Teologia noastră cea de toate zilele – III


Conspect ?i comentarii personale la capitolul introductiv din Everyday Theology. How to Read Cultural Texts and Interpret Trends, editori: Kevin J. Vanhoozer, Charles A. Anderson, Michael J. Sleasman, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2007.

În partea final? a eseului s?u, Vanhoozer subliniaz? responsabilitatea comunit??ii cre?tine de a respinge condi?ia de victim? cultural? ?i de a-?i suma rolul de comunitate compus? din agen?i culturali responsabili. Aceasta presupune interpretarea culturii pe baza unui framework biblic-teologic ?i interpretarea Scripturii prin întruparea valorilor ?i adev?rurilor Evangheliei în forme culturale concrete. „Misiunea bisericii este s? m?rturiseasc? adev?rul Evangheliei prin participarea la proiectul de construc?ie al lui Dumnezeu în vederea realiz?rii lumii bine întemeiate ?i r?scump?rate în ?i prin Cristos”

Formula pe care Vanhoozer o propune în finalul eseului vizeaz? eficien?a cultural? a cre?tinilor ?i fidelitatea fa?? de mandatul de a comunica ?i performa Evanghelia:

Christian cultural agency = competen?? teologic? + educa?ie cultural? (abilitatea de a „citi” ?i „scrie” cultur?) + perfoman?? evanghelistic? (performarea Evangheliei)

Cre?tinul este, cum spunea Augustin, cet??ean a dou? împ?r??ii: cea a acestei lumi ?i cea a cerului. Ca cet??ean al Împ?r??iei cere?ti beneficiaz? de perspectiva privilegiat? a cerului, perspectiva teodramatic?. Tocmai fiindc? pe baza Scripturii ?tie originea, cursul istoriei, finalul ?i finalitatea tuturor lucrurilor, cre?tinul trebuie s? fie un agent cultural a c?rui amprent? s? fie vizibil? în spa?iul culturii. Biserica este în sine „o industrie contra-cultural?, preocupat? nu cu crearea unor produse de consum, ci cu promovarea unor practici: practicile Împ?r??iei lui Dumnezeu”. Unele din locu?iunile culturii populare pot fi folosite de c?tre cre?tini pentru a performa acte ilocu?ionare ?i perlocu?ionare. Vanhoozer sugereaz? c? „putem s? vorbim sensul nostru pe limba lor” ?i ilustreaz? aceast? practic? („excorporare” – John Fisk) prin locu?iunea stoic? ?i no?iunea de LOGOS folosit? de Ioan în prologul evangheliei Sale. R?mâne înc? de discutat dac? locu?iunile (mijloacele, codurile, limbajele) sunt întotdeauna neutre ?i „confiscabile” de c?tre cre?tini pentru a comunica sensurile Evangheliei. Oare poate 2 Corinteni 10:5 „Noi r?sturn?m izvodirile min?ii ?i orice în?l?ime, care se ridic? împotriva cuno?tin?ei lui Dumnezeu; ?i orice gând îl facem rob ascult?rii de Crisots” fi folosit ca o legitimare a r?sturn?rii limbajelor seculare ?i folosire a lor în uz cre?tin? Vanhoozer recunoa?te c? e nevoie de discern?mânt în a stabili care mijloace ?i con?inuturi ale împ?r??iei p?mânte?ti pot fi r?scump?rate de c?tre cr?etini pentru a sluji cauzei lui Cristos ?i Împ?r??iei cerului.

Teologia de zi cu zi este deopotriv? responsabilitatea dar ?i la îndemâna tuturor cre?tinilor. Responsabilitatea fiec?ruia este cultivarea vie?ii lui Cristos în noi în?ine ?i în cei cu care ne înconjur?m. „Când oamenii lui Dumnezeu î?i îndeplinesc misiunea, biserica nu este un simplu semn al vremurilor – acesta este conformisul cultural – ci un semn al vremurilor de pe urm?. Via?a bisericii devine astfel o „apocalips?” – o revela?ie, o des-coperire – care demasc? st?pânirile ?i aminte?te c? ele nu vor fi ve?nice. Biserica trebuie s? fie o lic?rire a lumii noi în mijlocul celei vechi, un memento c? vechea rânduiala trece ?i un martor al noii rânduieli” în ?i prin Cristos. (p. 58).
Includem mai jos îndrumarul dat de Vanhoozer pentru interpretarea teologic? “de zi cu zi” a culturii, întrucât acesta rezum? ideile expuse în capitolul conspectat în aceast? lucrare, care pot fi de folos în situa?iile concrete de interac?iune cu cultura:

Coda metodologic?: îndrum?ri pentru interpretarea teologic? „de zi cu zi” a culturii:
1. Încearc? s? în?elegi un text cultural “limba lui” (prinde-i inten?ia comunicativ?) înainte de a-l „interpreta” (exploreaz?-i semnifica?iile generale sociale, politice, sexuale sau religioase).
2. Urm?re?te ce face un text cultural ?i ce spune el, stabilind actul ilocu?ionar pe care îl performeaz? (afirmarea unei covingeri, prezentarea unei lumi etc.)
3. Analizeaz? lumea din spatele textului (ex. Lume medieval?, modern? etc.), lumea din text (lumea afi?at? prin intermediul textului cultural) ?i lumea din fa?a textului (propunerea pe care o face lumii tale).
4. Stabile?te ce „puteri” sunt slujite prin intermediul unor texte sau trenduri culturale specifice, descoperind ale c?rui interese materiale sunt ?intite
5. Caut? „ipoteza-’lume’” ?i/sau „metafora de r?d?cin?” inerente unui text cultural
6. Ofer? o interpretare comprehensiv? a unui text cultural; g?se?te dovezi coroborate care s? explice cel mai bine deopotriv? întregul ?i p?r?ile constituente.
7. Realizeaz? descrieri complete, comprehensive („thick descriptions”), nonreduc?ioniste ?i sensibile la diferitele nivele ale ac?iunii comunicative ale textelor culturale.
8. Articuleaz? ce tip de umanitate afi?eaz? ?i promoveaz? un text cultural, atât direct, cât ?i indirect
9. Discerne ce fel de credin?? exprim? textul cultural, direct sau indirect. Ce convingeri despre Dumnezeu, lume ?i noi în?ine con?ine ?i propune textul sau trendul cultural?
10. Situeaz? textul cultural în schema biblic? a crea?iei-c?derii-r?scump?r?rii-glorific?rii ?i asigur?-te c? textele biblice, nu cele culturale, primeaz? în modelarea imagina?iei tale ?i a propriului t?u cadru interpretativ.

Scris de Natan Mladin

[1] Vanhoozer, Kevin, What is Everyday Theology? How and why Christins should read culture?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s