Suicidul în rândul adolescenţilor, printre problemele semnalate Comitetului ONU de ANPDC


Suicidul în rândul adolescen?ilor, sarcina în cazul adolescentelor, abuzul de substan?e nocive ?i problemele de s?n?tate mintal? sunt printre provoc?rile pe care Autoritatea pentru Protec?ia Drepturilor Copilului le are în acest moment, potrivit raportului prezentat vineri Comitetului ONU.

Raportul consolidat privind implementarea Conven?iei Na?iunilor Unite în domeniul protec?iei copilului a fost prezentat în fa?a Comitetului ONU de secretarul de stat Ileana Savu, pre?edinte al ANPDC. Documentul a relevat atât progresele înregistrate în ?ara noastr?, dar a precizat clar ?i care sunt provoc?rile pe care le traverseaz? în acest moment autorit??ile din domeniu.

Printre progresele României prezentate de Ileana Savu se num?r? asigurarea unei mai bune protec?ii a copiilor împotriva abuzului, neglij?rii ?i exploat?rii, îmbun?t??irea calit??ii serviciilor oferite minorilor afla?i în situa?ie de risc sau pentru care a fost deja stabilit? o m?sur? de protec?ie, îmbun?t??irea accesului la serviciile medicale ?i cre?terea calit??ii acestora, dezvoltarea asisten?ei medicale comunitare, utilizarea de documente standardizate de urm?rire a gravidei, acordarea de servicii sociale în maternit??i, implementarea unui program de educa?ie pentru s?n?tate în ?coli ?i transformarea unor maternit??i în “Spital prieten al copilului.

Printre provoc?rile enumerate în fa?a Comitetului ONU pentru drepturile copilului se num?r? suicidul în rândul adolescen?ilor, sarcina în cazul adolescentelor, abuzul de substan?e nocive ?i probleme de s?n?tate mintal?, dar ?i sprijinirea insuficient? a p?rin?ilor de c?tre profesioni?ti ?i servicii specializate pentru ca atitudinea punitiv? fa?? de copii s? se transforme într-una de recompens? pozitiv?.

Membrii Comitetului ONU pentru drepturile copilului au apreciat modul în care delega?ia României a prezentat, f?r? s? ascund? punctele slabe, raportul de ?ar? ?i preocuparea autorit??ilor de a implementa legisla?ia ?i recomand?rile interna?ionale, îns? au avut ?i o serie de întreb?ri ?i critici la adresa situa?iei din ?ara noastr?.

Continua aici…
Sursa, realitatea.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s