500 de ani de la naşterea lui Calvin


Nu, nu Calvin Klein, „personaj” mult mai cunoscut de c?tre majoritatea „cre?tinilor” din zilele noastre.  Ci John Calvin, cel care a împrumutat numele s?u unei doctrine pe care unii o consider? adev?rat? iar pe care al?ii o consider? fals?.  Între cele dou? partide, un h?u de netrecut.

John Calvin s-a n?scut în Noyon, Picardia, Fran?a, la 10 Iulie 1509, deci acum 500 de ani.  Personalitate extrem de complex?, cuprins în egal? m?sur? de pasiuni omene?ti ?i spirituale, Calvin a studiat la Universitatea din Paris pentru a deveni jurist.  Cândva între anii 1528 – 1533 Calvin abandoneaz? catolicismul ?i se converte?te la protestantism.   El trebuie s? abandoneze Fran?a din cauza unor conflicte religioase, ?i dup? un periplu prin mai multe ora?e, se stabile?te în Geneva, Elve?ia.   La 1536 Calvin public? o carte (Institutes of the Christian Religion) carte pe care o va prelucra de câteva ori în timpul vie?ii.  În ea Calvin define?te ?i sistematizeaz? doctrinele credin?ei protestante.

De?i Luther este ini?iatorul reformei, pe la 1540 Luther se plânge c? reforma sa nu a avut efectul scontat în societate ?i-n religie.  Calvin devine omul potrivit pentru a continua reforma.   Ideile sale g?sesc teren propice într-un ora? independent ?i cu majoritatea cet??enilor de credin?? reformat? pentru a crea o mi?care interna?ional? care va determina revolu?ii religioase în Sco?ia, Olanda, Anglia ?i dup? unii, chiar ?i-n America.

Calvin este cunoscut mai ales pentru doctrina predestin?rii (vezi aici o trecere în revist? a acestei doctrine).  Doctrina aceasta este creditat?, printre altele, de Max Weber ca fiind la baza capitalismului.  Ascetismul fa?? de lume ?i munca asidu? care dovede?te alegerea au dus la dezvoltare economic?.  Weber sus?ine c? între ??rile influen?ate de calvinism ?i celelalte, exist? o diferen?? pronun?at? în ceea ce prive?te bog??ia ?i etica muncii.

Rezultatele intelectuale ale lui Calvin ?i mo?tenirea sa literar? sunt impresionante.  Pe lâng? Institute care a ajuns în final o oper? de peste 700 de pagini, Calvin a scris comentarii la mai toate c?r?ile Bibliei.  A polemizat ?i între?inut o coresponden?? vast?; coresponden?a sa a fost colectat? în multiple volume de c?r?i.  Infleun?a lui Calvin a fost nu doar în pretestantism ci ?i-n societatea ?i politica Genevei, ?i nu numai.  Dup? Calvin, credin?a are ?i trebuie s? ocupe ?i o dimensiune social-politic?.  Statul a fost crea?ia lui Dumnezeu spre binele tuturor. Guvernarea trebuie s? fie de c?tre mai mul?i, ?i oamenii trebuie s? se opun? tiraniei unui conduc?tor sau a celor pu?ini.  Calvin a întemeiat Bursa Francez?, care a devenit un model de ajutorare pentru bun?starea tuturor locuitorilor Genevei.  Între a550 ?i a560 Calvin a ajutat pe ste 60 de mii de refugia?i protestan?i.  Geneva a fost condus? în timpul vie?ii lui Calvin de dou? consilii, ale c?ror membri erau ale?i anual.  Calvin nu a f?cut parte niciodat? din nici unul dintre consilii.

Calvin a acordat un rol extrem de important educa?iei individului.  A întemeiat la 1559 Academia din Geneva, din care s-a dezvoltat mai târziu Universitatea din Geneva.

Idelile lui Clavin, de?i el le-a sistematizat ?i compilat, ?i acum îi poart? numele, nu au fost doar ale lui.  Luther, Zwingli, Melanchton (de?i acesta a derivat mai târziu în Pelagianism), Bucer, Bullinger ?i al?ii au crezut în acelea?i doctrine.  S? nu uit?m de Augustin, Owen, Whitefield, Toplady, Hodge, Dabney, Cunningham, Smith, Shedd, Warfield, Kuyper pe lâng? ceilal?i.

Continua aici
Sursa, Perspective Crestine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s