Cronica Unei Conferinţe Încheiate – Ravi Zacharias, Sinaia, 2010


Au trecut câteva zile bune de la conferin?a de apologetic? ?i evanghelizare cu Ravi Zacharias ?i Michael Ramsden de la Sinaia, 26-29 aprilie 2010. S-a scurs suficient timp pentru ca impresiile ?i ideile s? se decanteze ?i sedimenteze.

Am fost prins cu o mul?ime de lucruri conexe conferin?ei. Dup? experien?a oribil? a pierderii înregist?rii traducerii interviului cu Ravi, revin acum pentru a încerca o privire retrospectiv? asupra zilelor de la Sinaia.

Conferin?a a fost, pe bun? dreptate, o oaz? de încurajare. Sunt sigur c? to?i cei 500-550 de participan?i au p?r?sit Sinaia ?i somptuousul cazinou încuraja?i ?i motiva?i la tr?irea unei vie?i d?ruite cauzei promov?rii ?i ap?r?rii adev?rului lui Cristos.

Conferin?a s-a desf??urat în cl?direa faimosului ?i luxuriantului Cazinou din Sinaia. Sesiunile plenare s-au ?inut în înc?p?toarea Sal? a Oglinzilor. Gândul c? locul acela, în întregul lui, fusese odinioar?, în zilele întunecate ale vechiului regim, un loc al chefurilor de??n?ate ale comuni?tilor, cuib pentru viespii securi?ti, ca acum s? fie folosit pentru o conferin?? cre?tin? e suficient s? î?i dea fiori ?i s? te umple de sentimentul c? ai fost martorul minunatei providen?e divine.

Organizarea a fost impecabil?. Se cuvin sincere cuvinte de apreciere tuturor celor implica?i, începând cu Vlad Crîznic, pe fa?a c?ruia lesne se putea citi un amestec de profund? oboseal? ?i profund? satisfac?ie, ?i continuând cu echipa Metanoia ?i BIG. Programul, ca la toate conferin?ele de acest fel, a fost înc?rcat, dar nu epuizant, bine dr?muit, ca participan?ii s? beneficieze la maximum de con?inutul bogat dat prin invita?ii speciali ai conferin?ei – Ravi Zacharias ?i Michael Ramsden.

Grupul de închinare al Bisericii Metanoia merit? aprecieri deosebite. Au cântat entuziast, cu v?dit? atitudine de închinare. Repertoriul a fost bine ales. Nu s-a mers doar pe hit-urile curente din “praise & worship”-ul contemporan, caz în care probabil o bun? parte din sal? ar fi avut dificult??i în a se închina prin muzic?. S-au ales în schimb, în mod oportun, acele melodii care s? respecte ?i s? promoveze diversitatea melosului confesional. Ce vreau s? spun prin asta? S-au cântat piese apar?inând în mod tradi?ional repertoriului reg?sit în bisericile penticostale; s-au cântat (dinamic ?i cu suflu amplu!) piese din imnologia evanghelic? clasic?, s-au cântat piese române?ti de închinare ?i, bineîn?eles, nelipsitele traduceri (cu versuri mai mult sau mai pu?in reu?ite). Greu s? mul?ume?ti pe toat? lumea, mai ales când vine vorba de muzica bisericeasc?. Din fericire, ?i spre lauda celor care au cump?nit repertoriul conferin?ei, cântarea a animat în închinare întreaga audien??. Sala participativ? st? m?rturie a acestui fapt.

Înainte de a a?terne câteva rânduri despre Ravi ?i Michael, m? opresc o clip? asupra atelierelor. M? pot pronun?a asupra calit??ii a dou? dintre ele, Apologetica conversa?ional?, cu Michael Ramsden, ?i Documentele Noului Testament – sunt ele demne de încredere?, atelier condus de Dr. Radu Gheorghi??. Michael Ramsden, directorul european al Ravi Zacharias International Ministries, e un geniu al anecdoticului ?i comunic?rii, un tip spumos ?i perpetuu alert. Nu c? apologetica conversa?ional?, despre care ne-a vorbit, ar fi ceva nou. La urma urmei, po?i face apologetic? ne-dialogal? Evident c? nu, dac? nu lu?m în considerare literatura apologetic?. Cheia apologeticii conversa?ionale este… interogarea interoga?iilor. Sau, în cuvinte mai simple, r?spundem la întreb?rile dificile care ni se pun punând noi în?ine mai întreb?ri, interogând, înainte de a r?spunde propriu-zis, presupozi?iile personale, culturale, filozofice pe care interlocutorul nostru le aduce pe masa (sau sub masa) dialogului. Modelul interogativ este preluat de la – n-are s? v? vin? s? crede?i poate – nimeni altul decât Isus (vezi, în acens sens, cartea popular? a profesorului de Noul Testament de la London School of Theology, Conrad Gempf – Jesus Asked. What Jesus Wanted to Know). ?tiam despre Isus c? este R?spunsul (faimosul slogan american evanghelic “Jesus is the Answer”) la toate întreb?rile noastre. Michael ne-a ar?tat c?, înainte de a fi R?spuns pentru întreb?rile noastre metafizice ?i existen?iale, Isus este Întrebare. Isus chestioneaz? presupozi?iile interlocutorilor S?i din nara?iunile evangheliilor, dând pe fa?? ?ubrezimea lor, motiva?iile ascunse, ?i mai ales condi?ia inimii lor. A?adar un mod de a-L urma pe Cristos este s?-I urm?m modelul apologetic interogativ. Revenind la atelierul cu Michael… a fost realmente “refreshing”. Am avut o singur? întrebare, pe care îns? nu am ajuns s? i-o pun în cadrul conferin?ei. Folosesc prilejul de a o lansa aici. ?i anume, care e grani?a dintre abordarea oportun interogativ? în dialogul apologetic (chestionarea presupozi?iilor celuialt) ?i eschivare, respectiv mascare a propriei ignoran?e? Cu alte cuvinte, când trec de la a chestiona întrebarea ce mi se pune la a da r?spunsul propriu-zis? Exemplificând, când cineva m? întreab? “Cum a fost posibil? înmul?irea rasei umane la început, când pe p?mânt erau doar Adam, Eva, Cain ?i Abel?” cât timp pot petrece chestionând presupozi?iile, motiva?iile ascunse ale interlocutorului, înainte de a m? lansa într-un r?spuns? ?i ce fel de r?spuns îi voi da? Cu ce angajamente teologice/confesionale voi r?spunde? Într-un fel va r?spunde un teist evolu?ionist sau un crea?ionist progresiv ?i într-un cu totul alt fel va r?spunde unul ca ?i Ken Ham (p?mânt tân?r, 7 zile de 24h etc.). Impresia mea este c? interogativitatea în apologetic? este o bun? strategie metodologic?, îns? ea nu poate înlocui con?inutul teologic ?i filozofic pe care apologetul trebuie s?-l fi acumulat prin studiu temeinic ?i îndelungat ?i pe care trebuie s? fie gata de a-l livra în r?spunsurile sale, fie ele amânate. M?rturisesc c? m? intereseaz? statutul apologeticii ca disciplin? teologic?, dar îmi satisfac curiozit??ile alt? dat?.

Atelierul cu Dr. Radu Gheorghi?? a fost un festin, o lec?ie de teologie, o mostr? de critic? textual?. Dr. Gheorghi?? a abordat problema integrit??ii, veridicit??ii ?i reliabilit??ii (nu, nu exist? în limba român?; apare aici pentru prima dat? ca o necesitate de traducere a englezescului reliability) documentelor Noului Testament, concentrându-se asupra unui specialist în critica textual? cu o influen?? îngrijor?tor de mare atât în mediul academic, cât ?i la nivel popular – Bart Ehrman. Cu calm ?i precizie britanic?, Dr. Gheorghi?? a prezentat tezele influentului specialist apostat, potrivit c?rora Noul Testament muste?te de inexactit??i ?i divergen?e (undeva la 350.000) ?i este deci nedemn de încredere, iar cre?tinismul ?i ortodoxia sunt produsele unor lupte de putere în sânul bisericii primelor veacuri, apoi a continuat printr-o impecabil? demontare ?i invalidare a (non-)argumentelor lui Ehrman. Datorit? influen?ei sale (Ehrman public? exclusiv cu Oxford University Press, scrie la un nivel accesibil chiar ?i într-un domeniul foarte tehnic – critica textual?, apare frecvent în media ca o voce reprezentativ? a evanghelicalismului american), atelierul cu Dr. Radu Gheorghi?? a fost cât se poate de util celor care l-au frecventat, echipându-i pentru întâlnirea, aproape inevitabil?, cu ideile acestuia, ori în contexte ?i lucr?ri academice ori în emisiuni de televiziune (vezi, de pild?, emisiunile cu con?inut religios în cadrul postului National Geographic), la nivel popular.

Ravi Zacharias nu necesit? o prezentare biografic? special?. În ciuda vizibilei suferin?e fizice provocate de un spate foarte fragil, supus de curând unei opera?ii dificile, Ravi a fost extraordinar de la un cap?t la cel?lalt al conferin?ei. Mesajele sale ancorate biblic în nara?iunea vie?ilor unora ca Neemia ?i Daniel, bogat ilustrate (în stilu-i caracteristic) au fost o real? binecuvântare pentru to?i participan?ii. Prin fiecare por, Ravi transpare evlavie ?i autenticitate. Jongleaz? cu idei mari, dar are o abilitate unic? de a adresa într-un mod cât se poate de limpede fr?mânt?rile existen?iale, dovedind e?ecul viziunilor despre lume necre?tine, de la ateism la marile religii ale lumii, în a alina suferin?a, a stâmp?ra dorul dup? însemn?tate ?i semnifica?ie, a r?spunde problemei r?ului. Ap?r? cre?tinismul cu c?ldur? ?i pasiune, iar orientarea sa cristocentric? este cheia succesului s?u apologetic. Am convingerea c? Duhul împuternice?te mesajul lui Ravi tocmai datorit? pozi?iei centrale pe care o acord? lui Cristos, crucii ?i învierii Sale, în pledoariile sale pline de patos. Ravi este un apologet liric, care poart? discu?ia spre existen?ial ?i concretul vie?ii de zi cu zi. S-ar putea ca firul argumentativ, pentru cei ce se adap? din tradi?ia filozofic? analitic?, s? fie uneori u?or cam alambicat. Cu toate acestea, for?a sa spiritual?, dat? de v?dita împuternicire a Duhului, face ca mesajele sale s? aib? un impact profund. Apologetica cea mai persuasiv?, spunea pasionat Ravi în ultimul s?u mesaj, este apologetica întrupat?, apologetica exemplului personal. Epistola vie este mai des citit? ?i mai conving?toare uneori ca epistola scris?, pe care mul?i necre?tini nu au citit-o niciodat?. Reamintindu-ne înc? o dat? c? nu am venit la o pia?? de idei, ci la o conferin?? ce s-a vrut a fi mai degrab? un “cantonament” spiritual pentru “echipa” de lucr?tori români evanghelici, Ravi a încheiat sesiunea de joi chemându-ne la (re-)dedicare personal?, la punere în slujba cauzei lui Cristos ?i a Evangheliei sale glorioase.

O sal? plin? cu mâinile întinse, cu palmele deschise în semn de d?ruire (mul?umim, Cristi Barbosu, pentru o ini?iativ? cât se poate de inspirat?) ?i cântând pe un ton solemn ?i totodat? personal “Doamne, via?a mea ?i-o dau” e o imagine ce cu greu se poate ?terge din amintirea conferin?ei. A fost realmente un sfâr?it extraordinar. Înainte de a ne întoarce la ale noastre, pentru a putea practica o apologetic? întrupat?, promovând ?i ap?rând Adev?rul, am cântat într-un glas, într-un Duh, cântarea pe care o redau mai jos, stârnit fiind ?i ast?zi de îndemnul la dedicare. De?i ar mai fi multe de spus despre un astfel de eveniment, cronica mea – ?i a?a prea lung? – se încheie aici.

Doamne,viata mea ti-o dau!
Pe deplin eu ma predau!
Ma condu Tu pas cu pas,
ziua,noaptea-n orice ceas,
ziua,noaptea-n orice ceas!
/:Toata energia mea
pun la dispositia Ta!
Inima umple-o de foc!
Asta,Doamne,eu te rog!:/

Ale mele miini le ia
sa lucreze-n via!
Si picioarele la fel
sa-ti urmeze ca un miel,
sa-ti urmeze ca un miel!
/:Aurul si argintul,
inima si sufletul,
iale-n stapinirea Ta,
unde singur vei trona!:/

Libertatea-mi ti-o jertfesc!
Tot ce-i bun iti daruiesc!
Mintea va gindi mereu
nencetat in lucrul Tau,
nencetat in lucrul Tau!
/:Doamne,eu te rog acum,
neavind nimic mai bun,
sa primesti iubirea mea,
ca in veci sa-ti pot cinta!:/
/:Glasul meu sfinteste-l Tu,
sa-ti serveasca cu dor viu,
limpezeste-l,fa-l curat,
ca sa-ti cinte nencetat!:/

Scris pentru bisericata.com de Natan Mladin

2 thoughts on “Cronica Unei Conferinţe Încheiate – Ravi Zacharias, Sinaia, 2010

  1. Multumiri fie aduse Lui Dumnezeu pt. oameni asa dedicati ! Intr-adevar asa cum spuneai Natan, evlavia lui Ravi transpare prin fiecare por, este o binecuvantare sa-l asculti.Am reusit sa urmaresc prelegerea din Arad, pe site-ul Metanoia.Dumnezeu merita toata slava pentru asa slujitori, ma bucur f. mult ca au fost posibile aceste zile de conferinta . Fie ca roada, sa ramana !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s