Raspuns: Universul, ca o celula?


universul - articol

Am citit azi un articol în edi?ia electronic? a Jurnalului Na?ional, un articol care de?i nu stârne?te mare interes, este suficient de intrigant pentru a i se putea da o replic?. Articolul îl pute?i g?si aici, pentru a v? asigura cu to?ii de existen?a ?i con?inutul lui. În ce m? prive?te, nu voi încerca s? discreditez autorul – nici m?car nu ?tiu de pe ce pozi?ie vorbe?te, am v?zut doar o serie întreag? de articole cu tem? asem?n?toare, semnate Romulus Popescu, parapsiholog. Articolul în cauz? este semnat pur ?i simplu, Romulus Popescu. Ceea ce vreau s?-i transmit cu aceast? ocazie este s? nu-?i închipuie c? punerea la îndoial? a cuvintelor dânsului are vreo leg?tur? cu punerea la îndoial? a valorii lui personale. Iar dac? se consider? nedrept??it de faptul c? i se pun la îndoial? afirma?iile, atunci are o ocazie deosebit? de a aduce ?i mai multe elemente în sprijinul acestora (personal, m? îndoiesc c? va aduce vreun sprijin suplimentar). Pe de alt? parte, nu trebuie s? se simt? (doar) el însu?i vizat de acest articol, viza?i sunt to?i cei care ader? la punctul de vedere împ?rt??it de dânsul.

?inând cont de faptul c? este vorba de o publica?ie demn? de luat în seam? la nivel na?ional, articolul cu pricina este unul care dezinformeaz?, nu unul care informeaz? (a?a cum se presupune c? ar trebui s? fac?). Cu siguran?? nu va fi citit doar de persoane care au capacitatea de a discerne informa?ia corect? de informa?ia fals?, va fi parcurs f?r? îndoial? de persoane care vor în mod real s? se informeze (?i f?r? s? ?tie, de fapt se dezinformeaz?). Prezint mai jos un citat din acest articol:

Vitalitatea ?i s?n?tatea corpului sunt dependente de patru factori: programarea genetic?, hrana, aerul ?i forma subtil? a Energiei Universale. Programarea genetic?, hrana ?i aerul sunt alc?tuite din energie joas? pe care noi o consider?m ca fiind materie. Al patrulea ?i cel mai important dintre ace?ti factori, Energia Universal?, este energia de înalt? frecven?? ce men?ine leg?turile în corpul fizic pentru ca acesta s? se men?in? ca sistem. Medicina modern? recunoa?te existen?a doar primilor factori, ignorându-l pe cel de-al patrulea. Ast?zi s-a ajuns la o suprasatura?ie în ceea ce prive?te descoperirile medicale f?cute pe corpul fizic. (1)

Autorul ne vorbe?te despre o energie pe care medicina modern? se pare c? nu o recunoa?te (?i s? nu uit?m c? medicina presupune cercet?ri interdisciplinare: biofizic?, biochimie, fiziologie, etc.). El ne aminte?te doar c? aceast? energie exist? ?i mai mult, este cel mai important factor pentru s?n?tate ?i vitalitate. Desigur, s-ar putea referi la leg?turile nucleare din atomi, îns? acestea sunt foarte bine recunoscute de medicin? ?i în acela?i timp se ?tie c? nu avem cum influen?a acest aspect (?i nu exist? niciun motiv pentru care s-ar dori influen?area lui). Dar desigur c? nu la acest tip de energie se refer?. Apoi, a afirma c? s-a ajuns la o suprasatura?ie în ce prive?te descoperirile medicale este un pas cu totul gre?it. E drept c? în ultimul timp s-au f?cut extrem de multe descoperiri medicale (spre bucuria noastr?, a tuturor) îns? nicidecum nu suntem suprasatura?i de ele. Nu se poate afirma nici c? s-au f?cut degeaba (unele tratamente moderne ale leucemiei permit acum supravie?uiri pân? la 20 de ani sau mai mult, tratamentul unor forme de cancer a evoluat atât de mult încât acestea nu mai sunt letale, tehnica chirurgical? a ajuns pân? acolo încât se pot practica opera?ii aproape nesângerânde ?i cu risc minim etc.). Descoperiri se fac în continuare, nu am ajuns nici s? fim satura?i de ele, dar?mite suprasatura?i. Cu toate astea, suntem (dez)informa?i c? lucrurile stau invers.

Într-un alt loc ni se spune:

Cauza principal? a afec?iunilor nu este de ordin fizic, ci energetic, constând în sc?derea energiei vitale de înalt? frecven??. (2)

În medicin?, desigur, recunoa?tem existen?a unor boli care au cauz? strict organic? (fizic?) ?i a altora care au cauze psihogene. Într-un mic num?r din cazuri se presupune c? este vorba de o determinare idiopatic? (nu se cunoa?te cauza). Cititorul nostru îns?, parcurgând articolul respectiv va afla c? de fapt lucrurile stau cu totul altcumva. Atunci când va ajunge la un medic ?i acesta îi va spune c? boala lui este una organic?, c? de fapt e cauzat? de anumi?i anticorpi care au reac?ionat gre?it cu propriul organism, pacientul poate s?-i r?spund? c? de fapt cauza principal? este una energetic?. Nu mai trebuie s? d?m antibiotice în infec?ii, trebuie s? trimitem bolnavul la reparatorii de câmpuri energetice. M? întreb, cum poate afirma cineva (oricine ?i oricât de înv??at) c? bolile nu au cauz? principal? la nivel fizic când de fapt s-a demonstrat dincolo de orice îndoial? c? lucrurile stau invers?

La final, se trece de la temele medicale la teme mai filosofice ?i ajungem astfel s? ni se spun?: În om se reg?se?te întregul Univers, cum de altfel Uni¬¬versul func?ioneaz? ca o singur? celul?. Afirma?ia a fost f?cut?, problema care se ridic? este aceea c? nici m?car omul nu func?ioneaz? ca o singur? celul?. Desigur, dac? ar fi s? ne leg?m foarte mult de cuvintele folosite, atunci am putea spune c? este adev?rat – în om se reg?se?te întreg universul exact în m?sura în care func?ioneaz? ca o singur? celul?, adic? deloc. Oricât am c?uta analogia, în ce fel s-ar putea afirma în mod satisf?c?tor c? în om se reg?se?te întreg universul? Fizic vorbind, afirma?ia e?ueaz? în mod total. Dac? este adev?rat c? în domnul Romulus Popescu este con?inut întreg universul, atunci universul de care dânsul vorbe?te este unul extrem de contradictoriu – tocmai pentru c? fac ?i eu parte din acest univers. ?i dac? eu m? reg?sesc în dânsul, atunci dânsul se contrazice pentru c? în dânsul se g?se?te tocmai acest articol care-l dovede?te ca fiind cu totul irealist. Universul respectiv ar fi unul în care minciuna ?i adev?rul ocup? acela?i loc pe podium – unul în care nega?ia ?i afirma?ia ocup? aceea?i minte!

Scris de Marius, pentru bisericata.com

(1) Jurnalul Na?ional, Universul ca o singur? celul?, link aici
(2) idem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s