O zi care a schimbat destine


În sfâr?it se a?ezase lini?tea peste Ierusalim… De mult ora?ul sfânt nu mai avusese parte de a?a mult? fr?mântare! Un dulgher simplu, de prin Nazaret parc?, iubit de oamenii simpli ai ora?ului, un vorbitor cum de mult sinagogile nu mai cunoscuser?, fusese arestat dup? ce unul dintre apropia?ii Lui, L-a tr?dat pentru un pumn de monede…de care pân? la urm? nici m?car nu a avut parte. Arestarea Lui a r?scolit ora?ul. Peste tot puteai vedea numai solda?i înarma?i ?i preg?ti?i ca pentru r?scoal?, parlamentarii evrei s-au trezit cu noaptea în cap, Pilat ?i Irod, doi du?mani de moarte, fac alian?? s? scape de Cel care le-a tulburat somnul lini?tit ?i ora?ul, sus?in?torii lui Baraba au deja planul pus la punct pentru a-l elibera pe idolul lor, un tâlhar din cea mai joas? spe?? ?i discipolii Profetului se ascund care pe unde apuc?, sperând ca nimeni s? nu î?i aminteasc? de ei, s?-i uite ?i s? scape cu via??. Un singur lucru impresioneaz? în tot acest tablou: e tân?rul condamnat care st? neclintit, dar ai c?rui ochii ascund în ei o triste?e, o durere surd?. O, ochii aceia nu-i mai po?i uita vreodat?: e martor cer?etorul Bartimeu, ?i Petrul cel fricos, ?i al?ii sute, mii! Sunt ochii care-au privit cu mil? la v?duva ce plângea ducând spre cimitir pe singurul ei fiu, sunt ochii care-au privit mul?imea ?i Ierusalimul ?i-au plâns de mila lor, sunt ochii care-au plâns în Gr?din? pentru vina mare ?i groz?via p?catului!

Nimeni nu mai gândea lucid în acele vremuri. Nev?zut cu ochii liberi, un întuneric ca ?i de mormânt începea s? ia în st?pânire lumea. Copii naivi ?i v?duve b?trâne, b?rba?i ?i domni?oare de liceu, mame cu copila?i la sân ?i tineri plini de via??, to?i într-un glas mâna?i de-un spirit nev?zut au în ceput s? cear? ca Cel ce-i ajutase s? fie condamnat – “r?stigne?te-L” striga un pu?ti de vreo 3 ani?ori, “r?stigne?te-L” striga ?i Marele Preot al acelor vremuri, “r?stigne?te-L” striga ?i-un am?rât de cer?etor uitând de pâinile ?i pe?ti primi?i cadou, “r?stigne?te-L”… era singurul cuvânt plimbat pe buzele mul?imii. Dup? cortina vremii Lucifer rânjea satisf?cut crezând c? de-acum va începe din nou perioada lui de glorie.

Pilat a semnat în cele din urm? finalul – Isus s? fie r?stignit ?i Baraba s? fie eliberat. Degeaba s-a sp?lat pe mâini, degeaba a încercat s? arunce vina pe iudei, marele guvernator nu a fost decât o marionet? în mâna p?pu?arului înv?luit de catran. ?i osta?ii romani au început s?-?i fac? de cap, s? se distreze, a?a cum de altfel obi?nuiau mereu, cu profetul condamnat: i-au aplicat o b?taie sor? cu moartea, i-au smuls barba, îl loveau ?i-I cereau s? spun? cine L-a lovit, i-au f?cut o coroan? din spini ?i i-au îndesat-o pe cap, L-au dezbr?cat de c?ma?a Lui ?i i-au pus o manta ?i I se închinau în batjocor?, L-au scuipat ?i agresat mereu…?i a?a au început s?-L conduc? spre moarte pe dealul numit C?p??âna sau Golgota. Suferin?a ?i umilin?a Fiului lui Dumnezeu a fost atât de mare încât natura nu a mai putut rezista s? priveasc?, soarele s-a ascuns într-un nor pentru o vreme l?sând lumea st?pânit? de întuneric, p?mântul s-a înfiorat a?a de tare încât un cutremur puternic s-a ab?tut asupra sfintei cet??i. S-au deschis mormintele, s-a rupt catapeteasma din Templu, au c?zut cl?diri ?i oameni în fa?a naturii solidare cu suferin?a Celui care a adus-o în fiin??. Iar Tat?l ?i-a ascuns fa?a.

Continua pe blidulculinte.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s