Autocondamnarea ateistă


autocondamnarea ateista

În urm? cu o vreme, ascultam un speech de-al domnului Dawkins – cred c? era vorba de o dezbatere în care era implicat. Acela a fost momentul în care mi s-au deschis ?i mai larg ochii asupra disputei dintre ateism ?i teism, nu numai atât dar de data asta implica?iile argumentelor ateiste erau atât de grave tocmai pentru pozi?ia ateist? încât nu mai exista nicio cale de reconciliere a acesteia cu o pozi?ie ra?ional?. Nu m? îndoiesc c? atât domnul Dawkins, cât ?i orice alt ateu s-ar descotorosi f?r? ezitare de aceste implica?ii inconfortabile – dar atâta timp cât ?in s? î?i sus?in? pozi?ia, nu au decât s? poarte tot drumul în cârc? tocmai lucrul care o invalideaz?. E ca ?i cum, dac? vrei s? sus?ii c? a este mai mare decât b nu ai alt? solu?ie decât s? sus?ii, chiar dac? indirect, ?i faptul c? b este mai mic decât a. Ori dac? vreau s? sus?in c? am b?ut din berea din fa?a mea, atunci nu am decât s? accept ?i implica?iile acestui fapt – în doz? este mai pu?in? bere decât era atunci când înc? nu începusem s? beau din ea. Una dintre speran?ele mele este ca orice ateu care va citi acest articol s? r?mân? m?car cu o s?mân?? de întrebare ?i chiar dac? ?tiu c? cei mai mul?i vor închide ochii ?i vor sus?ine acelea?i lucruri în continuare, le amintesc c? nu prin închiderea ochilor v?d mai bine ?i mai clar lucrurile.

În general, când vine vorba de o credin?? într-o anumit? form? de divinitate – credin?? pe care, pentru simplificare, a? dori s? o numim pur ?i simplu religie – ateul va ocupa o pozi?ie aparent destul de clar?. Ne va spune c? religia este (1) fals?, (2) ira?ional? ?i (3) uneori ori totdeauna având consecin?e negative asupra societ??ii. Dawkins, Hitchens ?i al?ii scriu c?r?i impotriva religiei în general, întorc problema pe o parte ?i pe alta, o abordeaz? ?tiin?ific, moral, ca efecte, etc.! La fel face ?i pretinsa ra?ionalitate de nivel mai mic, cum ar fi un simplu ateu care are un blog, ori de ce nu domnul Cernea. Ceea ce vreau s? eviden?iez este faptul c? niciunul dintre ace?tia nu are un temei satisf?c?tor din punct de vedere ra?ional pentru pozi?ia pe care o ocup?. Iar temeiul este neap?rat s? fie unul ra?ional, tocmai pentru c? pe acest teren se pretinde a se duce discu?ia. Cei mai mul?i dintre ei viseaz? îns? la o lume din care religia a disp?rut cu totul ?i ne propun chiar ?i scenarii de genul cum ar fi în acest sens. Nici despre asta nu vreau s? vorbesc acum, îns? amintesc aceast? atitudine pentru c? ne va fi de mare ajutor în cele ce urmeaz?. Un alt element care nu trebuie omis niciun moment este acela c? ace?ti oameni, oricine ar fi ei, pretind c? ocup? o pozi?ie ra?ional? vizavi de aceste aspecte. Implica?ia de care vorbeam mai spus ?i despre care spuneam c? invalideaz? cu totul, în special, credibilitatea oricui s-ar încumeta s? sus?in? o astfel de pozi?ie fa?? de religie, este o problem? poate la fel de veche. Problema moralit??ii. Pentru mine, ca ?i cre?tin, exist? o limit? destul de evident? între religie ?i moralitate ?i se prea poate ca acesta s? fi fost motivul pentru care n-am observat atâta vreme implica?iile argumentelor ateiste. Dac? îns? lu?m prin absurd ateismul ca adev?rat, limita dintre religie ?i moralitate dispare cu totul. Mi-a trebuit s? aud o mie de strig?te de-ale lui Dawkins pentru a-mi da seama c? într-adev?r, acelea?i repercursiuni pe care ateismul le are asupra religiilor, trebuie s? le aib? ?i asupra moralit??ii. Pentru c? dac? plec?m de la premisele ateiste, atunci acelea?i lucruri care sunt adev?rate în ce prive?te religia sunt adev?rate ?i în cazul moralit??ii. În cadrul ateist, la fel cum orice preten?ie de existen?? a vreunei divinit??i este fals?, la fel de fals? este orice preten?ie moral?. Dac? ateismul este adev?rat, atunci afirma?iile (1) exist? un Dumnezeu care a f?cut p?mântul ?i (2) trebuie s? nu ucidem copii de patru ani în mod nejustificat – sunt amândou? la fel de absurde ?i de lipsite de adev?r. Ambele vor fi la fel de ira?ionale. Întrebarea care se ridic? este pe ce principii o pozi?ie se neag? ?i cealalt? se accept?. Ateii nu au niciun scrupul în a numi oamenii religio?i ca fiind ira?ionali, îns? implica?ia este aceea c? dac? un om religios este ira?ional, atunci unul moral este la fel de ira?ional. Nu ne va ajuta la nimic nici prezentarea unor cauze pentru moralitate, poate fi luat în calcul oricât de mult fondul genetic, cel cultural ?i cel educa?ional – prezentarea cauzelor unei pozi?ii ira?ionale nu duce la o transformare a ira?iunii în ra?iune. Faptul c? vei încerca s? explici c? a?a ?i a?a a ap?rut, nu va duce niciodat? la faptul c? trebuie s? fii altruist. În plus, cauzele pentru religie au ?i mai multe explica?ii – de la explica?ia memetic? a lui Dawkins ?i pân? la cine ?tie ce elemente de conspira?ie. ?i multe dintre explica?iile ateiste vizavi de una se suprapun peste explica?iile celeilalte. Problema este îns? mult mai profund?, cu atât mai mult cu cât tocmai ateii folosesc argumente morale împotriva religiei. Dawkins este un exemplu foarte bun în acest sens, el ne spune c? religiile au consecin?e imorale pentru c? duc la incidente de genul World Trade Center, c? religiile nu merit? respect. Îns? atâta timp cât preten?iile religiei sunt de aceea?i teap? fals? ca cele ale moralit??ii, este absurd într-o discu?ie argumentativ? s? o folose?ti pe una pentru a o invalida pe cealalt? ori pentru a ar?ta c? una o valideaz? pe cealalt?. Dup? ce se elimin? religia ca fiind ira?ional?, suntem încuraja?i cu toat? puterea s? devenim ira?ionali împ?rt??ind o form? de moralitate. Aceasta este marea lovitur? pe care în?i?i ateii o aplic? propriei lor credibilit??i. Cel pu?in ne demonstreaz? extrem de clar faptul c? nu pe probleme ra?ionale (a?a cum pretind) elimin? religia, pentru c? dac? aspectul ra?ional ar fi cu adev?rat elementul hot?râtor, atunci moralitatea n-ar mai avea nicio sc?pare. Atunci dac? nu ra?iunea este motiva?ia lor, ce r?mâne altceva decât o decizie arbitrar?? Ar putea afirma lini?ti?i c? resping religia la fel de arbitrar cum accept? moralitatea, ori c? dup? ce au descoperit elementul care le falsific? pe ambele, au luat un zar ?i au l?sat întâmplarea s? hot?rasc? pe care o p?streaz?. Dawkins spunea:

Continua aici
Scris de Marius

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s