Dincolo de predicare


Se pare c? am în?eles gre?it scopul pentru care am fost chema?i s? slujim înaintea Mântuitorului ?i înaintea bisericii locale. Între p?storii ?i slujitorii bisericii locale slujirea este cunoscut? doar sub forma a serviciilor divine, ce au loc la ora de rug?ciune, studiu biblic ?i duminica. M? întreb dac? aceasta a fost inten?ia Mântuitorului – de a reduce via?a cre?tin? doar într-un club monastic. De multe ori strig?m conduc?torilor ortodoc?i c? m?n?stirile (existente pe teritoriul României) sunt l?ca?uri de retragere ?i neintegrare în comunitate a slujitorilor care î?i petrec timpul neîncetat pentru societate. Nu am s? dezbat în acest articol etica unei astfel de institu?ii, ci a? dori s? scot în eviden?? c? ?i biserica local? (neoprotestant?) este în pericol de a replica aceia?i manifesta?ie modern?.

P?storul, dincolo de predicare

Atitudinea oric?rui slujitor este de a se asigura c? existen?a proprie este vizibil? în societatea în care acesta a fost chemat s? slujeasc?. Un p?stor, dar care este ?i un scriitor iscusit, m-a ajutat s? în?eleg care este scopul p?storului contemporan în aceast? lume constrâns? de o imagine disfunc?ional? ?i deplorabil? pentru locuitorii ei. Eugene H. Peterson afirm? c? `lucrarea pastoral? are loc între zilele de duminic?, între prima ?i a opta zi a s?pt?mânii (lunea), între peri-metrii crea?iei ?i cei ai învierii, între Geneza 1 ?i Apocalipsa 21`[1]. Autorul dore?te s? în?elegem este c? misiunea unui p?stor nu se încheie cu ziua de duminic?, ci dimpotriv?, lucrarea acestuia începe cu prima zi a s?pt?mânii. Nu doar lucrarea p?storului este transferat? spre celelalte zile ale s?pt?mânii, dar ?i contextul întregii biserici locale, care este încurajat? s? interac?ioneze cu comunitatea în care a fost a?ezat?. Aceasta este chemat? s? interac?ioneze prin dialog ?i conversa?ii, prin munc? ?i relaxare, prin dezbatere ?i creativitate, prin opinie ?i prin dezvoltare, cu locatarii acestei comunit??i. Dincolo de predicare se afl? oameni care î?i tr?iesc via?a independent? de Creator, iar scopul cre?tinului contemporan este de ai aduce pe ace?tia – nu înaintea unei bisericii locale, ci înaintea unui Creator universal, crucificat, îngropat ?i înviat. Scopul p?storului este de al introduce pe „Gic?„ ?i „Cic?„ în contextul unei rela?ii eterne. Dincolo de predicare este un Dumnezeu transformator, care dore?te ca mesajul predicat s? genereze un impact în aceast? lume scufundat? în necaz ?i ur?.

P?storul, dincolo de context

Acela?i autor ne implor? s? captiv?m importan?a faptului c? „lucrarea pastoral? începe de la amvon spre audien??, de la mas? spre spital, din sufragerie spre sala de consiliere. S?pt?mânal, lucrarea pastorului se desf??oar? înaintea oamenilor, care în timp ce lucreaz?, în timp ce iubesc, în timp ce plâng, în timp ce sufer?, în timp ce se joac?, în timp ce înva??, în timp ce cresc, în timpul crizelor ?i în timpul evenimentelor de rutin?, î?i tr?iesc via?a cu implica?ii normale„. Ceea ce trebuie s? realiz?m din aceast? afirma?ie este, c? dincolo de textul biblic ?i contextul uman, se afl? o audien?? care trebuie s? recepteze mesajul predicat acolo unde î?i desf??oar? omul activitatea sa proprie. Dac? am privii spre Evanghelia lui Luca , vom observa c? Zacheu a fost capabil s? recep?ioneze mesajul Mântuitorului datorit? faptului c? Cristos a mers în zona unde se afla Zacheu. Acela?i lucru trebuie s?-l facem ?i noi. Noi trebuie s? mergem împreun? cu acest mesaj acolo unde î?i desf??oar? activitatea prietenii no?trii, familiile noastre, colegii no?trii, du?manii no?trii sau orice alt om. În aceast? conjunctur? ne vom întâlnii cu oameni asupri?i de s?r?cie, oameni orbi?i de propria bog??ie, oameni devota?i idolilor omene?ti, oameni cople?i?i de suferin??, oameni confuzi, oameni demoraliza?i, oameni îmb?ta?i, oameni respecto?i, oameni orgolio?i, oameni argumentativi, oameni de tot felul î?i g?sesc existen?a acolo unde tu te ascunzi. Cristos dore?te ca noi s? mergem dincolo de context, astfel încât mesajul S?u s? ajung? la cei care-l caut?. Asta este ceea mai mare provocare a evanghelicilor neoprotestan?i. Mesajul pe care-l de?inem nu este al nostru, ci al lui Dumnezeu.

P?storul, dincolo de oameni

Dac? p?storul este chemat s?-?i petreac? timpul al?turi ?i printre oameni (precum am observat în via?a Mântuitorului), este important ca acesta s? se asigure c? va trece dincolo de oameni. Dincolo de oameni este Dumnezeul Creator. Tot în Evanghelia lui Luca, observ?m c? Cristos s-a asigurat c? rela?ia Sa cu Tat?l nu va distorsionat?. Cristos a realizat c? misiunea Sa depinde de Cel care l-a trimis. Aceea?i condi?ie se aplic? p?storului ?i bisericii locale. Dincolo de predicare, dincolo de oameni, dincolo de orice lucru este Dumnezeu, iar noi trebuie s? venim înaintea Lui. Venim înaintea Creatorului f?r? orgoliul , f?r? supersti?ie sau elitism, venim înaintea Sa – ca oameni de rând, transforma?i de Cuvânt. Înaintea Sa vom înv??a s? iubim, înaintea Sa vom înceta s? urâm, înaintea Sa vom distruge idolii personali, înaintea Sa vom desfigura eu-l nostru, înaintea Sa vom sl?vi pe Creator, înaintea Sa vom fi smeri?i, înaintea Sa ne vom bucura, înaintea Sa vom plânge, înaintea Sa vom cutremura, înaintea Sa vom fi transforma?i. Dincolo de Dumnezeu se afl? omul mândru ?i neîn?elept, omul asupritor ?i distrug?tor, omul mafiot ?i ?arlatan. Dincolo de Dumnezeu se afl? ur? ?i prostitu?ie, idolatrie ?i minciun?, ho?ie ?i corup?ie, necredin?? ?i nep?sare. Dincolo de Dumnezeu este inexsistentul!

P?storul, dincolo de superficialitate (sau stupiditate?)

Lumea noastr? apreciaz? oamenii impun?tori sau dictatori. Din nefericire biserica local? nu a sc?pat de acest virus distrug?tor. Ingmar Bregman, într-un interviu a scos în evident? atitudinea omului despre care spune c? `ast?zi individul a devenit ceea mai ridicat? form? a crea?iei artistice, dar cu aceasta, ?i ce mai mare nenorocire. Individuali?tii privesc în ochii fiec?ruia ?i totu?i neag? existen?a acestora`[2]. De fapt, acesta este rezultatul unui om superficial sau supersti?ios. Nu doar c? acesta neag? existen?a Creatorului, dar acest ignor? prezen?a oamenilor din jur. V? întreba?i, desigur, cum este posibil ca o astfel de manier? s? existe în rândul cre?tinilor? Nu ?tiu! Dar ea exist?! Cu to?ii cunoa?tem nenum?rate cazuri în care, prin ac?iunile proprii, anumi?i fra?i se consider? a fi dumnezei. Într-un context demoralizant ?i lipsit de demnitate este necesar ?i important s? ne asigur?m c? astfel de `fenomene` sunt înlocuite cu slujitori care doresc s? fie lipsi?i de supersti?ie ?i formalism, de legalism sau de tradi?ionalism, de liberalism sau conservatorism.
Cristos nu ?i-a impus respectul, ci ii s-a acordat. Avem nevoie de pastori care s?-?i câ?tige respectul, ?i asta nu datorit? impunerii acestora, ci datorit? dragostei lor, pe care o arat? fa?? de membrii bisericii locale. În acela?i timp, aven nevoie de bisericii locale care sunt gata s? ias? din impasul adormirii. Biserica local? este chemat? s? mearg? în societatea în care a fost trimis? pentru a face ucenici.

Dincolo de realitatea în care ne reg?sim, trebuie s? p??im dincolo de predic?, dincolo de context, ?i asta pentru a interac?iona cu oamenii pentru care acest Cuvânt a fost scris. În aceast? lume frustrant? ?i nec?jit? atât p?storul cât ?i biserica sa, sunt chema?i s? slujeasc? înaintea lui Dumnezeu, nu doar duminica, ci în fiecare zi (oriunde ne-am afla!). Dac? Dumnezeu este prezent în crea?ie, în spa?iu, în univers, în lume ?i în via?a noastr?, care este motivul pentru care ne ascundem de El ?i de oamenii pe care Îi iube?te El? Adev?rul inconvenient este c? dragostea fiec?ruia pentru cei de lâng? noi, scoate în eviden?? dragostea noastr? fa?? de Dumnezeu.

Dincolo de orice ce este Dumnezeu!!!
Scris de Cosmin Pascu

[1] – Eugen H. Peterson, Five Smooth Stones for Pastoral Work, p 19
[2] – Citate de Donald J. Drew, Images of Man, IVP, p76

2 thoughts on “Dincolo de predicare

  1. Dincolo de predicare : Bisericata.com…

    Lumea noastră apreciază oamenii impunători sau dictatori. Din nefericire biserica locală nu a scăpat de acest virus distrugător. Ingmar Bregman, într-un interviu a scos în evidentă atitudinea omului despre care spune că `astăzi individul a d…

  2. E bine sa mergem sa-i “cautam” pe oamenii care sunt departe de Dumnezeu, dar se intampla deseori sa ne convinga ei pe noi si nu invers…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s