Cum sa ai o viata victorioasa?


love_of_godDaca dorim sa avem biruinta va trebui sa credem si sa acceptam ceea ce Dumnezeu spune despre noi ca suntem. Avem victorie atunci cand ne incredem deplin in dragostea lui Dumnezeu statornica si neconditionata.

Mai jos avem un mesaj al slujitorului Zac Poonen
Victorie prin credin?? în dragostea lui Dumnezeu – Zac Poonen

“Cauza principal? a tuturor problemelor noastre spirituale este faptul c? nu Îl cunoa?tem pe Dumnezeu ca ?i un Tat? iubitor ?i un Dumnezeu suveran. Un adev?r care a revolu?ionat via?a mea ca ?i cre?tin a fost glorioasa revela?ie pe care Isus ne-a dat-o ?i anume c? Tat?l ne iube?te pe noi ca ?i pe El ( pe Isus ). Isus s-a rugat Tat?lui: “sa cunoasc? lumea c? Tu M-ai trimis, ?i c? i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.” (Ioan 17:23). Isus s-a rugat în acest pasaj ca lumea din jurul nostru s? cunoasc? acest adev?r, dar prima dat? trebuie s? cuprind? inimile noastre înainte ca lumea s? realizeze.

To?i cre?tinii cred teoretic într-un Tat? iubitor undeva în ceruri, dar faptul c? sunt deseori îngrijora?i, ner?bd?tori ?i plini de insecuritate ?i fric? dovede?te c? nu cred acest lucru în adâncul inimii lor. Sunt pu?ini aceea care îndr?znesc s? cread? c? Dumnezeu îi iube?te la fel de mult ca pe Isus! Niciunul dintre noi nu am îndr?zni s? credem un asemenea adev?r dac? Isus nu ne-ar fi spus aceasta în mod clar. Odat? ce ochii t?i sunt deschi?i acestui adev?r glorios, i?i va schimba punctul de vedere pe care îl ai asupra vie?ii tale. Tot murmurul, depresia ?i cea?a vor disp?rea complet din via?a ta. ?tiu c? aceasta se poate întâmpla pentru c? s-a întâmplat pentru mine.

Am tr?it mul?i ani rob depresiei ?i eram înfrânt. Dar aceasta nu a fost voia lui Dumnezeu pentru mine; dar pur ?i simplu nu puteam s? m? eliberez de ea. Lucrurile s-au schimbat de când ochii mei au fost deschi?i adev?rului c? Dumnezeu m? iube?te exact cum îl iube?te pe Isus. Acum v?d c? tot ce vine în calea mea a venit din mâna unui Tat? iubitor. Am v?zut c? eu sunt bucuria ochilor S?i; a?a c? nici o circumstan?? din via?? nu m? va putea face s? tremur sau s? fiu într-o stare de depresie acum. Am înv??at, dup? cum zice ?i Pavel, secretul de a fi mul?umitor ?i a-l l?uda pe Dumnezeu în toate circumstan?ele. “Bucura?i-v? totdeauna în Domnul! Iar?? zic: Bucura?i-v?! Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; c?ci m-am deprins s? fiu mul?umit cu starea în care m? g?sesc.” (Filipeni 4:4, 11)

“Mul??mi?i lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; c?ci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (1Tesaloniceni 5:18).
Aceasta este acum funda?ia de neclintit a vie?ii mele: DUMNEZEU M? IUBE?TE A?A CUM ÎL IUBE?TE PE ISUS.”

Nu din cauz? c? nu poste?ti ?i nu te rogi suficient nu intri într-o via?? de biruin??. Victoria vine, nu prin efort personal, ci prin credin??. “Credin?? în ce?” s-ar putea s? întrebi. Credin?? în dragostea perfect? a lui Dumnezeu fa?? de tine. Mul?i oameni tr?iesc sub condamnarea lui Satan care le tot spune: “Nu poste?ti destul. Nu te rogi destul. Nu m?rturise?ti destul. Nu cite?ti din Biblie destul.”, etc., etc. Ace?ti oameni sunt biciui?i continuu de asemenea gânduri de condamnare proprie înspre un cerc f?r? sfâr?it de activit??i ?i o mul?ime de fapte moarte. Î?i dai seama c? toat? disciplinarea, postul, rug?ciunea, m?rturisirea sunt fapte moarte, dac? nu vin din dragoste pentru Dumnezeu? ?i nu pot s? provin? din dragoste dac? nu e?ti mai întâi sigur de dragostea lui Dumnezeu.

Rug?ciunea lui Pavel pentru cre?tinii din Efes a fost ca ei s? fie înr?d?cina?i ?i cu temelia pus? pe dragostea lui Dumnezeu: “…?i-L rog ca, potrivit cu bog??ia slavei Sale, s? v? fac? s? v? înt?ri?i în putere, prin Duhul Lui, în omul din?untru, a?a încît Hristos s? locuiasc? în inimile voastre prin credin??; pentruca, având r?d?cina ?i temelia pus? în dragoste.” (Efeseni 3:16-17). Cre?tinii din Efes erau deja converti?i ?i boteza?i cu Duhul Sfânt; totu?i, aveau nevoie s? fie înt?ri?i de Duhul în omul dinl?untru ca s? fie înr?d?cina?i si baza?i pe dragostea perfect? a lui Dumnezeu pentru ei, în?elegând lungimea, l??imea, în?l?imea ?i adâncimea acelei dragoste. Doar dup? aceasta a continuat Pavel s? vorbeasc? despre darurile prin care trupul lui Cristos poate fi zidit. “Dar fiec?ruia din noi harul i-a fost dat dup? m?sura darului lui Hristos… ?i El a dat pe unii apostoli; pe al?ii, prooroci; pe al?ii, evangheli?ti; pe al?ii, p?stori ?i înv???tori, pentru des?vâr?irea sfin?ilor, în vederea lucr?rii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.” (Efeseni 4:7,11-12).

Siguran?a deplin? g?sit? în dragostea lui Dumnezeu trebuie totdeauna s? fie la baz?. Trebuie s? fim înr?d?cina?i ?i cu temelia a?ezat? pe ea dac? vrem ca slujirea noastr? s? fie eficient?.”

Scris de Alexandru Ioan,
http://nazireat4him.blogspot.com/2009/10/cum-sa-ai-o-viata-de-victorie.html

One thought on “Cum sa ai o viata victorioasa?

  1. Tata sa ne ajute, sa lasam Duhul Sfant sa lucreze in noi, sa ne vindece, sa lucreze prin noi, sa fim Crestinii total placuti Lui.
    Amin, amin, amin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s