Petiţie pentru digitalizarea manuscriselor greceşti ale Noului Testament


Prin aceast? peti?ie atragem aten?ia asupra necesit??ii transpunerii în format digital a manuscriselor grece?ti ale Noului Testament aflate la Biblioteca Academiei Române, Muzeul Na?ional de Art? al României ?i Biblioteca Central? Universitar? „Mihai Eminescu” din Ia?i.

De peste un an ?i jum?tate, BAR ?i MNAR refuz? în mod sistematic parteneriatul propus de Centrul pentru Studierea Manuscriselor Noului Testament (www.csntm.org), în lipsa oric?rui proiect alternativ credibil. Aceea?i lips? de interes a dovedit, în perioada martie-mai 2010, ?i Biblioteca Central? Universitar? „Mihai Eminescu” din Ia?i.

Consider?m c? dezinteresul ar?tat de aceste trei institu?ii fa?? de conservarea ?i valorificarea digital? a patrimoniului propriu este îngrijor?tor ?i dorim s? tragem un semnal de alarm? privitor la aceast? situa?ie, pe care o consider?m inacceptabil?.

Biblioteca Academiei Române de?ine 13 manuscrise grece?ti ale Noului Testament. De?i existen?a lor este cunoscut? cercet?torilor ?i speciali?tilor de câteva decenii, ele n-au fost niciodat? microfilmate/digitalizate sau studiate în detaliu din perspectiva tipului de text pe care îl con?in ori al înrudirii cu alte manuscrise grece?ti din totalul celor 5800 înregistrate în catalogul interna?ional al MSS grece?ti (Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments).

Muzeul Na?ional de Art? al României de?ine 5 manuscrise grece?ti ale Noului Testament. Dintre acestea, doar manuscrisul nr. 32 (Gregory-Aland 2767) a fost arhivat în format digital.

Biblioteca Central? Universitar? „Mihai Eminescu” din Ia?i de?ine un lec?ionar evanghelic grecesc (MS 160/IV–34) care a fost studiat de cercet?tori, dar f?r? a fi beneficiat de transpunere în format digital.

Centrul pentru Studierea Manuscriselor Noului Testament, organiza?ie non-profit, f?r? afiliere politic? sau religioas?, fondat? în 2002, are o experien?? considerabil? în digitalizarea manuscriselor Noului Testament. În cei 8 ani de activitate, CSNTM a fotografiat 350 de manuscrise, producând circa 150.000 imagini digitale. Aproape 20% dintre manuscrise nu fuseser? cunoscute comunit??ii ?tiin?ifice interna?ionale. CSNTM folose?te aparate de fotografiat Canon EOS 1Ds Mark III (care produc imagini de 21.1 megapixeli). Rezolu?ia folosit? este mai mare decât cea îndeob?te considerat? necesar? pentru documentele scrise de mân?, iar modelul Mark III este dotat cu op?iuni care sporesc eficien?a procesului de fotografiere ?i calitatea imaginilor rezultate.

Pentru protejarea manuscriselor, speciali?tii CSNTM utilizeaz? un suport special, a?a-numitul Graz Travelers Conservation Copy Stand, proiectat de un profesor de la Universitatea din Graz, Austria, în scopul fotografierii optime a documentelor antice sau medievale. Echipamentul le permite fotografilor CSNTM o serie întreag? de reglaje care duc la minimalizarea contactului cu manuscrisul. Un senzor laser de m?surare a distan?ei garanteaz? c? fiecare imagine este perfect focalizat?. Suportul este proiectat s? permit? o deschidere maxim? în unghi de 105º, pentru evitarea presiunilor excesive asupra documentului digitalizat.

Continua aici


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s