Bărbaţi efeminaţi, femei masculinede Alan P. Medinger

„Nu pot s? suport b?rba?ii efemina?i!” Cel care o spune nu este un tip macho, care se adreseaz? tovar??ilor s?i; este un b?rbat care se lupt? el însu?i cu homosexualitatea. Am auzit aceste cuvinte nenum?rate ori, de la b?rba?i care vin la noi pentru a primi ajutor în lupta cu homosexualitatea.

În mod ironic, pot în?elege de ce simt ei astfel. B?rbatul care are o problem? homosexual? tânje?te dup? masculinitate. Este atras – poate prea puternic – de masculin. Deficitul de masculinitate pe care îl simte în el însu?i se exprim? în dorul dup?, sau în atrac?ia excesiv? pentru masculinitatea altor b?rba?i. De asemenea, este ceva obi?nuit c? dispre?uim la al?ii ceea ce urâm la noi în?ine.

Dar ceilal?i? Mul?i, mul?i oameni care sunt siguri de identitatea lor sexual?, sunt ?i ei deranja?i de b?rba?ii efemina?i ?i într-o m?sur? mai mic?, de femeile masculine. Care este problema aici? Cu siguran?? este una demn? de explorare, în misiunea noastr?.

Efeminarea la b?rba?i ?i masculinitatea la femei, sunt f?r? îndoial? asociate cu homosexualitatea. Desigur, nu toate persoanele homosexuale au aceste caracteristici, ?i mul?i b?rba?i efemina?i ?i femei masculine nu sunt homosexuali, dar tr?s?turile sunt destul de comune pentru a crea stereotipuri aproape universal recunoscute. Homosexualii folosesc aceste stereotipuri pentru a se recunoa?te unul pe cel?lalt, ?i mai des decât ar trebui, când întâlnesc un b?rbat efeminat sau o femeie masculin?, heterosexualii suspecteaz? c? este vorba de homosexualitate.

În general, aceste caracteristici sunt exprimate în vorbire, în îmbr?c?minte ?i în mi?c?rile trupului. Femeia care face pe grozava, cu voce profund?, care poart? blugi b?rb?te?ti ?i o c?ma?? de flanel, transmite imaginea unei lesbiene „dure”. B?rbatul gra?ios, îmbr?cat perfect, ale c?rui cuvinte sunt rostite cu un accent ?i un ton u?or diferit, transmite imaginea b?rbatului gay efeminat.

Interesant, pe cât de des întâlnim în misiunea noastr? efeminarea la b?rba?i ?i masculinitatea la femei, pe atât de rar acestea sunt confruntate direct. În parte, aceasta se poate datora faptului c? mul?i dintre noi pur ?i simplu nu ne-am gândit la a?a ceva. Mai des, suspectez c? nu ne-am ocupat de ele pentru c? d?m dovad? de o adev?rat? ambivalen?? cu privire la acest subiect.

În mul?i dintre noi se d? o lupt? între o reac?ie curajoas? de a spune: „Haide, poart?-te ca un b?rbat!”, ?i o în?elegere mai profund? a faptului c? sentimentele de a nu fi corespuns niciodat?, sunt printre cele mai dureroase laturi ale homosexualit??ii. ?tim c? masculinitatea ?i feminitatea adev?rat? nu se m?soar? în lucruri superficiale ca felul în care pronun??m cuvintele, în care arunc?m o minge sau în care ne încruci??m picioarele, ?i totu?i vedem în anumite manierisme ?i afect?ri o tr?ire a vie?ii vechi de care persoana vrea s? scape.

Un lucru important pe care încerc?m s? îl facem în misiunea noastr? este s? sus?inem masculinitatea la b?rba?i ?i feminitatea la femei. Indicarea caracteristicilor contrarii ar p?rea s? fie opusul afirm?rii. „?tii c? te mi?ti ca o fat?”, nu va suna drept sus?inere pentru un b?rbat care se lupt? cu homosexualitatea.

Ca ?i cre?tini, ar trebui s? fim deasupra sus?inerii stereotipurilor societ??ii despre „b?rba?ii adev?ra?i” ?i „femeile adev?rate”, în special când ei pot s? fie atât de r?ni?i de cei pentru care nu corespund. Ca ?i cre?tini, ar trebui s? apreciem minunata diversitate pe care a creat-o Dumnezeu în noi. Parte din aceast? diversitate are de-a face cu amestecul diferit de daruri masculine ?i feminine, pe care le g?sim în fiecare individ.

Dup? ce am spus toate acestea – ?i crezându-le – tot sunt de p?rere c? b?rba?ii ?i femeile care înving homosexualitatea trebuie s? se confrunte cu tr?s?turile lor efeminate, respectiv masculine, ?i pentru un num?r de motive, cred c? vindecarea este ajutat? de un efort rezonabil de a le învinge.

Primul meu motiv este unul foarte practic. O cauz? major? a homosexualit??ii noastre poate fi o lips? de sus?inere la începutul copil?riei. Acum, la maturitate, o parte major? a vindec?rii noastre poate veni dac? suntem sus?inu?i de al?ii în masculinitatea sau feminitatea noastr?. Totu?i, comportamentul efeminat al unui b?rbat este potrivit pentru a aduce tocmai opusul – fie evitare sau dezgust din partea altor b?rba?i, sau în cazul b?rba?ilor mai buni, mai amabili, a unei forme de condescenden?? – suntem trata?i ca ni?te b?ie?ei slabi. La o femeie, comportamentul masculin poate stârni fie evitarea, fie o form? exagerat? de sus?inere, despre care femeia simte c? nu este real?.

Sus?inere real? de care avem nevoie este mai probabil s? vin? dac? este un r?spuns firesc la masculinitatea sau feminitatea noastr? perceput?. Nu va veni firesc, dac? avem caracteristici sau manierisme extreme ale sexului opus.

Al doilea motiv pentru care cred c? eliminarea acestor caracteristici este bun?, se bazeaz? pe Cuvântul lui Dumnezeu. Noul Testament recomand? anumite exprim?ri ale masculinit??ii ?i feminit??ii pentru b?rba?i, respectiv femei (1 Corinteni 11:4-5). Chiar ?i cre?tinii conservatori au reu?it cumva s? ignore aceste porunci, f?r? îndoial? sim?ind c? ele sunt într-un anumit sens arbitrare. Ce conteaz? al cui cap este acoperit ?i al cui cap nu este acoperit în biseric?? Presupun c? lui Dumnezeu nu Îi pas? cu adev?rat al cui cap este acoperit, dar cred cu adev?rat c? Dumnezeu are un scop clar cu aceste porunci. El cheam? la o expresie exterioar? vizibil? a diferen?elor ?i complementarit??ii pe care le-a pus în noi.

Aceste diferen?e aparent arbitrare pot fi comparate cu manierele – forme de comportament recomandate, care sunt de cele mai multe ori arbitrare. Dar manierele sunt adoptate de oamenii dintr-o cultur? din dou? motive importante. Mai întâi, ele duc la un comportament previzibil, care face via?a mai confortabil? pentru al?i oameni. În al doilea rând, ele sunt semne simbolice ale respectului. Ne îmbr?c?m cu o anumit? m?sur? de modestie, mestec?m cu gura închis?, pentru c? am înv??at c? al?i oameni a?teapt? de la noi s? o facem ?i se simt mai confortabil când o facem. Ne ridic?m când intr? în camer? persoane mai în vârst?, sau un b?rbat deschide u?a pentru o femeie în semn de respect. O societate care ignor? manierele, a?a cum a f?cut a noastr? cel pu?in din anii ’60, înva?? în mod clar s? îi ignore pe al?ii în interesul puternicului eu.

Dumnezeu ne-a creat ca s? fim creaturi sociale – ca s? tr?im în familii ?i comunit??i. Dac? tr?im conform unor modele oarecum previzibile, comunit??ile ?i familiile noastre pot func?iona mai bine. C?utarea de a ne conforma formelor potrivite de comportament masculin ?i feminin arat? respect atât pentru masculinitate, cât ?i pentru feminitate – ceva ce lipse?te foarte mult ast?zi.

Un al treilea motiv pentru care schimbarea ar putea fi în ordine – ?i acesta este tot unul practic – este c? efeminarea la b?rba?i ?i masculinitatea la femei poate trimite semnale care ne conduc tocmai la oamenii cu care nu avem nevoie s? avem rela?ii. B?rbatul cu c?ma?a neîncheiat? la nasturi pân? la piept ?i cu gulerul ridicat trimite un mesaj – con?tient sau incon?tient. B?rba?ii hetero pur ?i simplu nu se îmbrac? a?a. Acest fapt reflect? cel pu?in o ambivalen?? cu privire la învingerea homosexualit??ii.

În sfâr?it, multe dintre caracteristicile efeminate la b?rba?i, ?i chiar mai mult, dintre caracteristicile masculine la femei, sunt esen?ialmente defensive în natura lor, iar renun?area la defensiv? este în mod clar parte a procesului de vindecare. Femeia masculin? poate adopta o îmbr?c?minte ?i maniere care vor îndep?rta b?rba?ii. Postura ei poate declara: „Atinge-m? ?i te voi face buc??i”. Ea nu va învinge lesbianismul în spatele acestui zid. Pentru a-?i accepta adev?ratul sine feminin, va trebui s? devin? vulnerabil? în unele privin?e.

B?rbatul efeminat care nu ?tie cine este el ca b?rbat, ?i care simte c? nu poate ajunge la masculinitate, poate alege ca modele nu b?rba?i, ci femei; deseori selectând femeia care este în exterior puternic? a?a cum vrea el s? fie, dar în interior tandr? ?i vulnerabil?, a?a cum simte c? este el. El devine Judy Garland sau Barbra Streisand, sau adopt? rolul prin care râde de el însu?i, atât de comun în cultura gay.

Totu?i, adev?rul este c? nu î?i va învinge niciodat? homosexualitatea, pân? nu renun?? la aceste personalit??i false. Chiar dac? trebuie s? nu fie nimeni pentru un timp, trebuie s? renun?e la sinele fals, defensiv, înainte s? poat? deveni cine l-a creat Dumnezeu s? fie.

Da, cred c? este bine ca b?rba?ii ?i femeile care vor s? înving? homosexualitatea s? renun?e pe cât posibil la caracteristicile lor efeminate, respectiv masculine. Totu?i, trebuie s? p?str?m echilibrul ?i în?elepciunea. F?cându-ne pe fiecare dintre noi unic, Dumnezeu a îmbinat masculinul ?i femininul în fiecare dintre noi. Unele femei vor fi mai puternice ?i mai competitive decât altele; unii b?rba?i vor fi mai sensibili ?i mai blânzi decât al?ii. L?udat s? fie Domnul pentru unicitatea noastr?!

Problema b?rba?ilor efemina?i ?i a femeilor masculine este într-adev?r una dificil?. Cât de mult trebuie s? ne conform?m? Cât de mult trebuie s? ne accept?m exact a?a cum suntem? Avem nevoie de echilibru. Cred c? vom ajunge cel mai bine la echilibru dac? ne a?intim privirile la Isus. Isus ne iube?te ?i ne accept? exact a?a cum suntem, indiferent cât de ciuda?i sau de singulari ne-a f?cut trecutul nostru. Dar, ca to?i cre?tinii, suntem în devenire; suntem un popor aflat într-un proces, ?i ca un popor aflat într-un proces, ar trebui s? încerc?m s? renun??m la acele lucruri care sunt parte a trecutului nostru distrus. Ar trebui s? c?ut?m s? devenim tot ceea ce ne-a creat Dumnezeu s? fim.

Dumnezeu a creat b?rbatul ?i a spus: „Bun”, ?i a creat femeia ?i a spus „Bun”. Este ceva minunat ?i glorios în masculinitate ?i feminitate. Cred c? de aceea nu ne plac distorsiunile a ceea ce sim?im c? sunt masculinitatea ?i feminitatea. De?i nu vom în?elege poate niciodat? deplina esen?? a masculinit??ii ?i feminit??ii, Dumnezeu a avut un scop f?cându-ne b?rba?i ?i femei, f?cându-ne diferi?i. El este un Dumnezeu al ordinii, nu al confuziei, ?i nu ne vrea confuzi cu privire la masculinitatea sau feminitatea noastr?. Este dificil, dar este bine s? în?elegem adev?rul.

Sursa, http://www.contracurentului.com/node/386

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s