Documentele Revolutiei române din Decembrie 1989


revolutie-1989Evenimentele din decembrie 1989 au generat dezbateri aprinse timp de 20 ani. Motivul controversei l-a constituit îndeosebi încercarea de a demonstra ?i stabili în ce m?sur? aceste evenimente au fost o revolu?ie sau o lovitur? de stat. Probabil r?spunsul la o astfel de întrebare îl va da istoria ?i cei care ?i-au închinat viata slujirii muzei Clio.

Contextul declan??rii evenimentelor din decembrie 1989 – au trecut, iat?, 20 de ani – a fost unul destul de tensionat. La inceputul anilor ’80 s-a produs o schimbare a raportului de for?e pe plan interna?ional. Datorit? deta??rii SUA ca cea dintâi putere a lumii, echilibrul de for?e stabilit la sfâr?itul celui de-al doilea r?zboi mondial a început s? se clatine. Un rol deosebit de important l-a avut Mihail Gorbaciov in URSS. Acesta este ales in func?ia de secretar general al PCUS în data de 11 martie 1985. Gorbaciov ?i-a dat seama c? a pierdut competi?ia cu ??rile democratice ?i a încercat s? reformeze ?i el propriul sistem încremenit în metode vechi ideologizate. Pentru aceasta a lansat câteva concepte care s? fundamenteze,teoretic,schimb?rile pe care le preconiza: glasnosti (deschidere, transparen?a), perestroika (reconstruc?ie a sistemului socialist), uskarenie (accelerare a acestor transformari) ?i novîie mislenie (noua gândire). Aceste concepte, concretizate în politici practice, doreau s? salveze sistemul socialist ?i nu s?-l înlocuiasc?. Gorbaciov încerca s? reformeze socialismul sovietic.În privin?a rela?iilor cu partenerii din Blocul sovietic, s-a renun?at la doctrina Brejnev, apoi a reluat discu?iile cu SUA pentru a restabili un nou echilibru de for?e pe continent ?i în lume. În numai 6 ani Gorbaciov a reu?it performan?a de a lichida atât partidul, cât ?i statul în fruntea c?rora se afla. Factorul Gorbaciov a reprezentat el însu?i consecin?a pierderii încrederii de sine a elitelor comuniste.

În aproape toate ??rile satelite europene asist?m la schimb?ri de lideri,inspirate sau gestionate direct de Moscova. Între 1987-1989 vechii lideri din unele ??ri socialiste au fost înlocui?i cu al?ii, mai tineri, din „e?alonul al doilea”. Astfel, în Cehoslovacia Gustav Husak este înlocuit cu Milos Jakes la 17 decembrie 1989, iar pe 10 noiembrie 1988 primul-ministru Lubomir Strugal este înlocui cu Ladislav Adamec. În Ungaria, Miklós N?meth este ales pre?edinte al Consiliului de Mini?tri, la 23 noiembrie 1988. În Polonia, guvernul condus de Messener este înlocuit cu cel de Mieczyslaw Rakowski la 29 noiembrie 1988. În URSS se produc, de asemenea, schimbari majore. La 1 decembrie este introdus Parlamentul bicameral ?i pluralitatea candidaturilor. În Iugoslavia, la 19 ianuarie 1989 este numit premier croatul Ante Markar?. La 19 iulie 1989 Jaruzelski este ales pre?edintele Republicii Poloneze. În RDG, la 7 noiembrie 1989, este pus in numit premier Hans Modrow in locul lui Willy Stoph care demisioneaz?. În decembrie cade zidul Berlinului, simbolul separ?rii germanilor,simbolul desp?r?ii a dou? lumi diferite. Revolu?iile din 1989 au schimbat în mod fundamental harta politic?, economic? ?i cultural? a lumii.

Continua aici
Scris de Bogdan Emanuel Radut,
emyradut.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s