Dumnezeu doreşte ca noi să ne dăm seama că nu-l glorificăm…


plang„ Cel încet la mânie pre?uie?te mai mult decât un viteaz ?i cine este st?pân pe sine pre?uie?te mai mult decât cine cucere?te cet??i.” (Prov. 16,32)
Cel încet la mânie ?i-a înfrânt eul – cel mai mare du?man cu care omul trebuie s? se confrunte. Cea mai mare dovad? a caracterului nobil al unui cre?tin este st?pânirea de sine. Cel care poate r?mâne neclintit în mijlocul furtunii nedrept??ii este unul dintre eroii lui Dumnezeu.

St?pânirea de sine înseamn? a ?ine eul sub control, a ne împotrivi r?ului, a stabili fiecare cuvânt ?i fapt? dup? marele standard al neprih?nirii lui Dumnezeu. Cel care a înv??at s? se st?pâneasc? se va ridica deasupra dispre?ului, refuzurilor ?i nepl?cerilor cu care ne confrunt?m zilnic, ?i ele nu îi vor mai umbri spiritul. Scopul lui Dumnezeu este acela ca puterea nobil? a ra?iunii sfin?ite, controlate de harul divin, s? fie st?pân? în via?a fiin?elor umane. Cel care este st?pân pe sine de?ine aceast? putere.

În copil?rie ?i în tinere?e, caracterul este cel mai u?or de modelat. Puterea autocontrolului trebuie dobândit? în aceast? perioad?. La gura sobei ?i în jurul mesei este exercitat? o anumit? influen?? ale c?rei rezultate sunt la fel de durabile ca ve?nicia. Mai mult decât în cazul însu?irilor înn?scute, obiceiurile dobândite în primii ani vor decide dac? omul va fi biruitor în lupta vie?ii sau dac? va fi înfrânt.

Referitor la folosirea cuvintelor, probabil c? cea mai întâlnit? eroare a adul?ilor ?i tinerilor este aceea de a trece cu vederea vorbirea pripit? ?i ner?bd?toare. Ei consider? c? este suficient s? se dezvinov??easc? astfel: „Mi-a luat-o gura pe dinainte ?i nu am vrut s? spun asta”. Îns? Cuvântul lui Dumnezeu nu trateaz? acest fel de vorbire cu u?ur?tate….

Cea mai mare parte a nepl?cerilor vie?ii, durerile, sup?r?rile se datoreaz? firii nest?pânite. Într-o clip?, din cauza unor cuvinte pripite, p?tima?e ?i nep?s?toare, se poate provoca un r?u pe care o via?? întreag? de poc?in?? nu îl poate repara. O, câte inimi sunt zdrobite, câ?i prieteni se înstr?ineaz?, câte vie?i ajung la ruin? din cauza cuvintelor aspre ?i pripite, rostite de cei care ar fi putut s? aduc? ajutor ?i vindecare!

Munca peste m?sur? duce uneori la pierderea autocontrolului. îns? Domnul nu inspir? niciodat? ac?iunile gr?bite ?i complicate. Mul?i î?i adun? poveri pe care Tat?l ceresc îndur?tor nu li le-a încredin?at. Datorii pe care El nu li le-a dat se succed într-o goan? s?lbatic?. Dumnezeu dore?te ca noi s? ne d?m seama c? nu-l glorific?m Numele atunci când lu?m pe umerii no?tri atât de multe poveri, încât ajungem la suprasolicitare, la epuizare sufleteasc? ?i intelectual?, irita?i, agita?i ?i cert?re?i. Trebuie s? împlinim numai responsabilit??ile pe care ni le d? Domnul, având încredere în El ?i p?strându-ne, în acest fel, inima curat?, pl?cut? ?i în?eleg?toare.

Scris de Ameila

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s