Agonia in Rugaciune


rugaciune1

Pot fii copiii n?scu?i f?r? dureri? Se poate na?te ceva f?r? un travaliu? Totu?i mul?i se a?teapt?, în domeniul spiritual, la aspecte care nu sunt posibile în cel natural! Oh, fra?ii mei, nimic în afar? de travaliul pentru suflete nu va da na?tere copiiilor spirituali! Acesta este cel mai important element în lucrarea lui Dumnezeu. Finney ne spune c? nu avea cuvinte pentru a se exprima. Tot ceea ce putea face era s? suspine în agonie ?i s? plâng? pentru un suflet pierdut. Acesta era adev?ratul travaliu.

Putem agoniza pentru un copil care se îneac?, dar nu putem pentru un suflet aflat pe calea pierzaniei? Nu este greu s? plângi când realizezi c? micu?ul nostru se scufund? sub linia de plutire, pentru ultima dat?. În acel moment durerea este spontan?. Nu este greu s? agoniz?m atunci când vedem co?ciugul, con?inând tot ceea ce am iubit mai mult pe p?mânt, fiind scos din cas?. Ah, nu; lacrimile sunt normale în acele momente! Dar oh, de-am realiza ?i de am ?tii c? acele suflete, scumpe, nemuritoare, pier peste tot în jurul nostru, alunecând în întuneric ?i disperare, pierdute pentru ve?nicie ?i totu?i s? nu sim?im durere, s? nu l?crim?m, s? nu ?tim ce înseamn? agonia!… Cât de reci ne sunt inimile! Cât de pu?in cunoa?tem compasiunea lui Isus! ?i totu?i Dumnezeu ne poate d?rui aceasta, iar atunci vina este a noastr? dac? nu o avem.

Cât de mul?i oameni, chiar ?i dintre cei mai spirituali lideri cre?tini sunt mul?umi?i de ei în?i?i, petrecând pe genunchi o jum?tate de or? pe zi pentru ca mai apoi s? se mândreasc? cu timpul pe care l-au acordat lui Dumnezeu. Ne a?tept?m la rezultate extraordinare, iar acestea sunt chiar posibile; vor veni ?i semnele ?i minunile, îns? numai prin eforturi extraordinare în domeniul spiritual. Astfel, nimic mai pu?in decât rug?ciuni continue, în agonie pentru sufletele oamenilor, ceasuri întregi, noapte ?i zi, nu va aduce prop??irea. De aceea, „încinge?i-v? ?i plânge?i preo?ilor! Boci?i-v? slujitori ai altarului! Veni?i, petrece?i noaptea în scai, slujitori ai Dumnezeului meu!… consacra?i un post, proclama?i o adunare solemn?, aduna?i pe b?trâni ?i pe to?i locuitorii ??rii în casa Domnului Dumnezeului vostru, ?i striga?i c?tre Domnul” (Ioel 1.13-14). Oh da, Ioel cuno?tea secretul. S? d?m totul la o parte ?i s? strig?m c?tre Domnul!

Citim în biografiile premerg?torilor no?tri, cei care au avut succes în câ?tigarea sufletelor, faptul c? ei se rugau ore întregi în c?m?ru??. Se ridic? atunci întrebarea, putem noi avea rezultatele lor f?r? a le urma exemplul? Dac? putem, atunci haide?i s? demonstr?m lumii c? am g?sit o cale mai bun?; îns? dac? nu, atunci în numele lui Dumnezeu, haide?i s? începem s?-i urm?m pe cei care prin credin?? ?i r?bdare, au ob?inut promisiunea. Premerg?torii no?tri au plâns ?i s-au rugat ?i au agonizat înaintea Domnului pentru ca p?c?to?ii s? fie mântui?i ?i nu s-au lini?tit pân? când ace?tia nu au fost junghia?i de Sabia Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta a fost secretul succesului lor imens. Când lucrurile nu se mi?cau, ei se luptau în rug?ciune pân? când Dumnezeu Î?i rev?rsa Duhul peste oameni ?i p?c?to?ii se converteau.

To?i oamenii lui Dumnezeu au devenit mari oameni ai rug?ciunii. Ni se spune c? soarele nu r?s?rea peste China f?r? s?-l g?seasc? pe Hudson Taylor pe genunchi. Nu e de mirare c? misiunea lui din China era în mâna lui Dumnezeu! Convertirea este lucrarea Duhului Sfânt, iar rug?ciunea este puterea care asigur? aceast? lucrare. Sufletele nu sunt mântuite de oameni, ci de Dumnezeu ?i de vreme ce El lucreaz? ca r?spuns al rug?ciunilor, atunci noi nu avem alt? op?iune decât s?-i urm?m planul divin. Rug?ciunea mi?c? Bra?ul care mi?c? lumea.

Rug?ciunea care aduce prop??irea nu este u?oar?. Numai cei care s-au luptat cu puterile întunericului ?tiu cât este de greu. Pavel spune „noi nu lupt?m împotriva sângelui ?i a c?rnii, ci împotriva c?peteniilor, împotriva domniilor, împotriva st?pânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor r?ut??ii care sunt în locurile cere?ti” (Ef. 6.12). ?i atunci când Duhul Sfânt se roag?, El o face cu „suspine negr?ite” (Rom. 8.26).

Oh, cât de pu?ini g?sesc timp pentru rug?ciune! Avem vreme pentru orice altceva; avem vreme pentru a dormi ?i a ne hr?ni, vreme pentru a citi ziarul ?i un roman, vreme pentru a ne vizita prietenii, vreme pentru orice este sub soare, dar nu avem vreme pentru rug?ciune, cea mai important? dintre toate, ceea ce este atât de esen?ial. Prietenii mei, nu ?ine atât de mult de a g?si timp, precum ?ine de a ne face timp. ?i dac? vrem, ne putem face timp.

Atât de important? era pentru apostoli, încât ei nu r?mâneau s? serveasc? la mese, ci au spus „noi ne vom devota neîncetat rug?ciunii ?i predic?rii Cuvântului” (Fapte 6.4). Totu?i, cât de mul?i slujitori ai Cuvântului sunt împov?ra?i cu aspectul financiar al lucr?rii, ?i câte oficialit??i se a?teapt? de la ei s? poarte aceast? povar?. Nu-i de mirare c? lucrarea lor are un impact atât de m?runt.

„?i în zilele acelea, Isus S-a dus în munte s? Se roage, ?i a petrecut toat? noaptea în rug?ciune c?tre Dumnezeu” (Luca 6.12). Aceasta este înregistrarea pe care o avem cu privire la Fiul lui Dumnezeu; ?i dac? El avea nevoie de aceasta, cu cât mai mult avem noi atunci? Oh, gândi?i-v? pu?in: toat? noaptea în rug?ciune! De câte ori s-ar putea scrie aceasta despre noi? Iat? unde st? a Sa t?rie! Iat? unde st? a noastr? sl?biciune!

Cât de st?ruitor ne îndeamn? proorocii din vechime s? avem o via?? de rug?ciune! Asculta?i-l pe Isaia în timp ce exclam?: „voi care aduce?i aminte Domnului de el, nu v? odihni?i deloc! ?i nu-i da?i odihn?, pân? nu va a?eza din nou Ierusalimul ?i-l va face o laud? pe p?mânt” (Isa. 62:6-7).

Preo?ii, slujitorii Domnului, s? plâng? între tind? ?i altar, ?i s? zic?: “Doamne, îndur?-Te de poporul T?u! Nu da de ocar? mo?tenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce s? se zic? printre neamuri: “Unde este Dumnezeul lor?” (Ioel 2.17)

?i ei nu s-au rezumat doar la a îndemna la rug?ciune, ci ei în?i?i s-au rugat. Daniel spune „?i mi-am întors fa?a spre Domnul Dumnezeu, ca s?-L caut cu rug?ciune ?i cereri, postind în sac ?i cenu??. M-am rugat Domnului, Dumnezeului meu ?i I-am f?cut urm?toarea m?rturisire…” (Dan. 9.3-4). ?i Ezra a mânuit aceea?i puternic? arm? în vremuri de necaz „am c?zut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul, Dumnezeul meu” (Ezra 9.5). Urmeaz? apoi remarcabila sa rug?ciune. Aceea?i metod? a fost aplicat? ?i de c?tre Neemia „am ?ezut jos, am plâns, ?i m-am jelit multe zile. Am postit ?i m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor” (Neemia 1.4).

S? nu fie ?i ast?zi unii care îi cer lui Dumnezeu s?-i împov?reze? S? nu avem oare în aceast? genera?ie o trezire ca r?spuns la rug?ciunea f?cut? cu credincio?ie, în credin?? ?i cu suferin??? Atunci, oh Doamne, înva??-ne nu cum s? ne rug?m, ci s? ne rug?m!

Pentru o mai mare aprofundare a rugaciunii lichide (rugaciune in lacrimi) studiaza urmatoarele pasaje:

Psalmul 126:4,5; Evrei 5:7; Ioel 1:13, 2:17; Marcu 14:32-39

Scris de Claudiu Samaritean, bhop.ro

2 thoughts on “Agonia in Rugaciune

  1. Minunat , minunat Claudiu !!
    Domul sa te binecuvinteze si Domnul
    sa ne invete sa ne rugam si cum sa ne rugam !!! Amin Amin !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s