Avort, rasism, discriminãre sexualã şi Cristos 1 – John Piper


John-Piper-(2)-741065Este o legãturã între mesajul de duminica trecutã despre Egalitatea între rase ?i cãsãtoria inter-rasial? ?i mesajul de astãzi intitulat “Avort, rasism, discriminare sexualã ?i Cristos”. Atunci când cãsãtoriile inter-rasiale sunt respinse, cel mai adesea sunt respinse deoarece rodul reproducerii lor este considerat cã aduce ofensã rasei dominante. De exemplu, copiii rezulta?i din c?s?toriile între albi ?i Afro-americani sau între albi ?i ?i Asiatici, sau între albi ?i oricare alt grup, sunt considera?i a nu fi suficient de albi. Imediat ce începem s? spunem lucrurilor pe nume astfel, începem sã vedem legãtura între avort ?i rasism1 care este inerent? unei astfel de atitudini fa?ã de cãsãtoriile inter-rasiale. Dacã na?terea unui copil care nu este alb este v?zut? ca un rezultat nedorit al cãsãtoriilor inter-rasiale, se poate oare ca acest punct de vedere sã fie reg?sit ?i în folosirea avortului cu scopul de a reduce prevalen?a non-albilor într-o culturã dominantã alb??

Strâns legate de implica?iile rasiale ale avortului sunt implica?iile alegerii sexelor. ?i aici nu m? refer simplistic la faptul cã aceastã problemã pivoteazã în jurul dreptului femeii de a alege ce se întâmpl? cu corpul ei – cum ni se spune deseori. Ci mã refer la faptul c? milioane de avorturi din lumea întreagã sunt fãcute pentru alegerea sexului. Bebelu?ii de sex feminin nen?scu?i sunt omorâ?i în mod sistematic, pentru cã sunt prefera?i bebelu?i de sex masculin.

Milioane de avorturi în lumea întreagã sunt rezultatul discriminãrii sexuale ?i a rasismului

Din 1987 încoace, am predicat cel pu?in 17 predici cu privire la modul cum avortul ?i campania anti-avort se rela?ioneazã la Cristos ?i la cauza Lui în lume. Toate aceste predici pot fi citite on-line lahttp://www.DesiringGod.org. Fiecare predic? a subliniat ceva diferit. Predica de ast?zi subliniaz? urm?toarea afirma?ie: Milioane de avorturi în lumea întreagã sunt rezultatul discriminãrii rasiale ?i sexuale. Prin “rezultat” mã refer la faptul cã aceste avorturi au rãdãcini în rasism ?i discriminare sexualã, iar ce rezult? este ceea ce rasi?tii ?i discriminatorii sexuali ?i-ar dori – ?i anume s? existe mai pu?ini negri (a?a cum î?i doresc în Statele Unite) sau mai pu?ine fete (a?a cum î?i doresc în India ?i China).

Definesc termenul de “discriminare sexualã” sau “sexism” în acela?i mod cum definesc ?i rasismul: “Discriminarea rasial? (sexismul) este o credin?ã sau o practicã explicitã sau implicitã care distinge sau valoreazã diferit din punct de vedere calitativ un sex fa?ã de celãlalt”. Asta nu înseamnã cã nu sunt diferen?e între sexe. Nici nu înseamnã cã aceste diferen?e sunt nesemnificative. Ele sunt foarte semnificative! Înseamnã îns?, cã diferen?ele sunt demne de luat în seam?, iar când toate diferen?ele sunt adunate la un loc ?i se trage linia atât în partea masculinã cât ?i în partea femininã, suma calit??ilor ?i suma valorilor este aceea?i ?i pentru bãrba?i ?i pentru femei. Este la fel de pre?ios a avea o feti?ã, ca ?i a avea un bãie?el. ?i bãrbatul ?i femeia sunt la fel de pãcãto?i, ?i la fel de valoro?i în ochii lui Dumnezeu. Amândoi au fost rãscumpãra?i în mod egal, reflectând meritul lui Dumnezeu în aceea?i mãsurã. ?i ?ti?i cã afirm acest lucru, complementar cu cadrul în care bãrba?i smeri?i, care cautã asemãnarea cu Cristos, trebuie sã fie liderii cãminelor lor ?i liderii spirituali ai bisericii.

Scopul meu astãzi este sã expun încã un lucru rãu pe care îl aduce avortul, pe lângã toate celelalte rele pe care le aduce – ?i sunt multe rele având în vedere c? avortul rãne?te femei, rãne?te prunci, rãne?te bãrba?i, rãne?te societatea, ?i îi aduce dezonoare lui Dumnezeu (vezi celelalte predici). Scopul meu de ast?zi este s? expun în lumina Scripturii – lumina lui Isus Cristos – ?i acest r?u, ?i anume c?: Milioane de avorturi în lumea întreagã sunt rezultatul rasismului ?i a discriminãrii sexuale.

Cele patru mãsuri radicale progresive în Exod 1:1-22

Înainte de a ilustra acest lucru mai clar, haide?i sã-l privim în lumina Scripturii. În Exod 1:1-22 vedem gruparea etnicã predominantã, Egiptenii, luând patru mãsuri radicale progresive pentru a elimina amenin?area unei alte grupãri etnice, Israel.

Observa?i amenin?area din versetele 8 ?i 9: “Peste Egipt s-a ridicat un nou împãrat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului sãu: Iatã cã poporul copiilor lui Israel este mai mare ?i mai puternic decât noi”. Israel era un popor diferit. Ei nu erau Egipteni. Nu apar?ineau de fapt locului aceluia. Erau o entitate etnicã, culturalã ?i religioasã strãinã de Egipteni. ?i se înmul?eau. Aceasta era amenin?area.

Acum urm?ri?i cele patru mãsuri radicale progresive pe care le-a luat împãratul Egiptului pentru a elimina aceastã amenin?are. În mod evident, nu s-au sim?it liberi sã îi omoare pur ?i simplu pe to?i, a?a cum a fãcut Hitler. Amenin?area putea fi înlãturatã ?i prin metode mai indirecte. Cum?

1. Egiptenii i-au fãcut sclavi (Exod 1:11-12)

Mai întâi, Egiptenii i-au înrobit. Exod 1:11-12. “?i au pus peste ei isprãvnicei, ca sã îi asupreascã prin munci grele. Astfel a zidit el cetã?ile Pitom ?i Ramses, ca sã slujeascã de hambare lui Faraon. Dar cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se înmul?ea ?i cre?tea; ?i s-au scârbit de copiii lui Israel”. Prima m?sur? nu a adus rezultatul scontat.

2. Egiptenii au înãsprit robia (Exod 1:13-14)

În al doilea rând, ei au înãsprit robia ?i au devenit mai duri ?i fãrã de milã. Exod 1:13-14. ”Atunci Egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspr? robie. Le-au fãcut via?a amarã prin lucrãri grele de lut ?i cãrãmizi, ?i prin tot felul de lucrãri de pe câmp; ?i în toate muncile acestea pe care-i sileau sã le facã, erau fãrã nici un pic de milã”. Evident, nici aceastã mãsurã nu a fost suficientã pentru a-i slãbi. Astfel cã au recurs la mãsura numãrul trei.

3. Împãratul Egiptului a dat poruncã moa?elor evreilor sã omoare to?i pruncii de parte bãrbãteascã la na?tere (Exod 1:15-16)

În al treilea rând, împãratul a dat poruncã moa?elor sã omoare pruncii de parte bãrbãteascã la na?tere. Exod 1:15-16. “Împãratul Egiptului a poruncit moa?elor Evreilor, numite una ?ifra ?i cealaltã Pua, ?i le-a zis: <<Când ve?i împlini slujba de moa?e pe lângã femeile Evreilor, ?i le ve?i vedea pe scaunul de na?tere, dacã este bãiat, sã-l omorâ?i; iar dacã este fatã, s-o lãsa?i sã trãiascã”. ?inta era de a demasculiniza poporul. Mic?oreaz? numãrul bãrba?ilor ?i st?pâne?te poporul. Dar nici aceastã mãsurã nu a reu?it, pentru cã moa?ele au refuzat sã omoare pruncii de parte bãrbãteascã. A?a cã împãratul a trecut de la un infanticid subtil, pe ascuns, la un infanticid public, pe fa?ã.

4. Împãratul Egiptului a dat poruncã întregului Egipt sã ucidã pruncii evrei de parte bãrbãteascã (Exod 1:22)

În al patrulea rând, împãratul a dat poruncã întregului Egipt (nu doar moa?elor) sã omoare pruncii evrei de parte bãrbãteascã. Exod 1:22. “Atunci Faraon a dat urmãtoarea poruncã la tot poporul lui: <<Sã arunca?i în râu pe orice bãiat care se va na?te, ?i sã lãsa?i pe toate fetele sã trãiascã”. Evident, nici aceastã mãsurã nu a dat roade, pentru cã 80 de ani mai târziu, erau 600.000 de bãrba?i în Israel (Exod 12:37).

Patru observa?ii pentru a vedea analogia între vremurile de atunci ?i vremurile de astãzi

Sã facem câteva observa?ii pentru a vedea analogia între situa?ia de atunci ?i situa?ia avorturilor în lumea noastr? de ast?zi.

1. Infanticidul mascat l-a precedat pe cel pe fa?ã

Mai întâi, observa?i cum Faraonul Egiptului a încercat infanticidul mascat înainte de a trece la cel pe fa?ã. Dacã ar fi putut determina pe moa?e sã omoare pruncii de sex bãrbãtesc la na?tere, totul ar fi apãrut ca o moarte naturalã. Cum ar fi putut face a?a ceva? La fel cum o facem noi în zilele noastre. Noi îl numim avort par?ial la na?tere, numai cã ei ar proceda cu mai multã sensibilitate. Ei ar a?tepta ie?irea capului pruncului, ?i înainte ca întreg corpul sã iasã afarã ?i bebelu?ul sã poatã plânge, ei l-ar strânge de gât pânã ar muri, iar abia apoi ar scoate tot trupul afarã.

Aceastã formã mascatã de infanticid seamãnã mult cu avorturile din zilele noastre, încât între cele dou? nu este nici o diferen?ã semnificativã din punct de vedere moral.2 De fapt, un mod adecvat de a descrie avortul este termenul infanticid mascat. Aceasta înseamnã: omorârea pruncilor într-un mod în care oamenii sã nu o perceap? ca omorâre a pruncilor. Acesta este motivul pentru care cuvântul avort existã. Anumite cuvinte sunt special create pentru a masca realitatea, la fel cum sunt create proceduri cu acela?i scop. “Avortul” este omorârea mascatã a pruncilor, la fel cum împãratul Egiptului a vrut sã mascheze uciderea pruncilor.

2. Infanticidul mascat a fost selectiv

A doua observa?ie: infanticidul mascat sau avortul par?ial la na?tere, a fostselectiv. În acest caz, ucide?i doar bãie?ii. Acesta nu este identic cu avortul pentru selec?ia sexului practicat în zilele noastre. Este doar o analogie, ceva care ne atrage aten?ia. Ne treze?te la realitatea cã astfel de lucruri se întâmplã – din motive diferite, în perioade de timp diferite.

3. Infanticidul mascat a fost impus pe motive entice

A treia observa?ie: observa?i cã acest infanticid mascat, avortul par?ial la na?tere, a fost impus pe motive etnice. Sã face?i asta numai evreilor. Ei sunt amenin?area. Din nou o chemare la trezire, un semnal de alarmã. Purificãrile rasiale se întâmplã. Au loc în mai multe moduri decât v? închipui?i. De exemplu, exist? pe internet un joc video intitulat Purificare Etnicã (nu recomand vizitarea acelui site). Jocul îns?, este descris în felul urmãtor:

“Jocul video cel mai incorect din punct de vedere politic, care a fost realizat vreodatã. Alergi prin ghetou împu?când diver?i negri în încercarea de a intra la metrou, unde evreii s-au ascuns pentru a evita masacrul. Apoi, dacã ai noroc… po?i sã-i arunci în aer pe evrei în timp ce îi auzi strigând: <<Vai!!>”, în timp ce te apropii de centrul lor de comandã”.

4. Dumnezeu a r?splãtit nesupunerea civilã care a refuzat participarea la infanticidul mascat

A patra observa?ie: Dumnezeu a r?splãtit nesupunerea civilã care a refuzat participarea la infanticidul mascat. Exod 1:17-21.

“Dar moa?ele s-au temut de Dumnezeu ?i n-au fãcut ce le poruncise împãratul Egiptului: ci au lãsat pe copiii de parte bãrbãteascã sã trãiascã. Împãratul Egiptului a chemat moa?ele ?i le-a zis: “Pentru ce a?i lãsat pe copiii de parte bãrbãteascã sã trãiascã?” Moa?ele au rãspuns lui Faraon: <<Pentru cã femeile Evreilor nu sunt ca Egiptencele; ele sunt vânjoase ?i nasc înainte de venirea moa?ei.>> Dumnezeu a fãcut bine moa?elor; ?i poporul s-a înmul?it ?i a ajuns foarte mare la numãr. Pentru cã moa?ele s-au temut de Dumnezeu, Dumnezeu le-a fãcut case.”

Împãratul a zis: omorâ?i pruncii de parte bãrbãteascã. Moa?ele au refuzat. Iar Dumnezeu le-a binecuvântat pentru cã au fãcut ce este bine ?i nu au ascultat de împãrat. Nu voi comenta acum dacã a fost necesar ca ele sã mintã în acest proces. Ce putem totu?i men?iona, este cã minciuna lor nu l-a oprit pe Dumnezeu sã gãseascã plãcere în ele ?i în curajul (“pro-via?ã”) a refuzului lor de a ucide pruncii, ?i a refuzului lor de a face în a?a fel încât sã parã cã ei nu au fost omorâ?i.

Privind la toate aceste lucruri, trag concluzia cã Dumnezeu ne-a dat în aceste evenimente ?i în aceste text din Scripturã o luminã puternicã care s? strãluceasc? asprã rãutã?ii ?i atrocitã?ii infanticidului mascat, ?i anume avortul (cum este numit în ziua de azi), în mod special asupra milioanelor de avorturi care sunt rezultatul rasismului ?i discriminãrii sexuale.

Avort ?i discriminare sexual?

Voi ilustra mai clar aceste lucruri. Sã luãm mai întâi discriminarea sexual?. Este întâlnit? cu predominan?? în India ?i China, unde bãie?ii sunt prefera?i fetelor ?i unde fenomenul este adânc înrãdãcinat în structura vie?ii sociale. Un exemplu din situa?ia statului Maharashtra:

Într-un spital, în perioada iunie 1976 – iunie 1977, 700 de indivizi au încercat stabilirea prenatalã a sexului copilului. Din ace?ti fetu?i, s-a stabilit ca 250 s? fie de sex masculin iar 450 de sex feminin. În timp ce to?i fetu?ii de sex masculin au fost pãstra?i în via?ã, 430 din cei 450 de fetu?i de sex feminin au fost avorta?i. (Miller 1985)”3

În India ?i în China au fost instituite legi pentru restric?ionarea avorturilor f?cute cu scopul de selec?ie a sexului, dar practicile continuã, în timp ce determinarea sexului devine din ce în ce mai la îndemân?.

China a întãrit legile cu privire la numãrul de copii pe care îi poate avea un cuplu cãsãtorit…fãcând astfel ?i mai clar de ce [avortul pentru selec?ia sexului] ?i infanticidul copiilor de sex feminin a devenit atât de prevalent… Într-adevãr se poate observa o cre?tere alarmantã a numãrului de sate atât din India cât ?i din China cu urmãtoarea caracteristicã, exprimatã astfel prin gura unui sãtean local: “Anul trecut s-a nãscut o singurã fatã în satul nostru – to?i ceilal?i au avut bãie?i” (Kristof 1993, 1). Când sãtenii au fost întreba?i dacã îi îngrijoreaz? posibilitatea ca bãie?ii lor sã nu mai gãseascã neveste douãzeci de ani de acum încolo, sãtenii nu s-au arãtat îngrijora?i. Grija lor imediatã este ca s? aib? bãie?i care sã îi poat? ajuta la munca câmpului, sã aibã grijã de ei la bãtrâne?e ?i s? continue spi?a neamului lor.4

Obiectivul meu aici nu este acela de a afirma cã aceste motive pentru care sunt avortate feti?ele sunt mult mai negative decât motivele avorturilor din ??rile vestice. Obiectivul meu este pur ?i simplu de a spune cã în practica avortului se produc o serie de lucruri rele care se adun? cu timpul ?i se multiplicã. În timp ce aceste rele se multiplicã, argumentul persoanelor care sunt în favoarea avortului devine din ce în ce mai pu?in justificabil. De exemplu, mi?cãrile feministe care favorizeaz? avortul în general, dar se opun avortului pentru selec?ia sexului (din moment ce feti?ele sunt aproape întotdeauna avortate) au dificultã?i în a nu numi – o feti?? – acele buc??i de carne avortate. Atunci când rãul discriminãrii sexuale se une?te cu rãul avortului, ele tind sã expunã mai clar rãul amândouãra.

Va continua…

Scris de John Piper, © Desiring God,
Publicat cu permisiune, Gospel Translations
Traducere de Desiring God

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s