De fapt, ateilor le place creştinismul(2)


În prima parte a acestui articol am abordat problema ?tiin?ific? rela?ionat? la cre?tinism, în cea de-a doua – sau ceea ce vede?i scris în articolul de fa?? – voi aborda problema moral? rela?ionat? la cre?tinism. Înc? de pe acum cred c?-mi va face mai mare pl?cere s? scriu aceast? parte decât mi-a f?cut s? o redactez pe întâia. De-a lungul timpului am g?sit o serie de elemente ilare în afirma?iile pe care le fac unii atei cu privire la cre?tinism – ?i le numesc ilare deoarece nu-mi închipui cum pot fi ascunse aceste “fapte” de cuno?tiin?a respectivilor. A? putea asem?na aceast? “ascundere” cu un om care a ajuns la deplin?tatea facult??ilor mentale, îns? înc? nu a ajuns la cuno?tiin?a c? este n?scut din femeie. Dac? aceast? analogie vi se pare greu de în?eles pentru început, nu pot decât s? sper c? l?muririle pe care vi le voi oferi mai departe v? vor fi de folos.

M? voi axa pentru început asupra clarific?rii unei confuzii pe care o v?d des în articole ?i c?r?i ateiste. Cre?tinismul istoric este acuzat de o serie de acte “imorale”. Dac? sunte?i atei, aproape sigur ve?i ?ti singuri s? da?i exemple de asemenea acuza?ie. Dac? sunte?i atei militan?i, atunci probabil c? a?i formulat voi în?iv? cel pu?in odat? asemenea acuza?ie. Dawkins ?i al?ii formuleaz? astfel de acuza?ii în c?r?ile pe care le scriu – chiar dac? nu o fac neap?rat doar împotriva cre?tinismului, exemplele pe care le ofer? se doresc a fi de folos spre a ar?ta c? religia în general – implicit cre?tinismul – duce la acte imorale. Dar se ridic? o problem? care anuleaz? complet orice acuza?ie. Teoria moral? avansat? de atei, are mai multe p?r?i. Una este legat? de bagajul nostru genetic, cealalt? este legat? de societate. Nu are sens s? intru în teorii legate de “meme” ori de educa?ie în general. Ceea ce este clar este faptul c? ateii sus?in c? nu exist? “bine ?i r?u” a?a cum sunt în?elese ori exprimate de religii în general. Binele este ceea ce societatea afirm? c? este bine, iar r?ul ceea ce societatea afirm? ca fiind r?u. Moral înseamn? s? te compor?i a?a cum societatea consider? comportament moral. Nu exist? nimic care s? ne fie impus din exterior, iar noi s? recunoa?tem acel “ceva” ca fiind bun ori moral. Mai mult de atât, uneori î?i sprijin? afirma?iile pe idei precum “ce era moral atunci – cândva în trecut, acum nu mai este moral” ori invers. Dac? aceasta este pozi?ia lor, atunci – a?a cum am afirmat ?i mai sus – acuza?iile lor sunt cu totul neîntemeiate. Este absurd s? afirmi pe de-o parte c? “moral” înseamn? ceea ce societatea consider? drept moral iar pe de alt? parte s?-i acuzi de imoralitate pe (unii din) cei care s-au comportat în trecut a?a cum societatea lor considera moral. Un r?spuns care ar putea fi dat este acela c? judecata respectiv? este f?cut? luând în considerare standardul de moralitate al societ??ii de azi ori chiar moralitatea umanist?. Foarte bine atunci, dar pe ce temei consideri standardul de azi ca fiind mai bun ori mai moral decât standardul de atunci? Mai ales ?inând cont de faptul c? teoria ta despre moralitate este aceea c? moral este ceea ce societatea consider? moral. Apelul la majoritatea societ??ii din 2009 nu poate fi superior apelului la majoritatea anului 500. În toate cazurile acest apel la majoritatea oric?rui an este unul ira?ional. Pozi?ia lui Dawkins ?i a altor atei nu rezist? unei critici ra?ionale, acuza?iile sunt nefondate ?i dac? personajele respective doresc s? se identifice cu propriile idei atunci alunec? împreun? dincolo de limita absurdului. ?tiu c? asta este o afirma?ie mai t?ioas?, dar în asta constau ?i elementele de ilaritate de care aminteam mai sus: atunci când ai în fa?? un om f?r? o vast? cultur?, cu un statut intelectual umil ?i cu o educa?ie minim? ?i-ar putea veni automat în minte o explica?ie pentru eroarea comis? de el; îns? când îl ai în fa?? un “Dawkins”, automat î?i fur? un zâmbet.

Continua aici…
Sursa,  wordarmy.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s