Poate exista o stiinta a gandurilor?


În ultimul timp preten?iile unora în ceea ce prive?te explorarea ?tiin?ific? a gândirii au luat o traiectorie cel pu?in ciudat?. Ei pretind c? am ajuns în punctul în care lucrurile pe care le ?tim despre creier sunt suficiente pentru a da o explica?ie despre gânduri. Nu cred c? cineva s-ar revolta împotriva unei viziuni de acest fel (pentru c? într-un sens, este adev?rat ceea ce se sus?ine). Presupun c? suntem cu to?ii de acord atunci când vine vorba despre recunoa?terea faptului c? exist? o asociere între gânduri ?i activitatea electric? a creierului. ?tim în urma observa?iei c? anumite gânduri specifice sunt asociate cu activarea unei p?r?i specifice din creier. Mai cunoa?tem c? lezarea uner p?r?i din creier duce la un deficit de gândire într-un anumit domeniu dependent de regiunea afectat? (cum ar fi cel matematic, spre exemplu).

Se ridic? îns? întrebarea „În ce m?sur? aceste cuno?tiin?e ale noastre ar putea explica gândurile în sine?”. Asocierea între un oarecare A ?i oarecare B nu presupune nimic concret despre conexiunile dintre A ?i B, ?i mai ales nu presupune o conexiune de tip strict cauzal. S? lu?m de exemplu apa înghe?at? dintr-un lac ?i faptul c? de câte ori apa este înghe?at? oamenii poart? haine mai groase. Cele dou? sunt asociate constant îns? nu vom putea avea vreo îndrept??ire în a sus?ine c? oamenii se îmbrac? gros pentru c? înghea?? lacul ?i nici c? lacul înghea?? pentru c? oamenii se îmbrac?. Exist? un al treilea element care le determin? pe amândou?, ?i anume sc?derea temperaturii sub o anumit? valoare. Întorcându-ne la gânduri, ne putem întreba „Care este rela?ia dintre gând în sine ?i activitatea creierului în timp ce are loc ceea ce numim gând?” (a) Este vorba de o rela?ie de identitate? (b) Este vorba de o rela?ie cauzal? în care gândurile sunt produse de activare în sine? (c)  Sau este vorba de o asociere între cele dou?, îns? f?r? o rela?ie de cauzalitate strict??

(a) Este vorba de o rela?ie de identitate? Pentru a r?spunde la aceast? întrebare va trebui s? ne raport?m la ceea ce ?tim deja. ?tim f?r? îndoial? c? evenimentul asociat gândului (desc?rcarea electric?, ori activarea neuronilor) este un eveniment care are loc la nivelul creierului. Putem s?-l numim proces fizic sau proces electric dac? vre?i. În acest sens, în creierul nostru are loc nimic mai mult decât o desc?rcare (ori o combina?ie de desc?rc?ri electrice) a unei sarcini electrice la nivelul unor celule numite neuroni. Acela?i fel de desc?rcare apare ?i când este vorba de un gând ?i când este vorba de o senza?ie. Ori gândim ori punem mâna pe o sob? încins? ?i sim?im arsura, creierului nostru îi este indiferent, el î?i face treaba ?i r?spunde printr-o depolarizare neuronal? (expresia mai ?tiin?ific? pentru desc?rcarea electric? de mai sus). Despre evenimente de acest gen, cum sunt desc?rc?rile electrice la nivel celular, nu putem s? folosim expresii precum „acest eveniment este valid”, la fel nu putem folosi expresii de felul „acest eveniment este invalid”. Astfel de evenimente se întâmpl? pur ?i simplu, f?r? a putea fi adev?rate ori false, valide ori invalide. A spune despre ele c? sunt adev?rate, în sensul c? sunt în conformitate cu realitatea, ar constitui un pleonasm – pentru c? prin defini?ie evenimentele de acest fel sunt în conformitate cu realitatea. Niciunul dintre noi nu privim pe fereastr? cum plou? afar? ca mai apoi s? afirm?m c? ploaia este fals? ori invalid?. Nu are sens nici s? afirm?m c? este adev?rat? ori valid? (evident c? este adev?rat?, dac? este ceea ce este, adic? ploaie).

Gândurile îns? au un con?inut, ?i în acela?i timp sunt „despre ceva”. Judecata noastr? este ori nu este adev?rat? – la orice s-ar raporta. În timp ce despre „depolariz?rile neuronale” nu putem spune c? sunt valide ori invalide (a?a cum am ar?tat mai sus), despre gândire putem afirma acest lucru. Dac? gândim despre picurii de ploaie c? nu sunt alc?tui?i din ap?, atunci gândul nostru este invalid. Nu corespunde cu realitatea la care se refer?. Dac? gândim îns? despre soare c? ocup? în spa?iu un volum mai mare decât p?mântul, atunci tocmai ne-am angajat într-un gând valid. Care corespunde cu realitatea. Acestea fiind spuse, s? mai avans?m un pas. Evenimentele electrice de la nivelul creierului nu sunt totuna cu gândurile. Dac? cineva (un neurolog de exemplu) ar dori s? afirme c? cele dou? sunt identice, ar trebui s? arate faptul c? acelea?i aser?iuni care sunt valabile în ce prive?te evenimentele electrice de la nivelul creierului sunt valabile ?i raportat la gânduri. Acest lucru este imposibil îns?. Dac? ceea ce afirm despre A (evenimentele electrice asociate cu gândirea) nu este valabil ?i pentru B (gândurile în sine), atunci A nu este egal cu B – adic? evenimentele electrice respective de la nivelul creierului nu sunt nicidecum gânduri (despre B putem afirma c? poate fi invalid, aceast? aser?iune nu este valabil? îns? ?i pentru A).

Continua pe blogul Big Bang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s