Relaţia Stat-Biserică în vremuri de criză


Fie c? se vrea a se recunoa?te sau nu, Biserica a p?truns în toate sectoarele vie?ii sociale. În aceea?i m?sur?, ?i puterea politic? s-a amestecat în toate chestiunile vie?ii sociale, chiar ?i ale Bisericii.

Demersul meu este acela de a marca amestecul Statului, prin mijloacele sale avute la dispozi?ie, în via?a Bisericii.
Desigur, nu am f?cut o prezentare exhaustiv? a elementelor care definesc rela?ia Statului cu Biserica în prezent ci am surprins doar unele aspecte ce pot constitui o baz? pentru un studiu mai am?nun?it care s? exprime mai clar modul în care Statul s-a str?duit s?-?i impun? punctul vedere în fa?a Bisericii.
În lumea contemporan?, rela?ia Stat-Biseric? îmbrac? forme diferite, în func?ie de tradi?iile specifice fiec?rei ??ri. Constitu?ia Statelor Unite ale Americii con?ine prevederi explicite care interzic Congresului elaborarea de legi menite fie a oficializa o religie, fie a declara prohibit? practicarea liber? a unei religii. Uniunea European? recunoa?te prevalen?a dreptului intern în chestiunea privitoare la interac?iunea statelor membre cu entit??ile religioase, atâta timp cât se respect? tratatele ?i conven?iile interna?ionale. Articolul I-52 al Tratatului constitu?ional al Uniunii Europene prevede c? aceasta respect? ?i nu prejudiciaz? statutul de care beneficiaz? bisericile ?i asocia?iile sau comunit??ile religioase în statele membre în virtutea dreptului na?ional. Pe lâng? prevederi constitu?ionale ce au în vedere libertatea religiei sau recunoa?terea în anumite ??ri, prin legea fundamental?, a unei biserici de stat (Malta), majoritatea ??rilor care apar?in Uniunii Europene practic? recunoa?terea prin legi speciale a denomina?iunilor religioase.

În România, principiul separ?rii bisericii de stat nu este reglementat din punct de vedere legal. Se cunoa?te inten?ia Uniunii Bisericilor Cre?tine Baptiste din România de a include acest principiu în statutul de func?ionare al cultului dar nu s-a primit aprobarea Ministerului Culturii ?i Cultelor care a catalogat principiul drept neconstitu?ional. In acest sens, Constitu?ia sus?ine autonomia cultelor religioase.

Continua aici…
Jurist NISTOR ION
Deva, Hunedoara, Romania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s