Boc pupă poala Patriarhului


Ioana Lupea: „La doi ani de la întronizare, Patriarhul Daniel are la sfintele sale picioare to?i deciden?ii din stat care pot sluji misiunii de a spori averea BOR”.

Vrerea Patriarhului Daniel este porunc? pentru premierul Emil Boc, de?i Legea unic? a salariz?rii le-a stabilit amândurora remunera?ii egale. Pentru c? Înalt Prea Sfin?ia Sa nu dore?te ca un venetic s?-?i vâre nasul în finan??rile pe care le prime?te BOR de la bugetul de stat, un mister politico-religios despre care Dan Brown ar putea s? scrie urm?torul bestseller ecranizabil, Departamentul pentru Culte va fi extras din portofoliul lui Kelemen Hunor ?i subordonat direct subordonatului Patriarhului Daniel, Emil Boc.

?i pentru ca Patriarhul s? fie pe deplin mul?umit ?i s? nu afuriseasc? mandatul PDL ?i pe-al pre?edintelui Traian B?sescu, binecuvântat ortodox în fa?a parlamentului multiconfesional, în fruntea Departamentului pentru Culte, Emil Boc îl va renumi ?ef pe Adrian Lemeni, protejatul ÎPS.

Tân?rul teolog a fost obligat s? demisioneze în 2007, din aceea?i func?ie, dup? ce Liga Pro Europa a descoperit c? un manual de religie ortodox? pe care acesta l-a coordonat con?inea un atac virulent la adresa celorlalte culte religioase acuzate c?-i divizeaz? pe cre?tini prin prozelitism, „o metod? nedemn?, inacceptabil? din punct de vedere social ?i moral”.

Cu asemenea concep?ii despre libertatea ?i toleran?a religioas? nu este de mirare c? Patriarhul a intervenit pe lâng? fostul premier T?riceanu s?-l miluiasc? pe secretarul de stat demisionar cu postul de consilier personal ?i pe lâng? actualul prim-ministru s?-l numeasc? ?ef la Culte. E uimitor îns? c? un premier al unui stat neutru religios, fie el ?i Emil Boc, a acceptat s? împlineasc? dorin?a Patriarhului f?r? a se consulta m?car cu ?efii celorlalte culte oficiale, îndrept??ite la un punct de vedere.

La doi ani de la întronizare, Patriarhul Daniel are la sfintele sale picioare to?i deciden?ii din stat: un pre?edinte care a p?c?tuit prin porturi la muzee ?i biblioteci, un premier mult prea cuvios pentru standardele laice, doi demnitari de încredere în cabinetul PDL-UDMR în persoanele lui Adrian Lemeni ?i Theodor Baconschi, coautori la Legea cultelor, un lider socialdemocrat care l-a declarat modelul s?u ?i un pre?edinte de partid liberal care promitea un parteneriat cu ÎPS pentru regenerarea moral? a societ??ii.

La ce folose?te aceast? colec?ie de politicieni gata s? fac? oricând, orice, pentru Patriarh? Treaba Patriarhului este averea BOR, sunt zidurile de biserici ridicate sau rechizi?ionate de la alte culte, nu pentru a-l pream?ri pe Dumnezeu sau ajuta pe credincio?i, ci pentru a-?i marca teritoriul în fa?a celorlalte confesiuni.

Misiunea asumat? de Patriarhul Daniel nu este vreuna social? din moment ce marea oper? caritabil? a BOR reprezint? cam un procent din sutele de milioane de euro pe care le prime?te de la stat. ÎPS urm?re?te s? blocheze prin lege accesul Bisericii Greco-Catolice la Justi?ie, în condi?iile în care propriet??ile confiscate acesteia de comuni?ti ?i date în folosin?? BOR îi sunt retrocedate de c?tre instan?e.

Patriarhia Român? îi acuza, într-un comunicat de pres? din septembrie, pe judec?tori c? dau sentin?e p?rtinitoare pentru c? sunt greco-catolici ?i î?i propunea s? sensibilizeze autorit??ile statului pentru ca disputele patrimoniale s? fie tran?ate prin lege ?i nu în justi?ie.

Cu Emil Boc în fruntea guvernului, în condi?iile în care prietenii lui din PDL – parlamentarii Daniel Buda ?i Ioan Oltean – au mai propus în 2007 un proiect ce stabilea retrocedare în func?ie de num?rul de credincio?i, misiunea Patriarhului este ca ?i îndeplinit?. Este suficient doar s? fac? un semn ?i Biserica Greco-Catolic? ar putea r?mâne f?r? multe din l?ca?urile de cult care i-au fost confiscate de comuni?ti.

Scris de Ioana Lupea, EVZ.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s