Cind liderii [baptisti] ne-au parasit


Uitându-m? în urm? îmi este greu s? descriu umbrele anului 2009, suferin?a adus? de dezastrul economic, pierderea slujbelor/serviciilor, sponsoriz?rilor ?i greut??ilor în care Biserica Domnului a ajuns. O reflec?ie m? face s? cred c? neascultarea ?i pu?ina noastra credin?? la care am ajuns ne-a adus suferin??, punându-ne într-o situa?ie mai pu?in pl?cut?, acum când încerc?m s? ne uit?m spre urm?torul an. În aceste momente îmi aduc aminte de cea ce Dumnezeu i-a spus lui Iov:
“Cine este cel ce Îmi întunec? planurile, prin cuvânt?ri f?r? pricepere?”
(Iov 38:2)

„Pân? aici s? vii, s? nu treci mai departe; aici s? ?i se opreasc? mândria valurilor tale?”
(Iov 38:11)

Unul din pericolele cele mai mari pe care am ajuns s? le tr?iesc este incertitudinea cunoa?terii voii lui Dumnezeu. Cunoasterea doar teoretica a Scripturilor nu ne ajut? prea mult în cunoa?terea ?i în?elegerea voii specifice a lui Dumnezeu, atâta timp cât prezen?a Duhului Sfânt este inexistent?. Pe câ?i înv??a?i nu am ajuns s?-i cunoa?tem, s? fim fermeca?i de cuvânt?rile lor, ?i totu?i s? fim perplec?i de alegerile ?i pu?ina chibzuin?? de care dau dovad?? Doctori în teologie f?r? chibzuin??, pastori care au ajuns s? abandoneze Adunarea sfin?ilor pentru interese personale.

Stind in rugaciune in fa?a Cuvântului lui Dumnezeu ajungem s? fim cerceta?i, Duhul Sfânt penetrând inima împietrit? a oric?rui muritor. În fa?a acestui Cuvânt ajung s? reflectez la cea ce am ajuns s? cunosc, ?i s? recunosc gre?elile fra?ilor mei, când vorbele altora au ajuns s? înlocuiasc? Cuvântul Dumnezeului nostru. Cea ce s-a decis la sedinta Consiliului [Uniunii Baptiste], de la Com?ne?ti, a ajuns s? aduc? o separare de opinii, de caracter doctrinar ?i istoric, in comunit??ile baptiste române. La sfâr?it de an, am ajuns for?a?i s? reflect?m asupra deciziei liderilor no?tri, unii dintre ei, ca vice-presedintele Paul Negrut, f?cându-ne cunoscut opiniile lor.

Cum s-a ajuns la aceast? decizie de la Comanesti?

Sunt multe specula?ii care are putea fi f?cute, îns? trebuie s? ne uit?m la adev?ra?ii du?mani pe care îi avem.
“C?ci noi n-avem de luptat împotriva c?rnii ?i sângelui, ci împotriva c?peteniilor, împotriva domniilor, împotriva st?pânitorilor întunericului acestui veac, împotriva r?ut??ilor care sunt în locurile cere?ti.” (Efeseni 6:12)

Ne este u?or s? ne uit?m la carne ?i s? învinuim neputin?a unor muritori care au ajuns s? decid? soarta Comunit??ii Baptiste din Romania. Problema nu este atit în decizia pe care au ajuns s? o ia ci în neputin?a noastr? de a r?mâne în ascultarea Cuvântului S?u. Drumul gre?it care ne-a dus la Com?ne?ti m? face s? reflectez la cel pu?in 5 lucruri care ne-au îndreptat pa?ii spre aceast? sta?iune [de neodihna], unde liderii no?tri s-au întâlnit s? trateze viitorul baptist.

1. Necredinta

Uitându-ne la istoria poporului lui Dumnezeu, deseori am putut observa nepocain?a poporului, ?i r?t?cirea lor. Timp de 40 de ani în pustie, mergând roat?, roata, datorit? necredin?ei, sute de mii de evrei înmormânta?i în pustie, totul datorit? ne-credin?ei. Ce-am f?cut din bisericile noastre de la revolu?ie pân? acum? Num?rul credincio?ilor a sc?zut în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am f?cut. Evangheliz?ri dup? evangheliz?ri, f?r? roade, oamenii nu numai c? nu se poc?iesc, îns? fr??ietatea nici nu mai vine la biseric? s? sus?in? efortul liderilor ei.

Am încercat de toate ca s? rectific?m situa?ia în care ne afl?m: conferin?e, programe speciale, s?pt?mâni de rug?ciune, toate parc? fara nici un succes. Fra?ii dau vina pe p?stori, p?storii dau vina pe fra?i, fiecare ar?tându-se cu degetul. Am ajuns s? repet?m istoria poporului Israel, a necredin?ei, cuvintele proorocului Isaia rezonând ?i pentru noi:

„Du-te ?i spune poporului acestuia: Într-una ve?i auzi ?i nu ve?i în?elege, într-una ve?i vedea, ?i nu ve?i pricepe!”

Împietre?te inima acestui popor, f?-l tare de urechi, ?i astup?-i ochii ca s? nu vad? cu ochii, s? n-aud? cu urechile, s? nu în?eleag? cu inima, s? nu se întoarc? la Mine, ?i s? nu fie t?m?duit.” (Isaia 6:9-10)

Am ajuns s? punem deoparte cuvântul Domnului în favoarea ideilor noastre. Un frate p?stor spunea odat?: „dac? planul acesta nu va merge, vom încerca altul pân? vom g?si solu?ia”.
Vi se pare un principiu Dumnezeiesc s? încerci pân? reu?e?ti, sau este spiritul uman de a nu se l?sa învins? Biserica lui Cristos, ?i subliniez faptul c? Biserica este a lui Cristos, nu tr?ie?te în umbra unui lider care nu ?tie ce s? fac?, încercând diferite programe pân? reu?e?te.

Multe din bisericile noastre tr?iesc doar din reputa?ia lor istoric? a?a cum ?i biserica din Efes ajunsese s? tr?iasc?. În acest context Domnul spune bisericii:

„Dar ce am împotriva ta, este c? ?i-ai p?r?sit dragostea dintâi. Adu-?i aminte de unde ai c?zut; poc?ie?te-te, ?i întoarce-te la faptele tale dintâi. Astfel, voi veni la tine, ?i-?i voi lua sfe?nicul din locul lui, dac? nu te poc?ie?ti.” (Apocalipsa 2:4-5)

Este Cuvântul lui Dumnezeu o realitate pentru noi? Este Cuvântul lui Dumnezeu viu ?i lucr?tor, valabil ?i zilelor noastre? Uita?i-v? la biserica voastr? ?i l?sa?i ca Duhul Domnului s? v? cerceteze inimile ca s? pute?i recunoa?te stadiul în care v? afla?i. Poc?in?a vine în urma unei treziri în care Duhul Domnului deschide ochi poc?in?ei, ajungându-se la realizarea nevredniciei fa?? de El. Oare starea în care ne afl?m în zilele acestea, nu ar trebui s? ne deschid? ochii la poc?in??? Când chiar ?i unii din liderii no?tri au ajuns s? dea semnale de alarm? la directiunea baptist?, care este reac?ia noastr??
Vom merge înainte a?a cum au f?cut evrei dup? prooroci “p?cii” [care nu vor sa supere pe nimeni cu Adevarul crud]? Ce spunea Domnul poporului Israel prin gura profetului Ieremia?

“A?a vorbe?te Domnul o?tirilor: “N-asculta?i cuvintele prorocilor care v? prorocesc! Ei v? leag?n? în închipuiri zadarnice; spun vedenii ie?ite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului.
Ei spun celor ce M? nesocotesc: “Domnul a zis: “Ve?i avea pace;” ?i zic tuturor celor ce tr?iesc dup? aplec?rile inimii lor: “Nu vi se va întâmpla nici un r?u.” (Ieremia 23:16-17)

Poc?in?a este singura cale care ne va scoate din impasul “Com?ne?ti”. Atâta timp cât vom continua s? fim orbi?i de mesajele p?cii/a linistii false, inimile noastre vor r?t?ci împreun? cu acei lideri care au decis s? fac? pasul compromisului [cu statul], punând mâna providen?ial? deoparte, în favoarea ajutorului statal, pentru c? “to?i fac a?a ?i noi ar trebui s? urm?m exemplu denomina?iilor/cultelor mai mari care profit? în urma acestui mare favor de ajutor din partea statului” – du?manul bisericii de-a lungul secolelor.

Poc?i?i-v? dragii mei ca Domnul s?-?i întoarc? fa?a spre noi. Nu a?tepta?i ca al?ii s? se poc?iasc? mai întâi, ci tu ?i eu trebuie s? ne întoarcem la Domnul ast?zi, nu mâine, nu poimâine. POC?IN?A ESTE CALEA.

2. Abandonarea Adun?rii sfin?ilor

Mul?i au abandonat bisericile din diferite motive. Unii scârbi?i de cea ce se întâmpl? în biseric? au decis s? plece. La mul?i nu le place scandalul, a?a c? au preferat s? plece. Datorit? neîn?elegerilor, oamenii au plecat formând alte bisericu?e care au ajuns s? r?mân? baptiste, îns? nerecunoscute de conducerea cultului. Un caz clasic, pe care îl pot da din America, este cazul Floridei, unde într-un ora? mai mare, dintr-o singur? biseric? baptist? româneasc? au luat na?tere „aproape” 5 bisericu?e.

În România spiritul scandalului a spart multe biserici, bisericu?ele ap?rând ca ciupercile dup? ploaie. Aceste bisericu?e ?i-au g?sit p?stori, îns? nu ?i-au g?sit ?i sponsoriz?rile necesare existen?ei. Cl?dirile pe care ?i le-au construit nu pot fi men?inute si intretinute, zeciuiala fr??iet??ii nu este îndeajuns pentru plata p?storilor ?i între?inerea cl?dirilor, astfel c? s-a ajuns la idei str?ine Cuvântului, în dorin?a existen?ei ?i continu?ri “realiz?rii” f?cute. Indiferent de unde vin banii, noi accept?m orice, “pentru continuarea lucr?rii Sale”, este lozinca.

Strâmtora?i economic, la început fra?ii no?tri ?i-au trimis p?storii în Occident dup? fonduri. În ani 90’ turul Americii era la mod?, unii p?stori, chiar mai necunoscu?i, ajungând s? strâng? chiar ?i peste 14.000 USD la un turneu. Unii dintre ei au fost cinsti?i ducind acas? rodul turului, ajutând astfel Biserica Domnului. Al?ii ?i-au p?strat ceva din venit/donatii pentru efortul pe care l-au f?cut, vile ?i ma?ini ap?rând în fa?a caselor acestor p?stori.
Un fapt comic mi-a exemplificat starea material? a unui pastor baptist.
Într-un sat a fost invitat la evanghelizare un p?stor mai mare care a venit cu ma?ina sa luxoas?. Dup? el era ?i p?storul de la sat cu Dacia Logan pr?p?dit?, veche, portbagajul legat cu sârm?. Când au ajuns la biseric?, p?storul mai mare îi spune celuilalt: „B?, ?tefane…..noi p?storii nu mai mergem cu ma?ini pr?p?dite c? ne facem de râs….ia vezi s? faci ceva ?i s? te v?d ?i pe tine cu o ma?in? mai bun?, c?-i faci pe bapti?ti de râs…”
Asa ca fratele p?stor, dup? câteva s?pt?mâni, începe s? spun? fra?ilor din bisericile de la sate, unde p?storea, c? pastorul mai mare i-a spus s?-?i fac? rost de o ma?in? mai bun?, c? face baptismul de râs, ?i fra?ii ar trebui s?-l ajute s? cumpere aceast? ma?in?.

Este comic? întâmplarea dar adev?rat?, un fapt real cunoscut din ?ar?.

Turul Americii a mers pentru câ?iva ani, pân? ?i-a dat seama Fr??ietatea Român? din America c? banii nu ajung unde trebuia s? ajung?. Din turul pastoral al bisericilor Române?ti s-a trecut la turul pastoral a bisericilor Americane. ?i aici s-a ajuns la ni?te sponsoriz?ri care ?i ele, ulterior, au murit.
Fra?ii, ajun?i ?i ei la impas economic, au invadat Europa pentru servicii/joburi. Fonduri au mai continuat astfel sa vin? din Spania, Grecia, Italia ?i restul ??rilor pe unde românii au ajuns. ?i, încet, lucru a mers pân? ace?ti români s-au decis s? emigreze cu familiile lor, astfel c? mul?i din bisericile baptiste ale României ?i-au g?sit o permanen?? în ??rile care le-au dat de lucru. Bani ?i sus?inerea bisericii pierzând ?i pe ace?ti sus?in?tori financiari.

În s?r?cie, f?r? membri, f?r? bani, bisericile din Romania au ajuns la impasuri economice serioase, pu?i în situa?ia de a închide por?ile bisericu?elor pe care le-au construit. Ajun?i la acest impas, ajutorul statal devine, pentru unii, o “binecuvântare”, salvarea bisericu?elor pe care ei însu?i cu sudoarea frun?ii lor le-au construit. Totul începând de la abandonarea bisericii „mame”, în dorin?a de-a sluji în pace, f?r? certuri ?i adversari. La ora actual? România este plin? de bisericile baptiste construite din dorin?e personale, f?r? ajutorul Domnului. De fapt, dup? era comunist?, avem mai multe biserici decât am avut înainte, dar cu mai pu?ini membri. Dac? se face un calcul matematic, cu u?urin?? se poate observa imposibilitatea men?inerii bisericilor cu un num?r a?a de redus de membri.

Abandona?i de Cristos, Capul bisericii Sale, am ajuns u?or la impasul economic în care nu numai bapti?tii se afl? dar întreaga lume. Ajungând s? fim defavoriza?i ?i de situa?ia economic? la care anul 2009 ne-a adus, am ajuns s? c?ut?m refugiu la por?ile [lumesti] care ni s-au deschis. Fra?i f?r? serviciuri/joburi, tineret în c?utare de lucru, p?stori f?r? plat?, au creat o situa?ie de disperare care ne-a adus într-o situa?ie de acceptare [fatalista] a oric?rei solu?ii. În acest context “decizia Com?ne?ti” devine solu?ia bisericilor care ?i-au epuizat sursele economice, sau a bisericilor care se v?d la un pas de epuizare economic?.

Abandonarea bisericilor unde am cunoscut pe Cristos, lipsa c?l?uzirii Duhului Sfânt, au f?cut ca oferta statului s? fie unica surs? plauzibil? a trecerii din impasul economic în care aceste biserici se afl?.
F?r? Cristos, de unii singuri, în confortul unei sta?iuni am ajuns s? alegem viitorul baptist!

3. Abandonarea doctrinelor

În scrisoarea deschis? a fratelui Paul Negru? ni se trage aten?ia asupra p?r?sirii doctrinelor baptiste:

„Din punct de vedere doctrinar, hotararea Consiliului Uniunii incalca unul dintre principiile fundamentale ale credintei baptiste – separatia Bisericii de Stat – si introduce o invatatura si practica periculoasa care transforma Biserica intr-o anexa a Statului dupa modelul fuzionarii Bisericii cu Statul in vremea Imparatului Constantin cel Mare, model cunoscut in istorie sub denumirea de „cezaro-papism.”
(http://negrutpaul.wordpress.com/2009/12/30/scrisoare-deschisa-catre-bisericile-crestine-baptiste-din-romania/ )

Datorit? lipsei de cunoastere a doctrinelor baptiste, mul?i nu se v?d vinova?i de aceast? acuzare. Dinpotriv?, la o argumentare intelectual?, oportunista, primirea de fonduri din partea statului pare s? fie o solu?ie plauzibil?. Care doctrine am ajuns s? le p?r?sim, este întrebarea care mul?i ar putea s? o ridice. F?r? s? intru într-un studiu am?nun?it a? putea men?iona cel pu?in 4 doctrine:

A) abandonarea credin?ei în autoritatea Capului Bisericii Isus Cristos.
Dac? tr?im prin credin??, de ce faptele noastre denot? o încredin?are în ajutorul statal? Este Cristos Capul Bisericii ?i toate problemele bisericii Sale devin problemele Sale? Ne-am f?cut noi avoca?ii bisericii Sale încercând s? salv?m reputa?ia Capului. Dac? El este mai mult decât Capul Bisericii, Creatorul tuturor lucrurilor, Cel care de?ine toate bog??iile cerului ?i p?mântului, oare trebuie s? intervin? guvernul s?-i salveze Biserica?

B) Separarea de stat ?i Biseric? este clar? în înv???tura Domnului Isus Cristos când spune: „Da?i Cezarului ce este al Cezarului si lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” O înv???tur? clar? a Domnului nostru Isus Cristos reconfirmat? chiar ?i de M?rturisirea de Credin?? a Cultului Cre?tin Baptist.

C) Abandonarea doctrinelor ?i principiilor baptiste, care în istoria ei nu a acceptat niciodat? interven?ia guvernamental? în rezolvarea crizelor economice. Str?bunii no?tri, dac? ar putea vorbi, ne-ar aduce aminte de zilele grele ale istoriei când prigoana era povara lor, ci nu s?r?cia.

D) Abandonarea doctrinelor baptiste referitor la Biseric?.
Biserica lui Cristos este reprezentan?a uniunii robilor lui Cristos, ci nu a unei cl?diri. Cl?direa ajunge s? fie povara robilor lui Cristos datorit? investi?iei pe care am f?cut-o ?i pe care nu o putem sus?ine. În istoria baptist? noi nu am avut niciodat? preocupa?ia material?, ?tiind c? totul este a lui Dumnezeu, ?i venirea Sa preocupând min?ile noastre mai mult decât men?inerea ?i repara?ia unei cl?diri pe care am construit-o.

Înv???turile baptiste au fost abandonate la Com?ne?ti. Cea ce am ?tiut, cea ce ne-a fost l?sat, bog??ia înv???turilor ?i principiilor baptiste au fost abandonate la altarul statului, întinzând mina Cezarului, s? ne dea ce ne-ar apar?ine dup? calculele noastre. Dac? totul apar?ine Domnului, de ce întindem mina du?manului Cristosului crucificat de reprezentan?a guvernamental? a Cezarului?

4. Furtul visteriei Casei Sale

Natura uman? ne face ho?i. Situa?ia economic? a bisericilor ?i în mod deosebit a lipsei de salarii a p?storilor se datoreaz? ho?iei noastre. Iat? ce spune Domnul prin proorocul Maleahi:

„Se cade s? în?ele un om pe Dumnezeu, cum M? în?ela?i voi?” Dar voi întreba?i: “Cu ce Te-am în?elat?” Cu zeciuielile ?i darurile de mâncare.
Sunte?i blestema?i, cât? vreme c?uta?i s? M? în?ela?i, tot poporul în întregime!
Aduce?i îns? la casa vistieriei toate zeciuielile, ca s? fie hran? în Casa Mea; pune?i-M? astfel la încercare, zice Domnul o?tirilor, ?i ve?i vedea dac? nu v? voi deschide z?gazurile cerurilor, ?i dac? nu voi turna peste voi bel?ug de binecuvântare.
(Maleahi 3:8-10)

Vizita in ?ar? pe care am f?cut-o în var? mi-a revelat acest adev?r, începând cu familia mea. O rudenie mi-a f?cut observa?ia c? ea nu a fost înv??at? s? dea zeciuial? niciodat? de p?rin?ii ei sau în predic?, la biseric?. Am ajuns s? cunosc familii carora li s-a p?rut o povar? extrem de grea s? dea zeciuiala la biseric?. Bisericile sunt lipse?te de înv???tura zeciuielii, ?i ho?iile liderilor ei îi blocheaz? pe mul?i s? contempleze datul zeciuieli pe mâna unor ho?i.

Într-un calcul matematic, zece familii ar trebui s? fie în stare s? sus?in? un p?stor, fiecare dându-?i zeciuiala. În America numai 4% î?i dau zeciuiala, ?i Dumnezeu a ajuns s? fac? minuni cu aceste fonduri, chiar ?i România bucurându-se de bun?voin?a credincio?ilor Americii. Nu pot enumera cazurile în care familiile au refuzat s? dea zeciuiala datorit? neîncrederii în [integritatea] liderilor lor. P?stori cu vile ?i ma?ini mai bune ca a enoria?ilor, cer?ind s? li se dea mai mult.

Furtul visteriei Domnului ne-a adus la Com?ne?ti ca s? accept?m banii statului, s? ne salveze proiectele ?i bisericile pe care ni le-am construit singuri, f?r? Dumnezeu.

5. Angajarea p?storilor „cu plat?”

O mare gre?eal? am s?vâr?it-o imediat dup? revolu?ie, când am crezut c? libertatea acumulat? necesit? o evanghelizare imediat? si hei-rupista a maselor, ca ?i cum venirea Domnului era eminent?, având la dispozi?ie numai câteva luni ?i sfâr?itul ar fi avut loc imediat. Dup? revolu?ie, o serie de fra?i au invadat seminarele ?i institutele teologice deschise, în dorin?a de a misiona. Aceast? dorin?? a fost privit? cu bucurie de biserici, fiind con?tien?i de lipsa pastoral? si de misionari de care România ducea lips?.

Dorin?a de a educa câ?i mai mul?i lucr?tori si misionari ne-a f?cut s? u?ur?m metoda intr?rii în aceste institute, ajungând s? promov?m oameni f?r? chemare, persoane care r?m?seser? f?r? servici s-au gândit c? pot pastora, fondurile de plat? pastoral? în multe regiuni fiind sus?inute din afara Romaniei.
Dup? 20 de ani ne-am trezit cu o p?tur? pastoral? si de misiune care au ajuns s? ne distrug? bisericile, ei ajungand acum s? fie cei care schimba continuitatea doctrinelor baptiste sacre. În planul original, ace?ti p?stori trebuiau s? fie ni?te soli a lui Dumnezeu a?a cum ne este scris pe paginile Scripturi:

„C?ci buzele preotului trebuie s? p?zeasc? ?tiin?a, ?i din gura lui se a?teapt? înv???tur?, pentru c? el este un sol al Domnului o?tirilor.”
(Maleahi 2:7)

Ace?ti soli au devenit insa ni?te reprezentan?i a intereselor personale, c?l?torind prin ?ar? mie fiindu-mi fric? cine m? va contacta pentru un suport financiar, care pastor îmi va cere bani ?. Ace?ti pastori f?r? chemare ajung s? fie reprezentan?a veche a preo?ilor Israelului de care Dumnezeu vorbe?te astfel:

„Eu n-am trimis pe prorocii ace?tia, ?i totu?i ei au alergat; nu le-am vorbit, ?i totu?i au prorocit.” (Ieremia 32:21)

Am vrut s? fie bine, s? ajut?m lucrarea, am încurajat pe câ?i mai mul?i la slujire, uitând c? chemarea vine din partea Domnului, si nu din încuraj?rile noastre. Cristos ne-a avertizat despre p?storii cu plat? care vor abandona biserica când lupii vin s? fure oile. Ace?ti p?stori au decis s? abandoneze practicile si doctinele evanghelice baptiste, pentru salvarea clubului social baptist. Com?ne?ti este rezultatul p?storilor cu plat? de care Cristos ne avertiza.

Concluzii

Cea ce s-a întâmplat la Com?ne?ti este rezultatul culmin?rii/acutizarii unei situa?ii precare, început? cu câ?iva ani în urm?, când divergen?ele doctrinare ?i ideologice au început s?-?i spun? cuvântul. Pe când ideea bi-voca?ional? – a autosustinerii pastorilor printr-o profesie seculara – a fost introdus? de mult în ?ar?, tot mai mul?i pastori refuz? ideea. Exemplul Paulin, de autosustinere, prin care p?storul nu depinde financiar de banii luati din adunarea sfin?ilor. Am participat la o serie de discu?ii pastorale ?i laice pe aceast? tema, majoritatea refuzând ideea ca p?storul trebuie s? fie un angajat statal sau privat, ei spunind ca: “este imposibil s? împar?i responsabilitatea pastoral? cu alte activit??i.

P?storii refuz? s?-?i caute de lucru, bisericile refuz? s? pl?teasc?, în mare parte din cauza unei lipse financiare, Com?ne?ti devenind o solu?ie acceptabil? ?i logic?, pentru unii. Liderii no?tri ne-au abandonat în favoarea unei solu?ii logice,firesti, abandonând pe Cristos în favoarea ap?r?rii intereselor biserice?ti/clericale. Vina nu este numai a acestor p?stori, cu toate c? ei vor da r?spuns în fa?a Domnului, vina este si a noastr?, care am abandonat pe Cristos, iar acum când suntem în vremuri de încercare, am apelat la ajutorul statului, împotriva oric?rei doctrine biblice sanatoase ?i înv???turii pe care înainta?ii no?tri le-au l?sat s? le putem continua.

Baptismul român este tot mai aproape de o rupere. Americanii s-au rupt in 23 de denomina?ii baptiste. Englezii au fost divizati în dou? partide de la începutul lor istoric. Noi nu ?tim unde vom ajunge, îns? atâta timp cât noi nu ne întoarcem la c?ile str?bunilor no?tri, la aplicarea Evangheliei a?a cum a fost l?sat? de Cristos, atâta timp cât Cristos este l?sat la u?a bisericii s? bat?, bisericile baptiste române?ti se vor pierde în amor?eala lumii de care suntem înconjura?i.

Liderii ne-au abandonat, tu cu cine r?mâi?

Coram Deo! Shalom!

Caius Obeada – email: apologetica@voxdeibaptist.org
Sidney, New York State/ U.S.A.

5 thoughts on “Cind liderii [baptisti] ne-au parasit

 1. Sunt „verisor“ cu Caius si prieten bun pe deasupra. Ajutorul si rugaciunile lui mi-au luminat noptile incercarilor grele.
  Articolul lui scoate probail la suprafata multe elemente reale si dureroase ale lucrarii (nu numai din bisericile baptiste). Totusi, draga Caius, cred ca orice generalizare isi are dezavantajele ei … Nu TOTI liderii au aceeasi pozitie fata de hotararile luate in Cultul baptist si nici aceeasi situatie materiala (sau spirituala). Nu cred ca Isus Christos vrea sa lase biseriile fara lideri si ca fiecare trebuie, iesind de sub autoritatea liderilor, sa faca dupa cum il taie capul.

  Nu cred nici ca biserica este intr-o teribila criza si nu cred nici ca biserica este bine, merci. Cred ca ea este, si astazi, cum a fost intotdeauna: un proiect divin in desfasurare, incomplet deci, dar cu semne foarte promitatoare pentru vesnicie.
  In privinta liderilor, se spune ca Dumnezeu da fiecarui grup liderul pe care-l merita. Nu sunt adeptul acestui slogan. Cred ca Liderul cel mare este Dumnezeu si ca El lucreaza mereu prin lideri locali nedesavarsiti, realizand intotdeauna „mult peste asteptarile noastre“! (Efes. 3:20-21). Bajbaielile sunt temporare, biruinta este eterna si deja asigurata.

  Nu cunosc situatia din Romania, dar am auzit ca decizia UNORA din liderii de acolo trebuie apreciata si inteleasa numai in contextul general al societatii romane si europene si al procedurilor celorlalte biserici neoprotestante. Daca si celelalte culte evanghelice i-au ajutor de la Stat? Schimba asta cu ceva aprecierile noastre despre biserica baptista romana? Daca si toate celelalte biserici baptiste europene au anumite aranjamente cu statele respective? Am putea pretinde romanilor sa respecte doar o legislatie … americana?

  Cred ca Romania cauta sa-si defineasca o procedura de Stat in care relatiile cu bisericile sa fie ne-conflictuale. Dupa experimentul comunist, aceasta realitate trebuie apreciata si salutata cu recunostinta.

  In USA, bisericile baptiste se bucura de o atitudine foarte favorizanta din partea Statului, cel putin din punct de vedere financiar. Inlesnirile de taxe sunt exceptionale. Institutiile de confesionale de invatamant sunt mai toate favorizate financiar (dupa cate stiu, numai Bob Jones a avut ceva necazuri in aceasta problema). Oare numai in America trebuie sa existe o asemenea buna relatie cu Statul?

  S-ar putea ca baptistii din Romania sa mai aiba de discutat mult intre ei si cu Statul roman pana la gasirea celor mai bune metode de coexistenta, iar problemele actuale sa fie numai o etapa necesara in procesul acestor acomodari reciproce. Nu trebuie insa ca ei (sau noi) sa dicute aceasta intr-o atmosfera tensionata sau … apocaliptica. Le doresc fratilor mei multa intelepciune, mult har si multa bunavointa in discutiile necesare care vor urma. CineL slujeste pe Dumnezeu nu poate fi decat optimist!

 2. Cum putem schimba situatia stiind ca tot acei lacomi de avere ne conduc,in adunari de peste 500 de membri?
  Ne rugam dar ei se apara cu predici programate de dragoste,ei predicau ca tolernta nu este de la Dumnezeu si acum cand se descopara masiviile lor fac apel la dragoste.Nu au curajul nici sa se pocaiasca nici sa spuna adevarul sunt fara rusine!

 3. in romania in situatia in care se afla biserica ne trebuie un singur lucru POCAINTA DAR NU MA RAFER LA CEI DIN LUME pocainta trebue sa inceapa cu POCAITII .

 4. Ca pocainta ar trebui sa inceapa cu pocaitii este deja o problema veche.
  Nu cu mult timp in urma il sunam la telefon pe stimatul Otniel Bunaciu sa ii relatez o problema reala si foarte veche din biserica baptista nr 1 din Iasi al carui pastor e Florin Vasiliu si secretarul ei Titi Frunza.Ca acesti doi oameni nu mai au nimic in comun cu pocainta reala ci doar cu avantajele lor materiale e deja o situatie foarte veche.Daca pentru acesti doi oameni consiliere spirituala a unui membru inseamna a-l intreba cum se autosatisface sexual si alte murdarii de acest gen sa nu ne mire deoarece asta e adevarata fata a majoritatii din cei care conduc cultul baptist si care au ca singur scop alergarea dupa avantaje.Cand am discutat cu Otniel Bunaciu cum un astfel de om ca Florin Vasiliu a luat o diploma in teologie si masterat iar curand vrea sa ia si doctoratul mi-a raspuns ca notele conteaza si nu altceva.La capitolul gramatica acest Florin Vasiliu este de plans dar cui ii pasa.Interesant ca acest pastor care acuza pe altii asa de usor de adulter el nici macar nu stie concret ce inseamna acest lucru.
  Realitatea e ca sunt niste oameni fara Dumnezeu sprijiniti de altii cu functii care au ca scop doar avantejele lor directe.
  Vorbesc foarte frumos dar faptele vin sa arate ca nu e nimic decat vorba de ei.Ca umbla sa faca prozelitist fiind de-a dreptul suparatori nu e ceva nou.
  Pentru cine are timp sa ii cunoasca va constata ca sunt aliatii cei mai buni ai Satanei.Cand sunt deranjati de o persoana atunci incep sa improaste cu noroi si ii declara nebuni pe toti acei care au curajul sa le spuna ceva in fata.Dar daca ar fi sa fie confruntati public asupra a ceea ce fac in realitate atunci s-ar da pe fata adevarata lucrare a lor.
  Acesti oameni sunt o rusine si ar trebui sa se mediatizeze mai mult despre ei pentru a nu intra in cursa lor oameni care chiar il cauta sincer pe Dumnezeu.

 5. Citind ceea ce Domnul a pus pe inima unor frati sa impartaseasca din durerea lor m-am bucurat ca nu toti stau in nepasare fata de situatia reala a bisericilor din Romania.
  In ceea ce ma priveste nu pot sa vorbesc decat de ceea ce stiu concret ,iar biserica baptista din Iasi a decazut din ceea ce a fost odata.Cand vobesc de vremurile de odinioara cu siguranta ca cei mai in varsta isi amintesc de familia Marcu , iar numele de Marcu Nichifor inca este in amintirea acelora care iubesc si cauta sincer pe Domnul.
  Din pacate goana dupa bunastare materiala a pus stapanire pe cei ce conduc biserica baptista nr 1, Buna Vestire din Iasi pastorita de Florin Vasiliu ajutat in lucrare de Titi Frunza.
  Am constatat cu durere ca cei din conducerea cultului baptist nu fac nimic decat sa isi vada de interesele lor personale si nu iau atitudine chiar daca sunt fapte concrete de incalcare a invataturilor Scripturii.
  Cei credinciosi din America , Marea Britanie au facut eforturi de a ajuta material dar nu au gandit ca aceasta ar distruge si mai mult lucrarea Domnului.
  Daca Florin Vasiliu a primit in dar o masina straina noua si scumpa a fost pentru a fi un sprijin in lucrare.Dar realitatea vine sa demonstreze ca aproape in fiecare dumninica intarzie la biserica in timp ce familia vine si mai tarziu dand dovada clara de o lipsa de respect fata de cei care sunt constiinciosi.Sigur ca acea masina este folosita cu succes in activitatile personale .Exemple sunt prea multe dar nesimtirea este sustinuta de nepasarea celor care conduc cultul baptist.
  Mai nou la momentul acesta se roaga sa primeasca noi sponsorizari materiale care nu vor face decat sa distruga cat mai mult lucrarea Domnului.
  O biserica care exista doar prin finantari de afara reprezinta un semn mare de intrebare asupra lucrarii reale care o face.
  Sau inmultit misionarii platiti si unii au gasit ca in vremurile acestea este cea mai buna solutie pentru o viata de huzur.
  Sigur ca de cand cu misionarismul acesta au beneficiat multi de excursii in tari straine fiind insotiti de cele mai multe ori si de alti membri din familie.Nesimtirea si nepasarea unora a ajuns asa de mare incat nimeni nu mai reactioneaza cu nimic.Daca in ajunul sarbatorii nasterii Mantuitorului s-a spus ca nasterea Domnului Isus a fost un paradox asta arata unde a ajuns gradul de orbire a unora .Daca pastorul bisericii Florin Vasiliu nu a avut nimic de spus in aceasta privinta arata o situatie generala si existenta in acest moment.Poate pentru Florin Vasiliu si altii ca el, nasterea Domnului Isus a fost un paradox dar nu si pentru cei cu adevarat credinciosi.Mai ramane ca acest om sa ia si doctoratul in teologie ca sa se arate cum poate Satana sa isi bata joc de o biserica baptista .Realitatea e mult mai grava dar grav e faptul ca exista o nepasare totala fata de situatia reala existenta. Se pare ca singurul lucru important e sa scoatem cat mai multe avantaje materiale pentru o viata frumoasa.Daca fratii din America, in mod deosebit ,vor sa faca un bine ar trebui sa inceteze in a finanta cu bani aceste unelte ale Satanei care nu cauta decat bunastarea lor materiala.
  Faptul ca a existat odata cineva ca fratele Marcu Nichifor, ba mai mult a fost si pastorul acestei biserici de pe strada sararie nr 32 , nu ajuta la mantuirea actuala a celor care la momentul acesta sunt membri si care au si convingerea oarba ca ei sunt copii Domnului.
  Daca cred unii ca asa arata copiii Domnului ce ar mai fi de spus.
  Ma intristez cand vad aceste lucruri dar ma bucur ca nu toti sunt atinsi de boala orbirii spirituale.Domnul sa binecuvanteze pe adevaratii slujitori ai Domnului.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s