Frânturi din viața de misionar – misiune China 2010


Dup? o lun? petrecut? în  Regatul de Mijloc., ne-am întors s?n?to?i ?i cu bagajele pline de ve?ti bune. Am pornit cu mult entuziasm ?i multe a?tept?ri ?i Dumnezeu a fost credincios în promisiunile Lui. I-am cerut s? ne dea posibilitatea s? întâlnim cre?tini chinezi pe care s?-i încuraj?m ?i de la care s? afl?m modul în care ei î?i tr?iesc credin?a, s? întâlnim tineri care  au inima deschis? spre Hristos ?i c?rora s? le vorbim despre dragostea Lui, s? ajungem în familii de chinezi necre?tini pentru ai binecuvânta cu rug?ciunii ?i alte lucruri, s? înt?lnim o persoan? flamand? c?reia s?-i  d?ruim o biblie în chinez? (singura pe care o aveam).

Acum la întoarcere putem striga în gura mare ca Dumnezeu ne-a ajutat ?i c? tot ceea ce i-am cerut s? fac? a f?cut.

Am fost caza?i pentru câteva zile într-o familie de cre?tini chinezi, timp în care am fost binecuvânta?i de ei. ?i noi am fost o binecuvântare pentru ei ?i un r?spuns la rug?ciunile lor; se rugau ca Dumnezeu s? le aduc? misionari în familie. Ne-am rugat împreun? cu ei, i-am încurajat ?i am tr?it împreun? minunea g?sirii unui loc de munc? pentru Du, tat?l familiei (din cauza corup?iei la care era supus, dup? ce s-a poc?it Du a renun?at la locul de munc? ?i î?i c?uta un nou loc de munc?).

Întâlnirile cu studen?ii, întâlniri în care am discutat mult despre diferen?ele dintre budism ?i cre?tinism au fost cu adev?rat momente în care am sem?nat s?mân?a Cuvântului divin. La sfâr?itul unei astfel de discu?ii unul dintre tineri a recunoscut c? budismul nu are r?spuns la întreb?rile vie?ii a?a cum cre?tinismul are (acel tân?r deja a început s? citeasc? povestiri biblice ?i a primit ?i un Nou Testament).

Doar a te împrietenii cu un om ?i al face s? se simt? valoros e ceva ce în Regatul de Mijloc deschide cu adev?rat u?a Evangheliei. Aceasta s-a întâmplat în rela?ia noastr? cu un tân?r buc?tar-chelner. Nu am f?cut altceva decât l-am tratat ca pe o fiin?? creat? dup? chipul lui Dumnezeu, dar pentru el, un locuitor al unei ??ri ateiste unde omul nu e mai mult decât o ma?in?, a fost un gest de prietenie, un gest ce l-a f?cut ca, în momentul desp?r?irii când noi i-am f?cut cadou o biblie, el s? ne mul?umeasc? din toat? inima.

Am mai avut parte de astfel de ocazii în care s? putem ar?ta dragostea lui Dumnezeu prin simplul fapt de a da valoare omului, de al trata ca o fiin?? uman?. Am descoperit c? e  a?a u?or s?-l ar??i pe Dumnezeu în China prin a ar?ta dragoste oamenilor, a le da valoarea pe care ei o au (din cultur? ei nu pun valoare unii pe al?i ?i din cauza ateismului sau budismului, dar ?i din cauza num?rului mare de locuitori – ”unul în plus sau în minus tot una e”).

Vrem s? ne întoarcem pe termen mai lung în China, pentru a ajuta astfel de tineri s?-l g?seasc?  pe Isus ?i în El s?-?i g?seasc? identitatea ?i valoarea lor ca fiin?e umane create pentru a fii cu Dumnezeu în rai. Mutarea o preconiz?m pe anul 2012 (în func?ie de modul în care rezolv?m problemele legate de viz?, cazare, suport financiar ?i altele de acest fel).

Vrem s? v? mul?umim pentru tot suportul pe care ni l-a?i dat în aceast? perioad?, fie c? este vorba de suport spiritual (rug?ciune), financiar sau moral (încurajare).

Dac? dor?i s? afla?i mai multe depre modul în care Dumnezeu a lucrat ?i lucreaz? în C_hin_a intra?i pe: www.ganduridemisionar.wordpress.com sau contacta?i-ne prin e-mail (pdani5@yahoo.com) sau telefon (0765449737). Suntem la dispozi?ia d-voastr? dac? dori?i s? facem o prezentare în biseric?, întâlniri de tineret sau alte locuri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s