Misiunea printre oameni


Ultimele secole s-au dovedit a fi o adevarat? b?t?lie pe câmpul misiunii evanghelice, de la cunoscutele experien?e ale extremismului sociologic pân? la a?a-numitul extremism al evangheliz?rii, ceea ce a îngreunat practicile ?i bazele evangheliz?rii în întreaga lume. În acest articol a? dori s? dezbat acest aspect al misiunii printre oameni, sperând s? fie o contribu?ie pozitiv? pentru slujitorii lui Cristos.

Experien?ele trecutului

Privind spre Europa, America sau Africa, experien?ele trecute îi claseaz? pe unii misionari sau pastori ca fiind legali?ti, pe al?ii extremi?ti sau asupritori ai persoanelor care au avut nevoie s? fie mântuite de Cristos. Astfel de cazuri abund? în cercurile de misiune, iar scopul acestui articol este de a diminua procesul extremismului cauzat de metodele folosite în lucrarea la care am fost chema?i.

O problem? des întâlnit? este c? o parte din pastori sau lideri aleg extremele sociologice, f?r? a-?i asuma responsabilitatea împ?rt??irii Evangheliei oamenilor afla?i în întuneric. O Alt? categorie de pastori ?i lideri care practic? doar evanghelizarea, f?r? a se îngriji de nevoile celor care sunt într-o situa?ie extrem?. Exemplu de mai jos prezint? aceast? motiva?ie.

Îmi aduc aminte de o misiune de evanghelizare la care am participat al?turi de o echip? de americani, cu ani în urm?. Ceea ce m-a surprins foarte mult erau metodele ?i strategiile pe care ace?tia le foloseau în lucrare. Scopul lor era doar de a proclama Cuvântul, de a face poze ?i apoi de a-i l?sa pe a?a-numi?ii “converti?i” s?-?i tr?iasc? via?a cre?tin? f?r? a-i ?i uceniciza prin prisma Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel de metode ?i practice nu sunt biblice, iar urm?torul paragraf ilustreaz? cauza acestor situa?i.

Cred c? “principiul unei mame” trebuie pus în practic? ?i în evanghelizarea na?iunilor. A?i întâlnit vreo mam? care s?-?i lase copilul fl?mând sau s? nu-i poarte de grij? pân? când acesta nu ajunge la acea maturitate în care s? nu mai fie dependent de ea? Mul?i pastori au uitat c? ei trebuie s? fie p?storii acelor suflete care au nevoie de Cristos, nu doar la începutul acestei na?teri, ci pân? la maturizarea lor în Cristos. Acest proces prezint? o provocare pentru fiecare lucr?tor care este implicat în proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Provoc?rile prezentului

Postmodernismul aduce una dintre cele mai provocatoare probleme pentru pastorii secolului 21. Pentru o combatere echilibrata si constructiva, între înv???turile postmodernismului si cele ale Cuvântului lui Dumnezeu, trebuie sa ne asiguram ca pregatim pastorii in bazele fundamentale ale contextualiz?rii.

Contextualizarea este cea mai dificil? arm? în evanghelizare. De?i aceasta ar trebui s? ne ajute în proclamarea Evanghelei, lipsa re-educ?rii[1] ?i interac?iunii cu lumea secular? se prezint? ca o b?t?lie necâ?tigat?. O realitate dureroas? este ?i aceea c? lumea secular? interac?ioneaz? mult mai eficient cu pastorii Bisericii lui Cristos, fa?? de pastorii bisericii evanghelice, care sunt mult mai rezerva?i cu persoanele din exteriorul Bisericii lui Cristos. Astfel de complica?ii se vor ad?uga ?i vor îngreuna proclamarea Evangheliei lui Cristos în lumea secular?. De?i aceste probleme pot fi schimbate, trebuie s? ne asigur?m c? pastorii ?i fra?ii evanghelici sunt echipa?i în cunoa?terea bazelor fundamentale ale credin?ei atunci când vine vorba despre discutarea punctual? a postmodernismului. Trebuie s? lu?m aceste lucruri în serios, deoarece acestea sunt fundamentele pe care întreaga m?rturie ?i lucrare ale lui Cristos au fost construite. Dac? ignor?m importan?a lucr?rii de mântuire ?i de glorificare a lui Cristos, cre?tinismul nu se mai poate numi cre?tinism evanghelic.

Baza oric?rei teorii postmoderniste este aceea “c? nu exist? un singur adevar”, ci mai multe. Astfel, adev?rul de?inut de un musulam are aceea?i valoare ?i în?elegere cu adev?rul lui Dumnezeu. Aceast? pluralitate nu î?i g?se?te ra?iunea la masa discu?iilor, f?r? a obiectiva ?i împlini scopul distrugerii acestui adev?r absolut care este Cristos ?i care apartine doar lui Cristos. Isus Cristos a fost (?i este) Adev?rul încarnat, iar în timp ce El predica ?i se îngrijea de nevoile oamenilor, cei din jur I-au recunoscut aceast? autoritate., Este îns? important s? în?elegem c? acest adev?r nu Îi este atribuit lui Cristos doar pentru c? El s-a îngrijit (?i se îngrije?te) de suflele ?i nevoile oamenilor, ci El este Adev?rul, deoarece Isus nu a fost creat, experimentat etc., ci, dimpotriv?, Isus este Adev?rul, iar în Evanghelia dup? Ioan 1:1-14 se spune c? El este Dumnezeul întrupat ?i indentificat cu omul de rând. Ideea central? a Evangheliei lui Ioan este c? scopul pentru care el a scris aceast? Evanghelie a fost de a-i convinge pe cei dezorientati de Adev?rul întrupat, adic? de Isus Cristos.

Obstacolele des întâlnite în bisericile noastre pot fi transformate în provoc?ri la dezbateri constructive în acest secol secularizat. Provoc?rile acestui deceniu au fost ?i înc? sunt la baza tuturor discu?iilor omene?ti. Cre?tini fiind, nu vom putea s? ne ferim de astfel de provoc?ri sau obstacole distrug?toare, ci trebuie s? ne asum?m responsabilitatea de a lupta pentru ceea ce credem c? este adev?rul absolut. P?storii sunt cei care atât de la amvonul bisericii, cât ?i în grupurile de discu?ii, au responsabilitatea de a preg?ti întreaga biseric? în cre?terea ?i maturizarea întregului trup pentru a-L m?rturisi pe Cristos întregii lumi. Cauza pentru care 50% de americani nu cred într-un adev?r absolut este aceea c? pastorii ?i liderii de tineret nu ?i-au asumat responsabilitatea de a-l instrui pe fiecare membru al bisericii în Cuvântul lui Dumnezeu.

Pavel, de altfel, îi cere tân?rului Timotei ca acesta s? p?streze înv???turile sale. Bisericii lui Cristos i se cere acela?i lucru. Aceast? dorin?? de a-l p?stra pe Cristos în centrul vie?ii personale ?i al bisericii se va rezuma întotdeauna la factorul acestei rela?ii între Dumnezeu ?i om. Care este valoarea lui Dumnezeu în via?a noastr?? Pentru a p?stra aceast? rela?ie atât în bisericâ, cât ?i în afara acesteia, trebuie s? ne asigur?m c? avem o ?int? potrivit?, o cale spre care ne îndrept?m întreaga fiin?? ?i via??.

?inta viitorului

Apostolul Pavel le scrie filipenilor din Roma, unde este întemni?at, îns? cu libertatea de a scrie ?i de a avea vizitatori care s?-l încurajeze în lucrarea la care a fost chemat. Din aceast? închisoare, Pavel este informat despre problemele întâmpinante de aceast? biseric?. Problemele acestei biserici sunt descrise în capitolul trei, unde Pavel prezint? adev?ratele b?t?lii cu care se confrunta aceast? biseric?. Primele ?i ultimele versete ale acestui capitol ne prezint? felul de gândire cunoscut astazi ca identitatea postmodernista, în care fiecare are un adev?r, iar mai apoi dreptul de a face ceea ce îi place.

Pavel se opune unei astfel de gândiri, iar strategia pe care o folose?te este de a îndrepta privirile filipenilor spre Cristos ?i spre planul S?u de mântuire, edificare ?i glorificare. Glorificarea are de-a face cu acea ?int? spre care ne a?intim atât ochii cât ?i min?ile ?i, nu în ultimul rând, întreaga fiin?? spre Cristos. Cei care au pierdut aceast? ?int? (?i mul?i se afl? în aceast? categorie) au pierdut-o din cauza faptului ca s-au îndep?rtat de Cristos ?i s-au dus spre al?i dumnezei. Scopul pastorilor ?i al liderilor este de a se ocupa, sub orice form? posibil?, de edificarea copiilor lui Dumnezeu. In misiunea local?, una din situa?iile în care e?u?m în lucrarea între (?i cu) oameni este lipsa autenticit??ii unei vie?i asem?n?toare lui Cristos (Identitatea cu El) ale c?rei temeli sunt bazate ?i cl?dite pe Cuvântul lui Dumnezeu.

M?rturia Bisericii din Tesalonic este bazat? pe cele trei concepte biblice ale lui Dumnezeu. Primul principiu este c? lucrarea de evanghelizare ?i edificare în comunitatea existent? s-a f?cut prin credin?a. Astfel, credincio?ii din Tesalonic au urmat exemplul lui Pavel, care la rândul lui Îl urma pe Cristos. Observa?i c? aceast? lucrare de proclamare a Cuvântului nu s-a împlinit prin anumite strategii de productivitate, nici prin anumite tradi?ii sau prin eforturi de asociere cu lumea secular?. Nu! Ace?tia au urmat aceea?i credin?? despre care Pavel scrie atât acestor fra?i, cât ?i filipenilor. O alt? observa?ie în acest capitol este unitatea acestor credincio?i. Lucrarea nu apar?ine lui Pavel, nici p?storului local, ci aceast? lucrare apar?ine lui Cristos, iar Cristos î?i aduce ale?ii înaintea tronului S?u prin biserica local?, care este alcatuit? din fra?i ?i surori, ?i care la rândul lor au primit darurile necesare pentru a împlini aceast? lucrare. Responsabilitatea fiec?rui pastor este de a-i ajuta pe fra?i s? descopere aceste daruri, iar mai apoi s? le foloseasc? atât în lucrarea de evanghelizare, cât ?i în cea de ucenicizare a celor lipsi?i de Cristos.

Un alt factor acestei biserici este c? lucrarea a fost împlinit? ?i motivat? de dragostea revarsat? asupra lor de Cristos prin Cuvântul S?u. Este interesant c? aceast? lucrare nu are la baz? doar dogmatica acestei lucrari, ci ?i punerea acesteia în practic?. Astfel, m?rturia acestei biserici a r?sunat în întreaga lume. Oare aceast? marturie era posibil? doar prin predicarea Cuvântului? Oare aceast? m?rturie avea s? rasune doar datorit? implic?rii prezentate în lucrarea social? a bisericii? Dragostea nu distinge acesti doi termeni, ci, dimpotriv?, ace?tia sunt bine închega?i întrucât, dac? le desp?r?im, extremismul va ocupa pozi?ia central? în fiecare lucrare printre oameni.

Ca ?i pastori sau lideri ai poporului lui Dumnezeu, trebuie s? ne asigur?m c? nu ne ascundem sub perdeaua extremismului. Atunci când alegem aceast? cale, rezultatul întregii lucr?ri va fi unul împotrivitor Scripturii ?i, mai târziu, se va îndrepta spre necontextualizare. Atât p?storii cât ?i liderii bisericilor evanghelice trebuie s? devin? agen?i prin care atât dragostea, cât ?i motiva?ia Evangheliei, s? fie un factor al schimb?rii în comunitatea în care au fost aseza?i. Scopul pentru care am fost aseza?i în aceast? lume este de a îndrepta privirile oamenilor spre Cristos, iar acest lucru a fost împlinit de credincio?ii bisericii din Tesalonic.

Ultima motiva?ie care a contribuit la aceast? r?spândire a mesajului lui Dumnezeu pe întreg teritoriul Asiei Mici se datoreaz? astept?rii venirii Domnului Isus Cristos. ?inta lor era acea speran?? a revenirii lui Cristos. Iat? cu adevarat o ?int? spre care întrega biseric? î?i avea a?intite atât inimile cât ?i min?ile. În timp ce ace?tia Îl a?teptau pe acest Mântuitor (care ii adusese de la niste dumnezei fal?i la El Însu?i, Dumnezeul adev?rat) fiecare membru era implicat în lucrarea de evanghelizare ?i edificare a celor din afar? a?a-zisei biserici (sinagoga) sau din interiorul acesteia.

Cred c? aceast? m?rturie este demn? de urmat. Biserica lui Cristos trebuie s?-?i atinteasc? ochii spre acea zi glorias? în care Cristos se va întroarce dup? mireasa Sa. Scopul ?i responsabilitatea p?storilor ?i a liderilor este de a se asigura c? preg?tesc cu adev?rat Biserica lui Cristos pentru aceea m?rea?? zi. Când inima ?i mintea privesc spre Cristos, omul va fi gata s?-L m?rturiseasc? pe Cristos lumii. Atunci când întreaga fiin?? a omului este focalizat? asupra sa, acesta nu va putea s? priveasc? spre Cristos. Valoarea pe care Cristos o are în via?a noastr? va determina dragostea ?i pasiunea cu care Îl vom m?rturisi pe El. Mult mai mult, acest lucru va dovedi pentru cine tr?im în secolul 21.

Evanghelizarea în secolul 21

Evanghelizarea în secolul 21 trebuie s? fie contextualizat? ?i explicat? fiec?rui membru din Biserica lui Cristos. Sunt constient c? în multe bisericii atât fra?ii, cât ?i surorile, trebuie s? fie reinstrui?i în ceea ce ne priveste acest subiect. Metodele ?i strategile pe care le folosim în acest secol s-au invechit, iar p?storii ?i liderii bisericilor evanghelice vor trebui s? asculte ?i s? priveasc? cu aten?ie la schimb?rile care au loc în Romania.

Momentan suntem înconjura?i de mii de tranzi?ii care vin din afara tarii. Cu aceast? nevoie de schimbare trebuie s? în?elegem provoc?rile care sunt aruncate asupra tinerei genera?ii, dificulta?ile provocate de locurile de munc? sau, mult mai mult, de sistemul educa?ional. Totodat?, nu putem ignora num?rul imens al persoanelor care sunt uitate de Biseric? Evanghelic?, cum ar fi: copiii str?zii, orfanii, v?duvele, prostituatele, be?ivii, consumatorii de droguri, homosexualii, oamenii de la sate, rromii etc. În toate aceste sfere trebuie s? ne al?tur?m oamenilor, iar prin prisma Cuvântului lui Dumnezeu ?i cu ajutorul Duhului Sfânt este important s? schimb?m lumea cu Cristos.

Nu am s? prezint pe larg misiunea pe care Isus Cristos a avut-o între oameni, deoarece problema noastr? nu este cuno?tin?a, ci practica. Trebuie s? iubim, ?i s? ne îngrijim de întreaga lume, de întreaga comunitate în acela?i fel în care Isus a avut grij? de noi. Noi avem singurul mesaj care îi poate elibera pe oameni de poveri ?i de p?cate. Ace?tia pot g?si aceast? libertate în Cristos îns? pentru ca acest lucru s? se întample, Biserica Evanghelica, prin p?storii ?i membrii ace?teia, trebuie s? se implice în lucrarea de evanghelizare ?i de ucenicizare, care se ocupa atât de aspectul spiritual cât ?i de cel fizic.

Scris de Cosmin Pascu
___________________________
[1] i.e. prin care fiecare p?stor are oportunitatea de a se re-familiariza cu termeni teologici ?i practiciile acestuia

One thought on “Misiunea printre oameni

  1. aveti drepate lupta noastra petru al face cunoscut peEL lipseste cu desavarsire in mediile defavorizate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s