?iri.

Atunci când faci parte dintr-un cuplu armonios, atât tu, cât ?i partenerul t?u sunte?i aten?i la nevoile ?i la dorin?ele celuilalt, oferind ?i primind în acela?i timp afec?iune ?i în?elegere.

Dac? îns? aceste valori se pierd, în timp rela?ia devine disfunc?ional? ?i se instaleaz? o stare de tensiune ce cu greu poate fi aplanat?. Aceste indicii pot prevesti sfâr?itul rela?iei voastre. Tocmai de aceea, este bine s? le recuno?ti din timp, în eventualitatea c? mai poate fi salvat ceva.

A?i încetat s? mai evolua?i ca ?i cuplu

În primele luni ale unei rela?ii, fie care dintre parteneri î?i dore?te s? petreac? timp în compania celuilat, î?i d? silin?a s? îi fac? pe plac ?i s? îl cucereasc?. În acel stadiu, amândoi „pune?i um?rul” la construc?ia rela?iei. Apoi, la un moment dat, înceta?i s? mai face?i acest lucru ?i apar ciocnirile.

Elementele esen?iale ale rela?iei se deterioreaz?. Poate a?i încetat s? v? mai s?ruta?i sau s? mai vorbi?i în timpul zilei. În loc s? mai face?i acele lucruri care v? înt?resc rela?ia, precum clipele petrecute împreun? ?i planurile de viitor, începe?i s? v? respinge?i ?i s? ave?i tot mai multe interese individuale. Acesta este un semn clar c? ceva nu merge bine.

Începe?i s? v? pedepsi?i reciproc

Atunci când ajunge?i în punctul în care nu v? mai în?elege?i unul pe cel?lalt, în timp, resentimentele se adun?, tensiunea dintre voi se accentueaz?, iar sentimentele parc? p?lesc tot mai mult. Incon?tient, începe?i s? v? pedepsi?i reciproc, iar o atitudine de genul: „Dac? el nu a f?cut asta pentru mine, nu am de gând s? fac eu ceva pentru el” devine tot mai familiar?. Cu cât ve?i adopta mai frecvent acest gen de atitudine, cu atât v? ve?i îndep?rta mai mult unul de cel?lalt ?i cu atât este mai pu?in probabil s? reveni?i la sentimente mai bune.

Continua pe adevarul.ro