Ferenc Visky – amintiri despre Richard Wurmbrand


visky-300x210Unul dintre oamenii care au suferit împreun? cu Wurmbrand în temni?ele comuniste a fost ?i pastorul reformat Ferenc Visky. Acesta a publicat o carte cu amintirile sale din închisoare în care vorbe?te ?i despre Richard Wurmbrand. Cartea se nume?te: 70 de povestiri despre pu?c?rie ?i prietenie, fiind publicat? în anul 2004 de Editura Aqua Forte-Koinonia, Cluj. Mai jos includem selec?iunile din carte legate de persoana lui Wurmbrand.

Aduna?i laolalt?

La începutul anilor de pu?c?rie, eram într-o celul? comun? cu ceilal?i de?inu?i politici, mai târziu îns? ne-au adunat pe to?i preo?ii la un loc, fiindc? cei mai mul?i î?i continuau pastora?ia ?i printre de?inu?i.

Odat?, u?a celulei s-a deschis ?i printre noi a fost azvârlit un b?rbat înalt, doar piele ?i os. S-a uitat în jur ?i a spus apoi, f?r? team?:

– Fra?ilor, Domnul î?i adun? iar poporul S?u.

Era Richard Wurmbrand. Se potrivea cu greu ?abloanelor la îndemân?, nu doar prin statura înalt?, ci ?i prin alc?tuirea sa spiritual?. Cuno?tea toate închisorile mai mari ale României. Nu toat? lumea vorbea admirativ despre el, dar doar acela s? arunce asupra lui piatra dogmaticii, a rasismului s?u a oric?rei alte teorii, care a trecut prin bolgiile închisorilor, de la Jilava, prin Pite?ti, pân? la Gherla.

S-a împlinit oare, profe?ia lui Richard? Români, unguri, sa?i, evrei, evrei cre?tina?i, reforma?i, ortodoc?i, catolici, evanghelici, greco-catolici, unitarieni, reprezentan?i ai unor confesiuni mai restrânse, monahi ?i mireni, la etajul al II-lea din aripa veche a închisorii de la Gherla, într-o singur? celul?. Prilej mai bun nici c? se putea.
Casa rug?ciunii, iat?.

Omul cu cartea

La începutul anilor patruzeci, colegii mei preo?i mi-au relatat c?, la conferin?a interna?ional? organizat? la Sinaia de c?tre Consiliul Mondial al Bisericilor, le-a atras aten?ia un b?rbat evreu, înalt, usc??iv, cu ochii aprin?i, care se proclama discipol al lui Isus. Avea în permanen?? asupra lui o carte uria??, Biblia, care îns? se deosebea considerabil de Scripturile obi?nuite, întrucât posesorul ei pusese s? fie legate, de fiecare pagin?, câte dou?-trei foi goale, care apoi au devenit doldora de însemn?ri, texte explicative, note. Cu no?tea Biblia aproape pe dinafar?, ?i în ebraic?, ?i în grece?te. Tovar??ii mei, cu care am fost condamnat ulterior în cadrul aceluia?i proces, au mai aflat despre el c? tr?ia în Bucure?ti, ca pastorul conduc?tor al unei comunit??i iudeo-cre?tine. Imediat dup? conferin??, i-au f?cut o vizit? la re?edin?a sa din capital?. De atunci, am urm?rit cu aten?ie destinul acestui b?rbat deosebit. Nu mult dup? aceea, dup? cel de-al doilea r?zboi mondi al, am aflat c? fusese arestat. S-a trezit în mine dorin?a de a-l cunoa?te ?i personal. Zilnic îl rugam pe St?pânul Lumii s?-mi fac? posibil? întâlnirea cu omul cu cartea.

Continua aici…
Sursa, richard-wurmbrand.ro

2 thoughts on “Ferenc Visky – amintiri despre Richard Wurmbrand

  1. Eu am primit cartea (cadou:) si am citit-o de 2 ori. Sunt povestiri scurte,dar pline de talc si,uneori, cutremuratoare….o recomand cu maaaaaaare caldura tuturor!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s