Mugur Isărescu – Oamenii se schimbă ca banii


1986. Economia româneasc? a murit. T?n?rul Mugur Is?rescu încearc? s? salveze m?car economia mondial? de la o criz? major? generat? de capitalism. Azi ?tim c? nu a reu?it.

Pentru eliminarea politicii de spoliere neocolonialist? practicat? de marile monopoluri

??rile în curs de dezvoltare – jefuite de zeci de miliarde de dolari datorit? inechit??ilor din rela?iile economice interna?ionale

În cuvîntarea rostit? de tovar??ul NICOLAE CEAU?ESCU la recenta ?edin?? a Comitetului Politic Executiv al CC al PCR sînt relevate unele evolu?ii negative din economia mondial?, care afecteaz? îndeosebi ??rile în curs de dezvoltare, a c?ror situa?ie s-a înr?ut??it considerabil ?i în anul 1985. Referindu-se la factorii care au ac?ionat ?i ac?ioneaz? în aceast? direc?ie nefast?, secretarul general al partidului a pus în eviden?? cu preg- nan?? practica marilor puteri imperialiste, a capitalului financiar, a monopolurilor transna?ionale, care duc o politic? deliberat? de exploatare ?i asuprire necolonial? a ??rilor în curs de dezvoltare.

Cînd s?racii sînt constrîn?i s? fac? „daruri” boga?ilor.Aprecierile pre?edintelui Romåniei î?i g?sesc o solid? fundamentare în realit??ile vie?ii interna?ionale, amplu reflectate de numeroase studii ?i analize efectuate în diferite state, inclusiv în statele occidentale. Astfel, cunoscutul s?pt?mînal de specialitate britanic „The Economist” – într-un recent e- ditorial, sugestiv intitulat „Darul s?racului” – analizeaz? una din dintre inechit??ile cele mai flagrante din rela?iile economice interna?ionale, ?i anume enormele profituri ob?inute de ??rile capitaliste dezvoltate, de marile monopoluri de pe urma sc?derii pre?urilor la produsele de baz? importate din ??rile în curs de dezvoltare. Desigur, nu este vorba de o sc?dere accidental?, ci de practici spoliatoare prin care ??rile s?race, în cele mai multe cazuri foste colonii sau teritorii dependente, sînt con- strînse s? vînd? fostelor metropole, în general statelor bogate, produsele lor de export la pre?uri foarte dezavantajoase pentru produc?tor.

În consecin??, cele 24 de ??ri occidentale membre ale OCDE au pl?tit cu 65 miliarde dolari mai pu?in pentru aceea?i cantitate de produse im- portate din statele lumii a treia – care, deci, au pierdut suma respectiv?, imens?, au fost spoliate de aceste zeci de miliarde. Dac? avem în vedere c? produsul intern brut al ??rilor din OCDE este de 9.000 de miliarde dolari, aceasta înseamn? c? ??rile s?race au fost obligate s? „ofere” gratuit ??rilor bogate o „prim?” gratuit? de 0,7 la sut?.

Cresc dificult??ile pentru lumea a treia. În timp ce la polul dezvoltat al economiei mondiale cresc bog??iile, la cel subdezvoltat se acumuleaz? tot mai multe grave dificult??i. Diminuarea încas?rilor în devize ale ??rilor în curs de dezvoltare cu 65 de miliarde de dolari reprezint? mai bine de 10 la sut? din totalul veniturilor din exporturi ale statelor respective ?i aproape 3 la sut? din produc?ia lor global?. Altfel spus, dac? politica de jaf neocolonial practicat? de monopolurile imperialiste n-ar fi pricinuit pierderi atît de mari ??rilor în curs de dezvoltare, în 1985 cre?terea lor economic? (efectiv de 2,5-2,8 la sut?) ar fi fost dubl?.

Continua pe Jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s