Cu ce ne încălţăm, până la urmă?


Imaginea panopliei spirituale din Ef 6.14-17 este una bine cunoscut? cititorilor Scripturii ?i mai cu seam? predicatorilor cre?tini. Obi?nuim s? z?bovim asupra fiec?rei piese, fie pentru a ne autoevalua echipamentul duhovnicesc, fie pentru a le explica, atunci când predic?m acest text. O citire atent? a textului grecesc, îns?, ne poate oferi câteva surprize exegetice. Trecând peste termenul “arm?tur?”, inadecvat pentru traducerea grecescului panopli,a, ?i peste ambiguitatea sensului lui ovsfu/j (tradus cu “mijloc”), ajungem în v. 15, tradus de Cornilescu astfel: “având picioarele înc?l?ate cu râvna Evangheliei p?cii” (kai. u`podhsa,menoi tou.j po,daj evn e`toimasi,a| tou/ euvaggeli,ou th/j eivrh,nhj). Problema acestei traduceri este c? în textul grecesc nu avem men?ionat? “râvna”, deoarece termenul etoimasia (tradus prin “râvn?”), înseamn? de fapt “preg?tire”, “starea de a fi gata” (engl. readinesspreparation).

Câteva traduceri engleze ?i franceze ne pot fi de ajutor pentru conturarea în?elesului. Traducerea NIV red? textul astfel: “and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace” (s.n.). În ESV îl g?sim tradus astfel: “and, as shoes for your feet put on the readiness given by the gospel of peace” (s.n.). De ce ales, totu?i, Cornilescu un termen care nu red? sensul original al textului? Traducerea francez? a lui Louis Segond, dup? câte se pare preferat? de Cornilescu, red? textul dup? cum urmeaz?: “mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix” (s.n.). Aha!!! Traducerea BFC (La Bible en français courant) las? termenul ”le zèle” neschimbat.

Continua pe blougul lui Ciprian Terinte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s