Teodor Popa – Misionara in Republica Niger


Dragi prieteni,

Salut?ri foarte c?lduroase din republica Niger!!!

Au trecut aproape trei luni de la reântoarcerea pe solul fierbinte african. De ast? dat? am venit împreun? cu patru tineri din România care au f?cut un stagiu de dou? luni în Niger: Iulia, Rebeca, Emanuel ?i Adrian. Timp de dou? luni am avut bucuria s? putem vorbit române?te în Niger. Nigerienii au avut ocazia s? aud? mai multe despre ?ara noastr? cu ocazia unei întâlniri speciale organizat? la C?minul Evanghelic Universitar de la Niamey, în cadrul unei prezent?ri de “Sear? româneasc?„. Iulia ?i Rebeca au f?cut prezentarea, îmbr?cate în costume tradi?ionale române?ti. Au fost servite apoi pr?jituri preg?tite de fete. Au fost foarte bune: to?i participan?ii le-au apreciat.

Aici în Niger sezonul ploilor este aproape de sfâr?it; a plouat pu?in ?i în acest an, ?i nigerienii se tem c? recolta va fi foarte slab? ?i de ast? dat?. La Agadez , un ora? din centrul ??rii, a avut loc un fenomen care se întâmpl? o dat? la multe zeci de ani în Niger: ploi toren?iale ?i inunda?ii catastrofale, care au distrus mii de case. Multe din aceste case erau construite pe nisip, din c?r?mid? nears?, f?r? nici o temelie… ?i în Ouagadougou, capitala statului Burkina-Faso, ?ara vecin? cu Nigerul, au fost inunda?ii care au l?sat f?r? ad?post sute de mii de persoane.

Ce-au f?cut ei… M? bucur c? cei patru tineri români s-au adaptat f?r? mari dificult??i la condi?iile din Niger. Iulia ?i Rebeca au mers la FEU (Foier Evangelique Universitaire – Caminul Evanghelic Universitar), un centru cre?tin unde vin studen?i musulmani pentru a urma cursuri de calculatoare. Aceasta este o ocazie de a intra în contact cu ei ?i a le vesti Evanghelia. Fetele au mers apoi la dou? orfelinate ?i au lucrat cu copiii. Am mers s? le v?d lucrând ?i am avut o mare surpriz?: Copiii africani cântând cu foc cânt?ri pentru copii în limba român? : “Am o inim? micu?? „ ?i “Isus iube?te pe fiecare…„ . Iat? c? nu numai noi putem înv??a limbi africane ci ?i africanii pot înv??a limba noastr?. Împreun? cu Adrian, Iulia ?i Rebeca au urmat timp de dou? s?pt?mâni ?i un curs de introducere în traducerea Bibliei.

Adrian este pentru a doua oar? în Niger. El a avut ocazia s? participe la verificarea traducerii unor capitole din Noul Testament în limba Fulfulde, o limb? vorbit? de nomazii din Estul Nigerului ?i apoi s? fac? verificarea unor capitole din Evanghelia dup? Luca în limba Tasaga, o limb? vorbit? în Estul Nigerului. Adrian a folosit cuno?tin?ele lui de limb? Greac? ?i Ebraic?. V? ve?i întreba probabil cum poate cineva s? verifice corectitudinea traducerii Bibliei într-o limb? pe care nu o cunoa?te? Se folose?te, ceeace numim traducerea invers?, adic? : O alt? persoan?, care n-a participat la traducerea textului, traduce textul din limba Fulfude, de exemplu, în Francez? sau Englez?, în func?ie de cuno?tin?ele sale. Apoi cel ce verific? corectitudinea traducerii, compar? textul din francez? cu cel original, din Ebraica pentru Vechiul Testament sau din Greac? pentru Noul Testament. Este o munc? anevoioas? care necesit? cuno?tin?e atât lingvistice cât ?i teologice, pentru a p?stra sensul original al Cuvântului lui Dumnezeu într-o alt? limb?…

Emanuel cel de-al patrulea stagiar, student la medicin?, care va sta în Niger pân? la sfâr?itul lunii septembrie, face un stagiu medical la spitalul misionar de la Galmi. (La 500 de kilometri Est de capital?). A f?cut practic? al?turi de al?i doi stagiari ?i de medici permanen?i. Ultima s?pt?mân? o petrece la spitalul misionar de la Danja, specializat în tratare bolilor de lepr?.

“Calea Neprih?nirii„ În limba Tadaksahak… Midit este un mulsuman Idaksahak, profesor într-un liceu Franco-Arab. El a fost de acord s? fac? traducerea celor 100 de mesaje de evanghelizare din seria “Calea neprih?nirii„ în limba lui matern? , limba Tadaksahak. El a participat ?i la cursul de introducere în traducerea Bibliei, a avut astfel ocazia s? intre în contact direct cu cre?tinii ?i cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Întâlnirea lucr?torilor printre tuaregi 1?. În luna August am participat la Tillabery, un ora? la 100 km de Niamey, la o întâlnire a lucr?torilor printre tuaregi. Mul?i dintre participan?i, care au m?rturisit întoarcerea lor la Dumnezeu, au istorisit cum Dumnezeu li s-a descoperit prin vise ?i vedenii… Mi-am reamintit c? tuareg înseamn? ?i “abandonat”… Ne rug?m ca Domnul nostru s?-?i arate îndurarea fa?? de acest popor care tr?ie?te în întunericul ignoran?ei, cei mai mul?i refuzând înc? s?-?i lase copii la ?coal?. Dorin?a celor ce-am participat la aceast? întâlnire este de a încuraja ?i ajuta lucr?torii printre Tuaregi, ?inând cont c? sunt foarte pu?ini cre?tini în acest popor ?i foarte pu?ini lucr?tori.

Proiectul de fântân? în comunitatea tuaregilor idaksahak. Acest proiect se dovede?te a fi mai complicat decât la prima vedere: avem nevoie de sfatul Domnului ?i în?elepciunea de sus. Cea mai mare dificultate este de a alege locul potrivit pentru plasarea fântânii, astfel încât s? nu se produc? tensiuni între familiile de nomazi. S? ne aducem aminte c? Avraam ?i Isaac aveau acela?i probleme cu fântânile…(Geneza 21:25 ?i Geneza 26:20). Aici, mai mult decât în alt? parte, apa înseamn? via?a dar mai înseamn? ?i putere. Cine controleaz? apa controleaz? zona… Chiar ast?zi m-am întâlnit cu Mahamad, ?eful satului din locul unde vom finan?a s?parea fântânii. Vor contribui ?i s?teni la construc?ia fântânii, cu mijloace de transport ?i munc?.

Împreun? cu Khamada, un cre?tin Tuareg, am început înregistrarea Evangheliei dup? Ioan în limba Tamasheq, pentru etnicii Tamasheq, în cea mai mare parte anafalbe?i. Am înregistrat primele zece capitole. Ei vor putea asculta de pe casete mesajul Cuvântului lui Dumnezeu. Traducerea Noului Testament în limba Tamasheq Tawallammat, limba Tuaregilor din vestul ?i centrul Nigerului,va fi gata de tipar, dac? Domnul va binevoi în anul 2012…

Iat? câteva subiecte de rug?ciune, dac? Domnul v? pune pe inim? s? sus?ine?i cauza înaint?rii Împ?r??iei Lui în Niger:

În primul rând sunt recunosc?tor sl?vitului nostru Domn Isus:

– Pentru r?spunsurile la rug?ciuni, uneori imediate, ca o mare încurajare…

– Pentru c? înregistr?rile de anul trecut sunt folosite la evanghelizare prin sta?iile radio din mai multe zone din Niger.

– Pentru c? stagiul celor patru a decurs foarte bine, ?i Domnul le-a pus pe inim? dorin?a de a reveni în Niger…

S? ne rug?m împreun?:

– Pentru ca proiectul cu fântâna s? poat? s? se înf?ptuiasc? ?i Domnul nostru s? ating? inima lui Mahamad, ?eful satului ca s? primeasc? în dar ?i Apa Vie…

– Ca Domnul nostru s? ating? inima lui Midit, profesorul musulman, ca în timp ce va traduce acele mesaje de evanghelizare în limba lui matern?, Duhul Sfânt s?-i str?pung? inima ?i s? în?eleag? Evanghelia.

– Pentru biserica Tamasheq din Niamey, care trece printr-o perioad? foarte grea din punct de vedere spiritual.

V? mul?umesc pentru înso?irea voastr? în aceast? lucrare.

Cu dragoste,

Pentru sus?inerea lucr?rii mele din Africa , pute?i face dona?ii la orice unitate Banc Post , în contul:

Titular cont : Teodor Popa
Num?r de cont (IBAN): RO60 BPOS 3000 2648 255R OL01
Cu men?iunea: “Dona?ie pentru Teodor Popa”
V? mul?umesc!

Adresa de contact în Niger:
Teodor Popa
SIM,
BP 10065 Niamey
Republica Niger

Cei care doresc s? m? sune, o pot face la num?rul meu de telefon portabil: 00227.97.53.13.21
Email: teodor.popa@gmail.com
Internet: wwwsim.org/
http://www.sim.ch/

Tuaregii sunt triburi nomade (p?stori) care umbl? cu turmele de oi, capre ?i c?mile pentru a g?si ap? ?i hrana necesar? animalelor.

One thought on “Teodor Popa – Misionara in Republica Niger

  1. Multumesc frate Cosmin pentru aceasta scrisoare. A fost scrisa cam prin luna august-septembrie, dar va spun ca sunt multe probleme in Niger, iar cei care vor sa aiute cu ceva sa ia legatura cu fratele Popa (modul cum puteti lua legatura gasiti in scrisoare). Va pot spune ca atunci cand a venit in Romania fratele Popa a spus ca acolo in Niger a simtit puterea rugaciuni a fratilor. Inca odata va multumesc si Dumnezeu sa binecuvanteze aceasta lucrare misionara, si de asemenea sa va binecuvanteze si pe dumneavoastra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s