Pledoarie pentru intelect


intelectul umanÎn scurtul metraj al vie?ii de pân? acum am observat ?i analizat o atitudine, un mod sau poate o mentalitate prin care anumi?i credincio?i se raportez? la divinitate. Cred c? cel pu?in contextul cultural ?i social în care un credincios î?i „exercit?” crezul sunt factori care afecteaz? modul în care acesta îl percepe pe Dumnezeu. Atât pentru cre?tinii africani cât ?i pentru cei americani sau români Dumnezeu e bun. Modul de percep?ie este îns? influen?at de mediu. ?i pentru c? sunt român m? voi limita doar la na?ia mea ?i voi încerca s? surprind, cu onestitate cognitiv?, un anumit mod de percep?ie a credinciosul român fa?? de Dumnezeu, cu prec?dere cel evanghelic.

Am început s? p??esc pe acest drum al credin?ei încercând s? îl descop?r ?i s? îl în?eleg pe Dumnezeu prin loterie: spun trei numere, deschid Biblia ?i apoi oblig textului s? îmi vorbeasc? ceea ce cred eu c? am în?eles din ceea ce am citit. Apoi am încercat s? m? rog numai în genunchi sau numai în picioare, la anumite ore sau un anumit timp. Am încercat s? m? îmbrac într-un anumit fel sau s? merg mai des la proroc ?i multe alte „ritualuri” ?tiute. De fapt aceste ritualuri erau moduri prin care anumi?i oameni la un moment dat l-au experimentat pe Dumnezeu, distincte ?i irepetabile. În timp îns? ele au devenit metode ba chiar principii de urmat pentru a lua contact cu divinitatea, pentru o bun? parte dintre credincio?ii evanghelici. În tot acest timp nu tr?iam decât frustrare ?i dezam?gire. Am avut îns? harul s? pricep ?i s? accept c? lucrurile nu stau chiar a?a. Atunci am în?eles c? de fapt c?utam s?-l în?eleg pe Dumnezeu prin experien?ele altora, nu printr-o cunoa?tere ?i o în?elegere proprie. Experien?ele sunt consecin?ele c?ut?rii lui Dumnezeu, nu metode de a-L c?uta.

De ce pledoare ?i de ce intelect? Intelectul sau mintea este singurul spa?iu pentru om, limitat, de inteligibilitate unde Dumnezeu este cunoscut la nivel ra?ional, principial ca mai apoi El s? poat? fi experimentat de c?tre credincios. Un intelect ordonat ?i simetric despre lume, via?? ?i Dumnezeu poate sta împotriva stereotipilor culturii prin recunoa?tere ?i analiz?. Dup? cum spune Marshall Mcluhan „Este un „nobil s?lbatic”, într-o perpetu? lupt? de gheril?. Când intelectul tr?deaz?, aceea persoan? devine mai mult dec?t inutil?.” De ce pledoarie? Am observat foarte mul?i credincio?i care au ?i caut? o cunoa?tere experimental? cu Dumnezeu. Nu e r?u dar nici îndeajuns. Atunci când te rogi ?i Dumnezeu nu te mai face s? plângi, când nu se mai întâmpl? minuni, nu-?i mai vorbesc prorocii, nu mai ai vedenii sau vise sau poate nu mai tremuri ?i strigi când te rogi, dragostea ?i credin?a încep s? scad? ?i se clatin?. Odat? cu dispari?ia experien?elor, genul acesta de credincio?i devin reci, apatici ?i f?r? via?? pentru c? în lipsa experien?elor mintea lor a r?mas goal? ?i nu au prea mult? cunoa?tere despre cine este Dumnezeu. ?i probabil c? aici se ridic? o intrebare legitim?: dar cum se împac? in?elegerea cognitiv? a lui Dumnezeu cu credin?a? Nu se împac?, sunt parteneri perfec?i. În momente când totul în jur nu mai are logic?, nimic bun nu se mai întâmpl? ?i nimeni nu pare c? î?i mai d? vreo speran??, te po?i opri în lini?tea ta interioar? ?i vei g?si scrijelit în mintea ta gânduri puternice pe care Dumnezeu, în dorin?a ?i drumul t?u de cunoa?tere, ?i le-a dat. ?i atunci, cu atât mai mult vei în?elege ?i vei putea spune ca ?i prorocul alt?dat?: „Chiar dac?… eu tot m? voi bucura în Domnul, m? voi bucura de Dumnezeul mântuirii mele”

Scris de Darius Cornean

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s