“Bărbatul este cap femeii în măsura în care el îl are drept Cap pe Mântuitorul Hristos”


thumb_320_x_298_5355-105934-poza17“B?rbatul este cap femeii.” “Femeia s? se team? de b?rbat.” Sunt dou? dintre frazele rostite de preo?i în timpul slujbei de cununie. Fraze care îi fac pe b?rba?i s? zâmbeasc? coco?e?te ?i pe femei s? se întrebe în ce s-au b?gat. Grav e c?, neexplicate, aceste fraze pot legitima violen?a – de la cea psihic? ?i verbal? pân? la cea fizic?.

Pentru c?, nu-i a?a, “dac? ?i popa a zis s?-?i fie fric?…”. P?rintele Gheorghe Holbea, lector universitar la Facultatea de Teologie din Bucure?ti, explic? faptul c?, în c?snicie, supunerea trebuie s? fie reciproc?, iar “teama” are sens de “iubire”.

Jurnalul Na?ional: Ce spune Biblia despre rolul femeii în societate ?i în familie? Care sunt diferen?ele dintre Noul Testament ?i Vechiul Testament?

Pr. Gheorghe Holbea: În Vechiul Testament, dup? crearea lui Adam, Dumnezeu, v?zând c? este singur, i-a f?cut “ajutor” potrivit pentru el ?i a zis: “Nu este bine s? fie omul singur, s?-i facem ajutor potrivit pentru el…”, din coasta luat? din Adam a f?cut Dumnezeu femeie ?i a dus-o lui Adam, plinindu-i prin aceasta un gol fiin?ial cu o persoan? de un chip cu el. V?zând-o pe Eva, Adam a zis: “Iat?, aceasta-i os din oasele mele ?i carnea din carnea mea, ea se va numi femeie pentru c? este luat? din b?rbatul s?u. De aceea va l?sa omul pe tat?l s?u ?i pe mama sa ?i se va uni cu femeia sa ?i vor fi amândoi un trup”.

Acum, dac? Eva înseamn? via??, aceast? via?? este destinat? omului, prin aceasta starea conjugal? care corespunde structurii ei, este norma ontologic?. Prin îns??i fiin?a sa, omul este predestinat spre comuniune, nu poate tr?i singur, de aceea el avea nevoie de un partener, care s? fie pe m?sura lui ?i s? i se potriveasc?. Textele Genezei ne dezv?luie c? b?rbatul ?i femeia sunt f?cu?i unul pentru altul ca s? se întregeasc?, amândoi având aceea?i origine ?i alc?tuind aceea?i fiin??. Dragostea dintre b?rbat ?i femeie nu-?i are izvorul numai în unitatea sufleteasc?, ci ?i în cea trupeasc?.

În Vechiul Testament s-a practicat poligamia. Astfel, familia patriarhului Avraam cunoa?te o form? de concubinaj trec?tor, iar familia lui Iacob reprezint? tipul c?s?toriei cu mai multe femei, poligamia devenind un lucru normal în via?a poporului evreu. Pentru israeli?i, c?s?toria monogam? a fost institu?ia ideal? rânduit? de Dumnezeu, cu excep?ia cazului când nu existau urma?i.

Femeia se adresa uneori b?rbatului ei numindu-l domn sau st?pân. So?ia era considerat? oarecum un bun al so?ului, ea era datoare so?ului cu fidelitate absolut?, dar nu putea pretinde acela?i lucru de la so?ul ei, cu toate c? Legea lui Moise cuprinde unele prescrip?ii care au rolul de a proteja so?ia de abuzurile so?ului… Între?inerea material? a so?iei era de datoria so?ului, care trebuia s?-i asigure locuin??, hran? ?i îmbr?c?minte, dup? posibilit??i. Femeia rea este v?zut? drept cauza principal? a dec?derii familiei.

Dintre toate abaterile so?iei, cea mai grav? era infidelitatea conjugal?, care era aspru pedepsit? prin uciderea cu pietre. În principiu, prin a VII-a porunc? din Decalog este interzis desfrâul atât al femeii, cât ?i al b?rbatului. Dar femeia care comitea adulter era mai aspru pedepsit?, pentru c? ea “face mo?tenitori din str?ini”, cum se spune la Sirah 23, 30.

“În Biseric?, femeia devine pentru b?rbat prilej de sfin?ire”
În Noul Testament, Mântuitorul Hristos afirm? necesitatea revenirii la ordinea ini?ial? a familiei întemeiat? prin c?s?torie, pronun?ându-se împotriva poligamiei, pe care o denun?? ca fiind o c?dere de la rânduiala c?s?toriei monogame: n-a?i citit – spune Mântuitorul – “c? cel ce l-a f?cut de la început l-a f?cut b?rbat ?i femeie”?

Na?terea de prunci este socotit? în Vechiul Testament ca o binecuvântare divin?, dar în Noul Testament e mai mult. Este considerat? ca fiind mijloc de mântuire. Spune Scriptura – “femeia se va mântui prin na?tere de prunci, dac? va st?rui, cu în?elepciune, în credin??, în iubire ?i în sfin?enie”. În Noul Testament, femeia nu este inferioar? b?rbatului, dup? cum nu este nici superioar?, iar egalitatea cu b?rbatul nu înseamn? a prelua responsabilit??ile b?rbatului, ci a-?i împlini voca?ia ei de so?ie ?i mam?. În Biseric?, ea devine pentru b?rbat prilej de sfin?ire, “c?ci b?rbatul necredincios se sfin?e?te prin femeia credincioas?”.

Continua pe Jurnalul National

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s