Fiule, te implor să mă asculți!


Cunoa?tem realitatea c? devien?a juvenil? ?i violen?? exsistent? în societate porne?te din familie. Tot în aceast? institu?ie putem g?si rezolvarea acestor tensiuni anormale. Pentru a combate acest virus distrug?tor trebuie s? ne întoarcem spre bazele biblice al unei familii ce pot fi g?site în Proverbe 1:8-9.

`Ascult?, fiule, înv???tura tat?lui tau, ?i nu lep?da îndrum?rile mamei tale! C?ci ele sunt o cunun? placut? pe capul t?u, ?i un lan? de aur la g?tul t?u.`

1. Exist? un cadru familial

Solomon ne prezint? în aceste dou? vereste faptul c? copilul trebuie s? asculte de p?rin?ii lui. Asta înseamn? c? în familie trebuie s? existe o baz? familial? pentru copil ?i pentru p?rin?i. Observ?m c? suntem aten?iona?i s? ne îngrijim de copiii no?tri. Mai mult, responsabilitatea noastr? este s? înv???m copiii no?tri pentru c? ace?tia s? nu p?c?tuiasc? împotriva lui Dumnezeu, împotriva acestuia (a copilului) ?i a celor din jurul s?u. Totu?i, dac? dorim s? ne asigur?m c? copilul ne va urma, ca ?i p?rin?i, trebuie s? ne asigur?m c? suntem modele demne de urmat. Pledoaria fa?? de copil este ca acesta s? asculte de înv??aturile ?i îndrum?rile p?rin?ilor lui. Dar dac? acestea nu exist?, copilul nu are ce s? urmeze sau s? înve?e. Astfel rezultatul devastator va fi ca copilul va accepta orice va g?si în preajma sa.

2. Copilul trebuie s? fie ascult?tor

În Scriptur? nu esxist? individualism sau afirma?ii precum `fac ce vreau`. Într-o zi m? afl?m la cump?r?turi ?i în timp ce caut?m produsele necesare, am fost deranjat de doi copii care se jucau cu anumite produse. V?zând acest lucru le-am sugerat acestora s? se opreasc?, îns? insist?rile mele i-au deranjat pe ace?tia. Ace?tia mi-au spus c? îl vor chema pe unchiul ?i asta pentru ca eu s? primesc o cafteal? pentru un lucru pe care ace?tia îl f?cuse incorect. De?i aveau doar 9 ani, cre?terea acestora deja scotea la suprafa?? agresiune ?i nerespect fa?? de cei din jur. Dac? dorim s? avem copii ascult?tori, trebuie s? ne asigur?m c? respect?m responsabilit??iile pe care le avem în cadru familial. O ignorare a responsabilit??iilor noastre va permite copilului s? devin? ceea ce îi permitem. Copilul va reprezenta p?rin?ii în societete ?i nu invers! Dac? copilul va asculta de p?rin?ii s?i, acesta se va bucura de cununa care este a?ezat? pe capul s?u. În alte cuvinte, acesta va fi un copil pre?uit. Alternativa unui copil neascult?tor este c? acesta nu va fi pre?uit de p?rin?ii s?i, deorece, acesta dispre?uie?te înv???tura ?i îndrum?rile p?rin?iilor lui. Un astfel de copil nu este doar un înc?p??ânat, dar ?i un nebun.

3. P?rin?ii trebuie s? fie modele demne de urmat

Îmi aduc aminte de un incident ce m-a uimit enorm de mult. Aceast? surpriz?, mai pu?in pl?cut?, a fost ac?iunea unui tat? ce dorea s?-?i loveasc? copilul datorit? faptului c? l-a l?sat singur s? fac? tr?zn?i în timpul unui serviciu Divin. Astfel de interven?i sunt devastatoare. Nu avem dreptul de a pedepsi un copil dac? nu ne asum?m responsabilitatea de al ?ine sub grija noastr?. O astfel de manier? va marca via?a oric?rui copil, care la rândul lui va apela la acea?i form? de disciplin?. Nu vreau s? în?elege?i c? sunt împotriva disciplinii p?rinte?ti. Dimpotriv?, cred c? disciplina corect? va fi întotdeauna respectat? ?i apreciat?, dar dac? disciplin?m incorect un copil, atunci trebuie s? suport?m consecin?ele de r?zvr?tire a copilului disciplinat pe nedrept. În versetele de fa?? observ?m c? p?rin?ii copilului sunt un model. Asta ne ajuta s? în?elegem c? p?rin?ii au resposabilitatea de a cre?te copiii lor într-o maniera condus? de principii ?i valori adev?rate. Acestea nu doar c? vor a?eza o cunun? deasupra capului al unui copil, dar ?i mai mult, aceast? cunun? va fi a?ezat? peste întreaga familie. Cununa prezentat? mai sus nu este doar un obiect, ci o parfum ce pulverizeaz? celor din jur binecuvânt?rile acestei familii.

`Ascult?, fiule, înv???tura tat?lui tau, ?i nu lep?da îndrum?rile mamei tale! C?ci ele sunt o cunun? placut? pe capul t?u, ?i un lan? de aur la g?tul t?u.`

Scris de Cosmin Pascu

3 thoughts on “Fiule, te implor să mă asculți!

 1. Pacea Domnului!

  Cred că adevărul este Unul singur şi învăţătura creştină,reprezintă dorinţa expresă a Mântuitorului nostru;Noi ne raportăm la Domnul Isus prin jertfa Sa de la Golgota,prin care am căpătat îndurare şi împăcarea cu Dumnezeu Tatăl.
  Aşadar,darurile pe care le-am primit,în descoperirea Voiei Lui,prin Duhul Sfânt,care ne călăuzeşte în tot Adevărul,vor fi mărturia că noi,cei răscumpăraţi,sîntem ai Lui!
  Copiii noştri,vor creşte în învăţătura care ne-a Călăuzit şi pe noi,fiindu-le mărturii vii şi ajutor la vreme de nevoie.Nu avem nici noi(ca şi ei) puterea să ne împotrivim ispititoruluinâ,dar avem pe Domnul Isus care l-a învins în locul nostru.Putem să ne îndrumăm,aşadar copii încercînd la rîndul nostru,păzind învăţătura care ne-a fost încrediiţată!
  Traversînd încercările scoase de Domnul înaintea noastră,bucurîndu-ne împreună şi ştiind că răsplata noastră este mare în Ceruri!
  Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să ne Călăuzească prin Duhul Sfînt, Amin!

 2. […] Solomon ne prezintă în aceste două vereste faptul că copilul trebuie să asculte de părinții lui. Asta înseamnă că în familie trebuie să existe o bază familială pentru copil și pentru părinți. Observăm că suntem atenționați să ne îngrijim de copiii noștri. Mai mult, responsabilitatea noastră este să înv … citeste mai departe […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s