Incursiuni apologetice cu Ravi Zacharias


Un eveniment marcant al evanghelicilor români s-a petrecut între 26-29 aprilie la Sinaia, unde au conferen?iat doi dintre cei mai reputa?i apologe?i cre?tini, Ravi Zacharias ?i Michael Ramsden, sosi?i la invita?ia organiza?iei BIG Impact, a Bisericii Baptiste Metanoia din Arad ?i a filialei locale a RZIM (Ravi Zacharias International Ministries).

Ravi Zacharias, pre?edintele organiza?iei RZIM, cu sediul în Atlanta, s-a n?scut în India ?i a emigrat în Canada în 1966. A studiat la Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois ?i la Universitatea Cambridge din Anglia. Este autorul multor c?r?i de succes, unele traduse ?i în limba român?, distingându-se ca un polemist redutabil care a dezb?tut problema existen?ei lui Dumnezeu în multe universit??i din lume, inclusiv Harvard ?i Princeton. A conferen?iat în peste cincizeci de ??ri ?i emisiunea lui Let My People Think este difuzat? de peste 550 de posturi radio de pe glob.

Michael Ramsden este, de asemenea, unul dintre cei mai cunoscu?i apologe?i europeni, fiind directorul filialei RZIM din Oxford, Anglia.

Organizarea acestei conferin?e, planificat? în urm? cu peste un an de zile, nu s-a desf??urat f?r? obstacole. Interesul trezit a fost unul major, aproximativ 550 de persoane înscriindu-se pentru participare, de asemenea mul?i au optat pentru accesarea online a sesiunilor, un canal de webstreaming fiind închiriat în acest scop. Totu?i, doar cu câteva zile înainte de debut, nimeni nu ?tia dac? ea se va mai desf??ura. Norul de cenu?? vulcanic? întrerupsese transporturile aeriene ?i p?rea s? compromit? sosirea vorbitorilor principali. Am refuzat s? alc?tuim un plan B, trimi?ând un email participan?ilor, cu îndemn la rug?ciune pentru aceast? problem? ?i Dumnezeu a fost cu noi!

Sala oglinzilor din Cazino Sinaia era luni 26 aprilie asemenea unui furnicar. La prima or?, un grup mare de voluntari a sosit pentru realizarea scenei, a decorurilor, pentru instalarea echipamentelor de sunet ?i lumin?, cât ?i a camerelor video pentru transmisia live pe internet. În paralel, la punctele de recep?ie stabilite, au început s? soseasc? în valuri participan?ii. Un procentaj considerabil a fost reprezentat de pastori ?i lideri de lucrare, reprezentând toate confesiunile evanghelice din ?ar?, dar ?i participan?i din Republica Moldova, din Bulgaria ?i câ?iva misionari americani din România.

Înc? de la prima sesiune Ravi a cucerit asisten?a. Cu un mesaj bine fundamentat biblic a explicat ce înseamn? s?-?i aperi credin?a în aceste vremuri. Folosindu-se extrem de plastic de exemplul lui Neemia, a adresat o întrebare arz?toare, care nu s-a inten?ionat a fi retoric?: Este biserica ta gata?

Acesta a fost punctul de plecare prin care ascult?torii au fost aviza?i asupra a ceea ce avea s? urmeze. Sesiunile urm?toare s-au desf??urat pe acela?i tipar, având ca punct de plecare un exemplu biblic din care erau extrase aplica?ii extrem de profunde. De exemplu, într-o alt? sesiune Ravi a pornit de la confruntarea dintre Felix ?i Pavel, ar?tând c? argumentul moral este singurul care are putere. Adev?rata apologetic? este via?a tr?it? în Adev?r, v?zut? ?i auzit?, care leag? mintea de inim?.

Michael Ramsden l-a secondat cu cinste pe ilustrul s?u coleg, dovedind o putere de p?trundere remarcabil? în ce prive?te adev?rurile Scripturale, cu aplica?ii clare ?i s?n?toase pentru via?a celui care î?i propune s? fie un apologet contemporan, acolo unde l-a a?ezat Dumnezeu.

Un punct de atrac?ie l-au constituit cele dou? sesiuni speciale unde oaspe?ii au fost supu?i unui tir de întreb?ri sosite de la participan?i. De?i nu au fost menaja?i de loc, multe întreb?ri fiind de-a dreptul descump?nitoare, cei doi au oferit adev?rate mostre de în?elepciune, înarmând asisten?a cu argumente extrem de viabile pentru dialogul din teren cu scepticii.

Continua pe big-impact.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s