Privilegiul de a fi în biserică – D. Bonhoeffer


bonhoefferNu trebuie s? privim cu superficialitate privilegiul de a tr?i printre cre?tini. Isus Cristos a tr?it în mijlocul du?manilor. La urm?, l-au p?r?sit to?i ucenicii. Pe cruce a fost cu totul singur, înconjurat de r?uf?c?tori ?i batjocoritori. Pentru aceasta a venit: s? aduc? pace du?manilor lui Dumnezeu. A?adar, ?i locul cre?tinilor este în mijlocul du?manilor, ?i nu într-o via?? retras?. Aceasta este chemarea lor, lucrul lor. „Împ?r??ia este este mijocul du?manilor t?i. Iar acela care nu accept? lucrul acesta nu vrea s? apar?in? Împ?r??iei lui Cristos – vrea s? fie între prieteni, s? stea între trandafiri ?i crini, ?i nu cu oamenii r?i, ci cu cei pio?i. O, voi, blasfemiatori ?i tr?d?tori ai lui Cristos! Dac? ar fi f?cut Cristos a?a cum face?i voi, ar fi sc?pat oare cineva?“ (Luther).

Poporul lui Dumnezeu trebuie s? locuiasc? între necredincio?i, îns? el va fi s?mân?a Împ?r??iei lui Dumnezeu în toat? lumea. Pân? la revenirea lui Cristos, poporul lui Dumnezeu r?mâne împr??tiat, ?inut laolalt? numai în Isus Cristos, devenit una prin faptul c?, de?i împr??tiat printre necredincio?i, ei î?i amintesc de el în ??rile îndep?rtate unde sunt. A?adar, între moartea lui Cristos ?i Ziua din urm? numai pe baza unei anticip?ri pline de har a lucrurilor din urm? au cre?tinii privilegiul de a tr?i în p?rt??ie vizibil? cu al?i cre?tini. Este o lucrare a harului lui Dumnezeu faptul c? unei adun?ri i se îng?duie s? vin? laolalt? în mod vizibil pentru p?rt??ie la Cuvântul lui Dumnezeu ?i la sacramente. Dar nu to?i cre?tinii au parte de aceast? binecuvântare. Cei întemni?a?i, cei bolnavi, cei singuri în mijlocul necredincio?ilor, vestitorii Evangheliei din ??rile p?gâne – ace?tia sunt singuri. Ei ?tiu c? p?rt??ia vizibil? este o binecuvântare. Î?i amintesc, împreun? cu psalmistul, cum mergeau „cu mul?imea… la casa lui Dumnezeu, cu glas de bucurie ?i laud?“ (Ps. 42:4). Pentru cel credincios, prezen?a fizic? a altor cre?tini este o surs? de incomparabil? bucurie ?i putere (2 Tim. 1:4; 1 Tes. 3:10; 2 Ioan 12).

Credinciosului nu-i este ru?ine, ca ?i cum ar fi prea „firesc“, atunci când tânje?te dup? prezen?a fizic? a altor cre?tini. Omul a fost creat cu trup, Fiul lui Dumnezeu a venit pe p?mânt în trup, a fost înviat în trup, la Cina Domnului credinciosul îl prime?te pe Domnul Cristos în trup, iar învierea mor?ilor va aduce cu sine p?rt??ia des?vâr?it? a creaturilor spritual-fizice ale lui Dumnezeu. Astfel, credinciosul îl laud? pe Creator ?i R?scump?r?tor, Dumnezeu Tat?l, Fiul ?i Duhul Sfânt, pentru prezen?a trupeasc? a unui frate. Cel întemni?at, cel bolnav, cel aflat în exil v?d în compania unui alt cre?tin un semn fizic al prezen?ei pline de har a Dumnezeului triun. Vizitator ?i vizitat în singur?tate – îl recunosc unul în cel?lalt pe Cristos, care este prezent în trup, se primesc ?i se întâlnesc unul pe cel?lalt a?a cum l-ar întâlni pe Domnul, cu respect, umilin?? ?i bucurie. Primesc binecuvântarea unul de la cel?lalt ca binecuvântarea Domnului Isus Cristos. Dar dac? este atâta binecuvântare ?i bucurie într-o singur? întâlnire a unui frate cu altul, cât de nesfâr?ite sunt bog??iile de care au parte cei care, prin voia lui Dumnezeu, se bucur? de privilegiul de a tr?i al?turi de al?i cre?tini în p?rt??ia vie?ii zilnice!

Scris de Sorin Sabau

One thought on “Privilegiul de a fi în biserică – D. Bonhoeffer

  1. Foarte adevarat.
    Cineva spunea ‘cel mai mare privilegiu este de a fi acceptat in mijlocul prietenilor lui Dumnezeu.”, chiar e adevarat, si o binecuvantare mare de la Dumnezeu, pentru noi, crestinii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s