Traire motivata si determinata de Cristos


trairea  motivata

Când te gânde?ti la via?? ca ?i copil al lui Dumnezeu, punctul de pornire este învierea, noi am parcurs la începutul acestui ?ir de mesaje 1 Cor. 15, „a?a cum am purtat chipul celui p?mântesc, tot a?a vom purta ?i chipul Celui ceresc“, via?a de aici o v?d ca o via?? care are ca punct de pornire învierea Domnului; nu exist? du?man care s? m? însp?imânte, nici m?car moartea, tr?iesc ?tiind c? cele de sus au coborât între cele de jos, tr?iesc ?tiind c? veacul cel nou al mântuirii a început, c? deja neputrezirea s-a ar?tat a fi posibil? în învierea lui Cristos. Deci, totul pleac? de la o perspectiv? extraordinar de luminoas? ?i de optimist?, nu exist? lucru mai puternic de dup? crea?ie pân? în ziua de ast?zi decât învierea lui Cristos, nu exist? lucru mai tare decât biruin?? asupra mor?ii, biruin?a Celui înviat asupra vr??ma?ului de pe urm?. În al doilea rând Cel înviat ajunge St?pân, a?a ne înva?? Scriptura, dup? ce a ascultat pân? la moarte ?i înc? moarte pe cruce Tat?l i-a dat Lui numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui s? se plece orice genunchi de pe p?mânt de sub p?mânt, ?i orice f?ptur? s? ajung? s? m?rturiseasc? spre slava lui Dumnezeu Tat?l, c? Isus Cristos este Domnul. A?adar, noi ne în?elegem via?a bazându-ne pe înviere, ?tiind c? Cristos st?pâne?te peste toate nu suntem într-o lume a vr??ma?ului, ci suntem într-o lume a Domnului. Apoi când citim Cuvântul de la un cap?t la cel?lalt, îl vedem ca avându-l în centru pe Cristos, în lumea lui Dumnezeu nimic nu-l surprinde pe Dumnezeu, El a murit ?i aceasta nu a fost un acciden,t El a înviat ?i aceasta nu a fost un accident, El a venit pe p?mânt ca s? împlineasc? ceea ce a preg?tit Tat?l, Cristos ne-a rezolvat cea mai grea boal?, cea mai grea piedic?, piedica p?catului indiferent de cât mult te-a murd?rit p?catul, dac? ?i-a adus sentimentul de vin?, dac? te-a robit. Pentru c? el lucreaz? în aceste feluri, moartea lui Cristos a adus iertare, a adus cur??ire ?i a adus r?scump?rare. În via?a de aici sângele Lui aduce mântuire ?i vindecare de boala p?catului. Când cau?i un scop în via??, când cau?i o ?int? pentru zilele vie?ii tale compar? r?spunsul la care ajungi cu toate lucrurile pe care le-am spus pân? acum. Nu se merit? s? tr?ie?ti pentru altcineva care nu a biruit moartea, care nu st?pâne?te peste tot, care nu st? în centrul planului lui Dumnezeu, care nu a rezolvat problema p?catului; nu se merit?, e prea pu?in, e prea slab ?i nu duce nic?ieri, dimpotriv? te în?al? ?i ajungi cu mâinile goale pe calea care duce la pierzare.

Toate lucrurile pe care le-am spus pân? acum au accentuat ce a f?cut Cristos pentru mine; când un copil al lui Dumnezeu spune pentru mine a tr?i este Cristos el nu este numai un beneficiar al lucr?rii lui Cristos, pentru c? atunci când Domnul lucreaz? în via?a cuiva El a?teapt? de la acel om s? lucreze ?i el pentru Domnul. Un text esen?ial în aceast? privin?? este 2 Corinteni 5:15. ?i El a murit pentru to?i, pentru ca cei ce tr?iesc s? nu mai tr?iasc? pentru ei în?i?i, ci pentru Cel ce a murit ?i a înviat pentru ei.

Am ajuns s? ne d?m seama socotind c? dac? Unul a murit pentru to?i, noi care tr?im nu mai tr?im pentru noi în?ine, ci tr?im pentru Cel care a murit ?i a înviat pentru noi. Via?a cre?tin? este o via?? care se bucur? de toate binecuvânt?rile lui Dumnezeu date prin Fiul S?u Isus Cristos, dar aceasta este numai o fa?? a ei, cealalt? fa?? a ei este o via?? de slujire. Lucrarea lui Cristos în via?a unui om duce întotdeauna la o via?? de implicare a acelui om în vie?ile altora, avem în cuvântul din 2 Cor. 5, cu privire la slujire, patru lucruri pe care vreau s? le lu?m în seam?.

Continua aici
Scris de Sorin Sabau

One thought on “Traire motivata si determinata de Cristos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s