Informatorii de alaltăieri (nazişti) şi de ieri (comunişti)


Cei care au citit note informative din dosarele de urm?rire ale Securit??ii ?tiu cât de agrama?i sunt îndeob?te informatorii sau membrii aparatului de represiune. S-ar putea afirma, strict dup? acest criteriu, c? umanioarele nu prea fac cas? bun? cu dezumanizarea. Dar s? nu ne îmb?t?m cu ap? umanist?: printre informatorii care au sus?inut regimul represiv în România s-au num?rat destui intelectuali rasa?i, de forma?ie umanist? (vezi cazul lui A. Marino, care a turnat cu spor timp de 20 de ani). Dovada c? erudi?ia ?i cultura nu mântuie (dup? cum nici ignoran?a nu e mare atu salvator).

Citind ieri din volumul 16 al seriei Dietrich Bonhoeffer Works, am dat peste un raport f?cut de biroul regional al Securit??ii germane din Königsberg (Prusia) ?i trimis Biroului Central al Securit??ii Reichului (care l-a primit pe 20 iulie 1940).

Pe scurt spus, întâlnirile studen?e?ti la care participa Bonhoeffer sunt „turnate” ca la carte de un informator din interiorul acestui grup – Heinz Bracks. Fiind preveni?i cu privire la aceast? întâlnire, câ?iva agen?i ai poli?iei au intervenit pentru a-i împr??tia pe cei aduna?i la retreat-ul programat pentru zilele de 13 ?i 14 iulie 1940.

Potrivit raportului trimis, unul dintre participan?i a fost pastorul Bonhöffer (sic!) al c?rui nume apare scris în acest fel peste tot în text. N-ar fi asta singura gre?eal?, dac? îl punem la socoteal? ?i pe arhiepiscopul de Centerbury (sic!), men?ionat ?i el în acela?i document.

Raportul maiorului Gritschke este urmat de dou? note informative ale agentului Heinz Bracks, folosit de SS ca surs? cu privire la desf??urarea întâlnirii studen?e?ti.

Unul dintre subiectele discutate de Bonhoeffer a fost statutul prizonierilor polonezi. Foarte interesant, pastorul luteran critica nu doar atitudinea statului german fa?? de ace?tia, ci ?i convingerile naziste cu privire la munc?. Potrivit lui Bonhoeffer, munca este o necesitate, deci ea nu trebuie transformat? într-o virtute (cum vor autorit??ile). Tinerii trebuie s? fie con?tientiza?i c? nu munca, ci credin?a în Hristos este cea care îi face fiin?e umane complete. Biserica M?rturisitoare, spunea Bonhoeffer, trebuie s? se asigure c? statul îi las? individului suficient timp liber pentru ca el s?-?i poat? tr?i convingerile cre?tine. (V? aduce?i aminte de politica statului comunist, în aceast? privin???)

A doua zi a întâlnirii este ?i ea „raportat?” în detaliu. Întâlnirea a fost întrerupt? de apari?ia unor membri Gestapo, care i-au interogat pe participan?i. Dup? încheierea formalit??ilor, cei ancheta?i au fost liberi s? plece ?i au mers la conacul unui baron din Kuggen, unde Bonhoeffer a ?inut un studiu despre moarte din perspectiv? biblic?. Fiindc? i se interzisese s? mai ?in? prelegeri (chiar ?i în spa?iul privat), avocatul Bunke (prezent la întâlnire) a propus ca prezentarea s? aib? loc sub forma unei conversa?ii. Din discu?ii a rezultat c? perspectiva nazist? despre moarte ca m?re?ie eroic? este fals?. Potrivit concep?iei cre?tine, moartea este du?manul omului.

Continua pe blogul lui Emanuel Contac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s