Mărul discordiei


În momentul în care cite?ti aceste rânduri, probabil te situezi la o în?l?ime de 50 de cm de la podea… a?ezat pe un scaun. Calculatorul, fa?? de podea, se afl? la o înâl?ime de aproximativ 70 de cm… a?ezat pe un birou. Stai pe un scaun aflat poate la câ?iva metri de la suprafa?a terestr?… sus?inut de podeaua unei cl?diri. Aceasta este legea gravita?ional?. În spa?iul nostru terestru, nu exist? nimic care s? poat? sta sau s? aibe la baz? nimic. Acest lucru este valabil pentru tine, pentru mine, pentru cei din Haiti sau oriunde pe acest p?mânt. Umanitatea are ?i ea la baz? ei ceva. Un lucru extrem de controversat înc? din zorii istoriei, acceptat de unii ?i respins de al?ii, criticat ?i lung dezb?tut, descoperit sau înc? nedefinit, diluat sau absolut, pentru care unii ?i-au pierdut chiar ?i via?a. În aceste câteva rânduri te provoc s? încerc?m s? privim ?i noi la el: la Adev?r (majuscula îi stabile?te caracterul absolut). Iar pentru aceasta î?i propun o scurt? ilustra?ie care s? î?i stârneasc? imagina?ia.

S? concepem în mintea noastr? Adev?rul sub forma unui m?r: are o form? ?i îmbrac? dou? culori principale, jumate ro?u ?i jumate galben. În anumite locuri culoarea ro?ie e evident? iar în alt? parte galbenul este dominant. Dac? îl a?ezi pe mas? ?i te ui?i la el vei vedea doar o anumit? culoare predominant?, poate ro?u. Dac? î?i mi?ti pozi?ia corpului vei vedea ?i cealalt? culoare, galbenul. Dac? îl a?ezi în pozi?ia în care s? te ui?i la linia care desparte cele dou? culori principale, vei vedea nuan?e dintre ro?u ?i galben ?i nu vei putea aprecia cât ro?u sau cât galben are m?rul. Dac? înc?perea unde te afli e întunecat?, î?i va fi dificil s? disociezi naun?ele de pe m?r. Deasemenea dac? exist? mult prea mult? lumin? în înc?pere, va fi dificil s? îl vezi. Depinde cum ?i de unde te ui?i.

Din momentul în care am p??it din burtica mamei în bra?ele doctorului, sau a moa?ei, ?i pân? în aceste clipe, în scurgerea timpului, ca oameni am tr?it tot felul de experien?e, am acumulat diverse ?i multiple cuno?tin?e, ne-am format un tip de gândire ?i opinii ?i ne-am stabilit încredin??ri ?i principii. Pe lâng? acestea, mediul în care am crescut, religia, cultura, statutul social sau sistemul de valori pe care îl avem, toate împreun? formeaz? un întreg pentru noi, o baz?, concep?ia noastr? despre lume ?i via??. ?i ajungem la vârsta în care facem concordan?? între noi ca întreg ?i realitatea obiectiv? ?i stabilim ceea ce este Adev?r pentru noi. El st? la baza umanit??ii ?i nu o percepem f?r? aceast? baz? absolut? ?i sigur?.

Îns? a venit cineva în lumea noastr?, mai nou postmodern?, ?i a spus c? nu exist? Adev?r sau cel mult dac? exist? este valabil personal ?i nu universal. ?i argumentul acestuia e tocmai Adev?rul v?zut ca un m?r. Unii dintre noi, în func?ie de concordan?a care o fac dintre concep?ia format? despre lume ?i via?? ?i realitate v?d doar partea ro?ie a m?rului iar al?ii doar pe cea galben?. Dac? eu m? aflu în pozi?ia în care v?d doar partea ro?ie a m?rului, nu voi accepta pe cel care spune c? exist? mere galbene, chiar dac? din pozi?ia ?i în concep?ia lui m?rul se vede galben. Deasemenea dac? nuan?a m?rului v?zut? de mine este galben?, nu accept ?u nu voi concepe c? cineva s? îmi spun? s? cred c? exist? mere ro?i. Se ridic? atunci întrebarea retoric? a postmodernismului: Este corect, legitim s? pretinzi c? unul dintre ei de?ine Adev?rul? De fapt nimeni nu poate de?ine Adev?rul.

Aceast? filozofie, acest concept al relativismului nu mai e de ignorat. Este un subiect tot mai prezent în c?mpul de lupt? al dezbaterilor, care invadeaz? culturile ?i min?ile oamenilor. Vom r?mânea surprin?i, dac? vom urm?ri sondajele, de num?rul oamenilor din ?ara noastr?, declarat? cre?tin?, care spun despre ei c? sunt atei. Cred c? suntem responsabil s? ne scoatem fundurile t?b?cite de scaunele bisericilor ?i s? fim în stare s? avem o apologie pentru Adev?r, o pledoarie pentru credin?a cre?tin?. Dar înainte s? vii împotriva unui lucru, trebuie s? îl cuno?ti, dar Doamne cât de ignoran?i mai suntem. Gânde?te la acest lucru. Mâine poate copiii t?i nu vor mai accepta s? le spui tu… cine este Adev?rul.

Scris de Darius Cornean

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s