Poţi să spui şi tu aşa?


Când citim Cuvântul lui Dumnezeu, este important s? remarc?m declara?iile de credin?? ?i de consacrare pe care le-au rostit cei ce au fost preda?i Domnului. Ne putem întreba apoi pe noi în?ine dec? am putea rosti ?i noi acela?i cuvinte. Con?in ele ?i experien?a umbl?rii noastre cu Dumnezeu sau sunt doar m?rturia unor st?ri care ne sunt total str?ine? Doresc din toat? inima ca Dumnezeu s? foloseasc? culegerea de versete care urmeaz? pentru a ne îndemna pe to?i ?? fim “o jertf? vie, sfânt? ?i pl?cut? lui Dumnezeu” Romani 12.1

 • Iov: “N-am p?r?sit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui”. Iov 23.12
 • Iov: “Dar ?tiu c? R?scump?r?torul meu este viu, ?i c? se va ridica la urm? pe p?mânt”. Iov 19.25
 • David: “Domnul este P?storul meu; nu voi duce lips? de nimic”. Ps. 23.1
 • David: “Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu m? clatin…Îmi vei ar?ta c?rarea vie?ii; înaintea Fe?ei Tale sunt bucurii nespuse ?i desf?t?ri ve?nice în dreapta Ta”. Ps. 16.8,11
 • Isaia: “Atunci am zis: “Vai de mine! Sunt pierdut, c?ci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, ?i am v?zut cu ochii mei pe Împ?ratul, Domnul o?tirilor!” Isaia 6.5
 • Isaia: “Iat?-m? trimite-m?!” Isaia 6.8
 • Maria: “Iat?, roaba Domnului; f?cândumi-se dup? cuvintele tale!” Luca 1.38
 • Magii: “I-am v?zut steaua în R?s?rit, ?i am venit s? ne închin?m Lui”. Matei 2.2
 • Ioan Botez?torul: “Trebuie ca El (Isus Hristos) s? creasc?, iar eu s? m? mic?orez”. Ioan 3.30
 • Simon Petru: “Doamne, la cine s? ne ducem? Tu ai cuvintele vie?ii ve?nice. ?i noi am crezut ?i am ajuns la cuno?tin?a c? Tu e?ti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu”. Ioan 6.68, 69
 • Orbul vindecat: “Eu una ?tiu: c? am fost orb, ?i acum v?d”. Ioan 9.25
 • Saul din Tars: “Soamne, ce vrei s? fac? Fapte. 9.6
 • Apostolul Pavel: “Am fost r?stignit împreun? cu Hristos, ?i tr?iesc… dar nu mai tr?iesc eu, ci Hristos tr?ie?te în mine…” Galateni 2.20
 • Apostolul Pavel: “C?ci pentru mine a tr?i este Hristos ?i a muri este un câ?tig” Filipeni 1. 21
 • Apostolul Pavel: “… c?ci ?tiu în cine am crezut. ?i sunt încredin?at c? El are putere s? p?zeasc? ce I-am încredin?at p?n? în ziua aceea”. 2Timotei 1.12
 • ISUS HRISTOS: “Iat? Eu vin curând; ?i r?splata Mea este cu Mine, ca s? dau fiec?ruia dup? fapta lui. Eu sunt Alfa ?i Omega, Cel dintâi ?i Cel de pe urm?, Începutul ?i Sfâr?itul”. Apocalipsa 22.12-13

Fie ca harul ?i pacea lui Dumnezeu s? fie peste noi, a?a cum a fost în vechime cu cei care I-au fost credincio?i.

Dumnezeu s? ne binecuvinteze! 
Sursa, ungandbun.wordpress.com 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s