Imposibil să te sinucizi pe Facebook


Internetul este ca o jungl?. Dac? nu cuno?ti foarte bine pericolele ?i felul în care te po?i proteja ri?ti în orice moment s? fii atacat ?i s? mori. Din exterior totul pare foarte frumos ?i tentant dar abia când p?trunzi în interior descoperi c? lucrurile stau cu totul altfel.
De aceasta ?i-au dat seama în ultimul timp tot mai mul?i utilizatori de Internet, mai precis, utilizatorii re?elelor sociale Twitter, Facebook, MySpace, ca s? le amintim doar pe cele mai cunoscute.

Ce sunt acestea?
Sunt loca?ii în care po?i scrie ?i împ?rt??i cu al?ii, prin mesaje scurte, tot felul de lucruri care te intereseaz?, po?i comunica cu prietenii, familia, cunoscu?ii sau necunoscu?ii din lumea întreag?, po?i posta poze ?i imagini. Po?i scrie tot ce-?i trece prin cap f?r? nici un fel de cenzur?, î?i po?i da cu p?rerea asupra oric?rui subiect, po?i face cuno?tin?? cu persoane din toate col?urile p?mântului, pe scurt, po?i comunica f?r? nici un fel de restric?ii impuse de cineva, în afara spa?iului limitat de caractere folosite la scris.
Utilizatorii acestor re?ele sociale se num?r? cu sutele de milioane, semn c? oamenii au fost atra?i spre acest fel de comunicare.
Nu pu?ine îns? sunt m?rturiile celor ce, dup? ce s-au implicat în utilizarea acestor re?ele sociale, au realizat faptul c?, nu numai c? nu le sunt de folos, ci chiar le sunt d?un?toare. Un fost utilizator scria: „Pe vremuri eram ?i eu ca tine. Mereu online, chatting, poking… Lucrurile p?reau s? fie OK, dar îmi sc?pa ceva. Îmi lipsea via?a mea real?, nu v?zusem când mi-au crescut copii, îmi lipsea so?ia mea, nu mai aveam timp pentru ei.”

De?i promisiunea acestor re?ele sociale este c?, folosindu-le, vei fi mai împlinit prin leg?turile noi pe care le vei avea, prin posibilitatea de a fi în contact permanent cu cei cu care ai ceva în comun, prin posibilitatea de a te exprima, etc, se constat? c? de fapt se produce o înstr?inare fa?? de tot ceea ce înseamn? via?a real?.
Problema mare a Internetului tocmai aceasta este: te smulge din lumea adev?rat? ?i te arunc? într-o lume fals?, care atrage la început dar în final se dovede?te a fi o mare deziluzie.

Aceasta a fost problema omului înc? de la început. Adev?rul era Dumnezeu ?i oamenii trebuiau s? comunice cu El, în condi?iile ?i termenii stabili?i de El. Comunicarea cu El era o nevoie real? pentru-c? Biblia spune c? omul a fost creat dup? chipul ?i asem?narea lui Dumnezeu ?i c?, la început, înainte de c?derea în p?cat, Dumnezeu cobora în gr?din? ?i vorbea cu Adam, aveau o rela?ie foarte apropiat?. Dup? c?derea în p?cat îns? ?i dup? izgonirea omului din Eden ?i de la fa?a lui Dumnezeu omul nu a mai avut posibilitatea s? stea de vorb? cu Dumnezeu. Dar nevoia de comunicare a r?mas. ?i omul a inventat religia, adic? un fel de a se închina ?i de a comunica cu Dumnezeu. Cain a fost primul ?i apoi au urmat al?ii. Dar era o lume fals? care a condus c?tre idolatrie, lume condamnat? de Dumnezeu. V?zând dorin?a omului c?zut de a comunica cu Dumnezeu, Creatorul a ini?iat un nou contact cu omul ?i i-a dat repere prin care aceast? comunicare s? se poat? realiza în termenii lui Dumnezeu ?i s? fie eficace. De-a lungul timpului îns? lupta s-a dus pe aceast? direc?ie a falsei ?i a adev?ratei comunic?ri. Prima aducea omului dezastru ?i nenorocire iar a doua aducea binecuvântare.
Idolatria este atât de tare condamnat? de Dumnezeu pentru-c? duce omul într-o direc?ie gre?it?, într-o lume fals?, care îl înstr?ineaz? pe om tot mai mult de Dumnezeu. În loc s?-i apropie, singurul fel în care omul poate fi binecuvântat, îi desparte tot mai tare.

De-a lungul timpului, pe lâng? falsa închinare ?i comunicare cu Dumnezeu, au ap?rut tot felul de mijloace prin care omul a fost blocat s? comunice cu Dumnezeu, cu cei din lumea real?. Ocultismul, alcoolul, drogurile, muzica, felul în care î?i petreci timpul liber (aici putem include sportul, televizorul, cinematograful, c?l?toriile, etc) ?i în ultimul timp Internetul, au f?cut ca aceast? comunicare cu Dumnezeu s? fie practic inexistent?. Satan a folosit nevoia de comunicare a omului ducând-o pe o direc?ie gre?it?. În?el?toria mare tocmai în aceasta const?: s?-l faci pe om s? cread? c? o nevoie real? poate fi împlinit? într-un mod gre?it.

A?a cum am spus mul?i dintre utilizatorii acestor re?ele sociale realizeaz? c? au gre?it ?i c? nevoia lor de comunicare, de a interac?iona, nu le-a fost satisf?cut?, dimpotriv?, au pierdut chiar ?i ceea ce aveau înainte de a intra în aceste re?ele. ?i-au pierdut familia adev?rat? ?i prietenii adev?ra?i în schimbul unor discu?ii interminabile, f?r? rost care le-au consumat tot timpul ?i via?a, în schimbul unor promisiuni care nu s-au împlinit niciodat?. ?i încep s? renun?e la profilurile pe care ?i le-au format ?i s? ias? din re?ea. În acea re?ea ei ?i-au format un profil, ?i-au luat o alt? identitate, diferit? de cea real?, un alt nume. Era o via?? paralel? de la care au a?teptat mai mult decât de la cea real?. Acum mul?i au realizat c? au fost în?ela?i ?i c? nu numai c? nu au primit ceea ce doreau dar chiar au pierdut ?i ceea ce au avut. De obicei primii ?i cei mai afecta?i cand cineva se hot?r??te s?-?i creeze un astfel de profil ?i s? interac?ioneze în spa?iul virtual sunt cei de lâng? el: so?ul sau so?ia ?i copii. Se poate ajunge la situa?ia aberant?, hilar? ?i ridicol? ca to?i din cas? s? aib? un profil în aceste re?ele ?i s? comunice intens, dar s? fie str?ini între ei, ?i tot mai str?ini de Dumnezeu, dar cine se mai gânde?te la Dumnezeu?

Continua pe Radio Unison

One thought on “Imposibil să te sinucizi pe Facebook

  1. […] Ce sunt acestea? Sunt locaţii în care poţi scrie şi împărtăşi cu alţii, prin mesaje scurte, tot felul de lucruri care te interesează, poţi comunica cu prietenii, familia, cunoscuţii sau necunoscuţii din lumea întreagă, poţi posta poze şi imagini. Poţi scrie tot ce-ţi trece prin cap fără nici un fel de cenzură, îţi poţi da cu părerea asupra oricărui subiect, poţi face cunoştinţă cu persoane din toate colţurile pământului, pe scurt, poţi comunica fără nici un fel de restricţii impuse de cineva, în afara spaţiului limitat de caractere folosite la scris. Utilizatorii acestor reţele sociale se numără cu sutele de milioane, semn că oamenii au fost atraşi spre acest fel de comunicare. citeste mai departe […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s