Naşterea lui Isus


Gerard_van_Honthorst_001Ast?zi este o minunat? s?rb?toare – Cr?ciunul. Fiind într-o ?ar? cre?tin? iubim foarte mult s? serb?m mai ales cînd este vorba de o s?rb?toare care presupune multe a?tept?ri ?i mult? preg?tire. Oamenii a?teapt? mult timp ca s? serbeze aceast? s?rb?toare, ?i în sfîr?it iat? c? ea a sosit. La sigur to?i ?tiu despre faptul c? aceast? s?rb?toare semnific? na?terea Domnului nostru Isus Hristos. To?i au v?zut de nespuse ori filmul despre via?a lui Isus, a?a c? cunosc bine. Un singur lucru este r?u c? chiar ?tiind despre Isus, oamenii s?rb?toresc doar s?rb?toarea ?i nicidecum na?terea lui Isus.

Isus Hristos nu a venit în lume doar ca s? ne dea un motiv de serbare, ci ca s? ne dea mîntuirea. Aproximativ cu 760 ani înainte de na?terea lui Isus, proorocul Isaia a proorocit urm?toarele: „C?ci un Copil ni s’a n?scut, un Fiu ni s’a dat, ?i domnia va fi pe um?rul Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, P?rintele veciniciilor, Domn al p?cii. El va face ca domnia Lui s? creasc?, ?i o pace f?r? sfîr?it va da scaunului de domnie al lui David ?i împ?r??iei lui, o va înt?ri ?i o va sprijini prin judecat? ?i neprih?nire, de acum ?i’n veci de veci: iat? ce va face rîvna Domnului o?tirilor”. Isaia 9:6-7

Acest copil care ne-a fost dat a venit s? aduc? o pace f?r? sfîr?it pentru fiecare din noi. În adev?r Domnul Isus odat? cu credin?a în El ne aduce pacea ?i lini?tea, ne iart? de p?catul nostru ?i ne d? via?a ve?nic?.

Aceast? proorocie s-a împlinit acum dou? mii ?i ceva de ani în urm? prin na?terea lui Isus Hristos. „Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i s’a ar?tat în vis un înger al Domnului, ?i i-a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme s? iei la tine pe Maria, nevast?-ta, c?ci ce s’a z?mislit în ea, este dela Duhul Sfînt. Ea va na?te un Fiu, ?i-i vei pune numele Isus, pentru c? El va mîntui pe poporul Lui de p?catele sale”.Toate aceste lucruri s’au întîmplat ca s? se împlineasc? ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: ,,Iat?, fecioara va fi îns?rcinat?, va na?te un fiu, ?i-i vor pune numele Emanuil”, care, tîlm?cit, înseamn?: ,,Dumnezeu este cu noi”. Matei 1:20-23

Isus este proorocia care înseamn? c? Dumnezeu este cu noi. El este Dumnezeu care este cu noi ?i ne d? toat? bucuria. V? felicit cu ocazia acestei s?rb?tori minunate ?i v? doresc mult? bucurie, fericire succese. V? doresc ca Isus s? fie bucuria voastr? deplin? ?i s? fie Domnul vie?ii voastre.

Scris de Ciprian Sarivan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s